Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) w dniu 27 grudnia 2019 r. – MG / HH

(Sprawa C-946/19)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: MG

Druga strona postępowania: HH

Pytania prejudycjalne

Czy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1215/20121 [„rozporządzenia Bruksela I – wersja przekształcona”] przyznaje osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego prawo bezpośrednio wykonalne?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej:

Czy w razie naruszenia takiego prawa poprzez wszczęcie postępowania przeciwko tej osobie w państwie trzecim państwo członkowskie jest zobowiązane do zagwarantowania środka zaradczego, w tym do udzielenia zabezpieczenia w postaci „anti-suit injunction”?

Czy taki obowiązek dotyczy również sytuacji, gdy na podstawę powództwa, na którą można się powołać przed sądami państwa trzeciego, nie można się powołać w świetle prawa właściwego dla sądów danego państwa członkowskiego?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).