Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.12.2019 – MG v. HH

(asia C-946/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: MG

Vastapuoli: HH

Ennakkoratkaisukysymykset

Annetaanko asetuksen (EU) N:o 1215/20121 (uudelleenlaadittu Bryssel I) 4 artiklan 1 kohdassa oikeus, johon voidaan vedota suoraan, henkilölle, jonka kotipaikka on jossain jäsenvaltiossa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko jäsenvaltiolla velvollisuus varmistaa oikeussuojakeinot antamalla esimerkiksi anti-suit injunction -määräyksen siinä tapauksessa, että kyseistä oikeutta loukataan nostamalla kanne kolmannessa maassa asianomaista henkilöä vastaan?

Ulottuuko tämä velvollisuus tilanteeseen, jossa kolmannen valtion tuomioistuimissa voi nostaa kanteen sellaisella perusteella, johon ei voi vedota kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimissa sovellettavan lain nojalla?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).