Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), постъпило на 27 декември 2019 г. — MG/HH

(Дело C-946/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: MG

Ответник: HH

Преюдициални въпроси

Предоставя ли член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 наричан по-нататък („Регламент „Брюксел I“ (преработен текст“) пряко упражнимо право на лице, което има местоживеене в държава членка?

При утвърдителен отговор:

Когато такова право е накърнено чрез образуване на производство срещу това лице в трета държава, налице ли е задължение за държавата членка да предостави правно средство за защита, включително чрез съдебна забрана за воденето на дело (anti-suit injunction)?

б)    Обхваща ли това задължение случай, в който спорното право — което може да бъде предявено пред съдилищата на трета държава — не може да бъде предявено пред съдилищата на държавата членка съгласно правната уредба, която те прилагат?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).