Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 27. detsembril 2019 – MG versus HH

(kohtuasi C-946/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: MG

Kostja: HH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) nr 1215/20121 („uuesti sõnastatud Brüsseli I määrus“) artikli 4 lõige 1 annab isikule, kelle alaline elukoht on liikmesriigis, vahetult kohaldatava õiguse?

2.    Kui jah, siis:

a)    Kui sellist õigust rikutakse seeläbi, et selle isiku vastu alustatakse kohtumenetlust kolmandas riigis, siis kas liikmesriigil on kohustus tagada õiguskaitsevahend, sh kohaldada hagi esitamise keeldu?

b)    Kas mis tahes selline kohustus laieneb juhtumile, mille puhul ei saa kolmandas riigis kohtusse pöördumise hagi alust liikmesriigi kohtutes kohaldamisele kuuluvate õigusaktide kohaselt kasutada?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud) (ELT 2012, L 351, lk 1).