Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) dne 27. prosince 2019 – MG v. HH

(Věc C-946/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Žalobce: MG

Žalovaný: HH

Předběžné otázky

Přiznává čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1215/20121 (přepracované znění nařízení Brusel I), přímo vymahatelné právo osobě s bydlištěm v členském státě?

Pokud tomu tak je:

když je takové právo porušeno tím, že je proti této osobě zahájeno řízení ve třetím státě, existuje povinnost členského státu poskytnout prostředek nápravy, včetně udělení „anti-suit injunction“?

platí tato povinnost i v případě, že žalobní důvod dostupný před soudy třetího státu není dostupný podle práva použitelného u soudů členského státu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).