Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 27. decembra 2019 – MG/HH

(vec C-946/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: MG

Odporca: HH

Prejudiciálne otázky

Priznáva článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1215/20121 („prepracované znenie nariadenia Brusel I“) osobe, ktorá má bydlisko v členskom štáte, priamo vykonateľné právo?

Ak áno:

a)    Ak je takéto právo porušené začatím konania proti tejto osobe v treťom štáte, je členský štát povinný umožniť podanie prostriedku nápravy, vrátane vydania súdneho príkazu zamedzujúceho žalobe?

b)    Uplatňuje sa takáto povinnosť aj v prípadoch, keď právo, ktoré uplatňujú súdy členského štátu, neumožňuje podať žalobu z uvedeného dôvodu na súdoch takého členského štátu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).