Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Обединено кралство), постъпило на 6 януари 2020 г. — Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

(Дело C-2/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Daimler AG

Ответници: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, „K“ Line Holding (Europe) Limited, „K“ Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA

Преюдициални въпроси

Компетентен ли е национален съд да се произнесе по иск за вреди по член 85 от Договора за ЕИО/член 81 от ДЕО, когато поведението, предмет на иска, включва предоставянето на международни морски услуги изключително между пристанища извън ЕИО/ЕО в периода преди 1 май 2004 г. и националният съд не е бил съответен орган в държава членка по смисъла на член 88 от Договора за ЕИО/член 84 от ДЕО?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен, компетентен ли е национален съд да се произнесе по такъв иск по отношение на предоставянето на международни морски услуги изключително между пристанища извън ЕИО/ЕО в периода между 1 май 2004 г. и 18 октомври 2006 г.?

____________