Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. novembrī FVE Holýšov I s. r. o. un citi iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. un citi/Komisija

(Case C-850/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE – Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (pārstāvji: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Čehijas Republika, Spānijas Karaliste, Kipras Republika, Slovākijas Republika

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

apmierināt viņu sūdzību par Komisijas Lēmumu C(2016) 7827 galīgā redakcija (2016. gada 28. novembris) par valsts atbalstu SA.40171 (2015/NN) attiecībā uz atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem; lēmuma kopsavilkums ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 1 , vai, pakārtoti,

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība attiecas uz 1) jēdzienu “valsts atbalsts” privāti finansētās atjaunojamās enerģijas shēmās; 2) paļāvību, kādu atbildētājas lēmums rada Savienības pilsoņiem; iii) Savienības pilsoņu tiesiskās paļāvības aizsardzību pret atbildētājas krasajiem pavērsieniem un iv) atbildētājas pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas ierobežojumiem. Apelācijas sūdzības iesniedzējas ir izvirzījušas astoņus apelācijas sūdzības pamatus.

Pirmais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējās tiesas konstatējums, ka atbildētājas 2004. gada jūlija vēstule attiecīgajām nozares apvienībām neesot uzskatāma par saistošu lēmumu, a) sagrozot un ar to tiekot pārkāpta Tiesas judikatūra jautājumā par lēmuma daļām, un b) esot pieņemts, neievērojot procedūras, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot apelācijas sūdzības iesniedzējus.

Otrais apelācijas sūdzības pamats: apelācijas sūdzības iesniedzējas [Vispārējā tiesā] apgalvoja, ka atbildētājai bija saistošs tās 2006. gadā pieņemtais lēmums par atbalsta neesamību (turpmāk tekstā – “2006. gada lēmums”). Ar Vispārējās tiesas konstatējumu, ka šāda iebilde ir nepieņemama, jo i) apelācijas sūdzības iesniedzējas “šo lēmumu nav precīzi identificējušas” un ii) iebilde ir celta vienīgi replikas stadijā, pirmkārt, esot pārkāptas Tiesas judikatūrā nostiprinātās prasības par lēmumu pieejamību un, otrkārt, neesot ievēroti procesuālie noteikumi.

Trešais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, nepiekrizdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzējām esot bijis tiesisks pamats paļauties, ka atbildētāja uzturēs spēkā savus 2004. gada un 2006. gada lēmumus un attieksmi, kuru tā ir paudusi laikposmā no 2004. gada līdz apstrīdētā lēmuma pieņemšanai 2016. gadā. Pirmkārt, neesot ņemti vērā lietas apstākļi, lai gan tie netiek apstrīdēti, un esot pārkāpta Tiesas judikatūra attiecībā uz tiesiskās paļāvības prasībām. Otrkārt, esot pieļauti procedūras pārkāpumi.

Ceturtais apelācijas sūdzības pamats: ar Vispārējās tiesas konstatējumu (skat. sprieduma 86. –127. punktu), ka Original Promotion Scheme esot uzskatāma par valsts atbalstu, tiekot sagrozīts jēdziens “valsts atbalsts”. Saskaņā ar Tiesas judikatūru Original Promotion Scheme nav saistīta ar valsts līdzekļiem, un tā tas ir arī gadījumā, ja elektroenerģijas cenu pieaugums attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģijas izmaksām tiek uzskatīts par “nodevu”. Turklāt, pat ja tiktu pieņemts, ka “nodevas” pastāvēšanai ir būtiska nozīme (quod non), ar Vispārējās tiesas konstatējumu, ka “nodeva” pastāv, tiekot pārkāptas Savienības tiesības, un šī konstatējuma pamatā esot procesuāli pārkāpumi.

Piektais apelācijas sūdzības pamats: ceturtajā iebildē apelācijas sūdzības iesniedzējas Vispārējā tiesā apgalvoja, ka atbildētāja, pārbaudīdama attiecīgā pasākuma atbilstību iekšējam tirgum, esot uzspiedusi pārspīlētas prasības. Vispārējā tiesa (skat. sprieduma 130.–136.punktu) šo iebildi noraidīja, uzskatīdama, ka attiecīgās “pārbaudes mehānisma” prasības atbildētāja neesot “uzspiedusi”, un ka tas atbilstot Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides aizsardzībai 2 . Tādējādi esot pārkāptas Savienības tiesības.

Sestais apelācijas sūdzības pamats: ar piektās iebildes pirmo daļu apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvoja, ka apstrīdētais lēmums esot balstīts uz kļūdu faktos. Ar septīto iebildi apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvoja, ka apstrīdētais lēmums esot balstīts uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Vispārējā tiesa (skat. sprieduma 139. un 166. punktu) noraidīja abas minētās iebildes. Šis noraidījums esot balstīts uz procedūras pārkāpumiem, kas nelabvēlīgi ietekmējot apelācijas sūdzības iesniedzējas. Pirmkārt, Vispārējās tiesa, noraidīdama piektās iebildes pirmo daļu, neesot to vērtējusi pēc būtības, un tas ir saistīts ar to, ka Vispārējā tiesa šo iebildi ir nepareizi interpretējusi. Tā arī neesot atspoguļojusi šīs iebildes saturu atbilstoši replikā norādītajam. Otrkārt, Vispārējā tiesa, noraidīdama septīto iebildi, neesot atspoguļojusi šīs iebildes saturu atbilstoši replikā norādītajam.

Septītais apelācijas sūdzības pamats: apelācijas sūdzības iesniedzējas uzskata, ka esot pieļauts Savienības tiesību pārkāpums, jo Vispārējā tiesa ir noraidījusi viņu piektās iebildes otro daļu par atbildētājas pieļautajiem procesuālo tiesību pārkāpumiem.

Astotais apelācijas sūdzības pamats: apelācijas sūdzības iesniedzējas uzskata, ka esot pieļauts Savienības tiesību pārkāpums, jo Vispārējā tiesa ir noraidījusi viņu sesto iebildi attiecībā uz atbildētājas nepareizo vērtējumu par jautājumiem, kas nav saistīti ar valsts atbalstu, un par LES 5. panta 1. punkta pārkāpumu.

____________

1 OV 2017, C 69, 2. lpp.

2 OV 2008, C 82, 1. lpp.