Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. decembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – MG/HH

(Lieta C-946/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: MG

Atbildētājs: HH

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 (turpmāk tekstā – “regula “Brisele I” (pārstrādātā versija)”) 4. panta 1. punktu personai, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, tiek piešķirtas tiesības, uz kurām tā var tieši atsaukties?

Ja tas tā ir:

Vai gadījumā, ja, ceļot prasību pret šo personu trešajā valstī, šīs tiesības ir pārkāptas, dalībvalstij ir pienākums paredzēt tiesību aizsardzības līdzekli [(iesniedzējtiesas nolēmuma pirmā daļa)], tostarp izdodot anti-suit injunction (aizliegums sākt vai turpināt tiesvedību citā tiesā)?

Vai šāds pienākums ir attiecināms arī uz gadījumu, kad prasības pamats, kas var tikt izvirzīts trešās valsts tiesās, nevar tikt izvirzīts saskaņā ar dalībvalsts tiesās piemērojamajiem tiesību aktiem?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).