Language of document :

Odvolanie podané 21. novembra 2019: FVE Holýšov I s. r. o. a iní proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2019 vo veci T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. a iní/Komisia

(vec C-850/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE – Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (v zastúpení: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Česká republika, Španielske kráľovstvo, Cyperská republika, Slovenská republika

Návrhy odvolateliek

zrušil napadnutý rozsudok,

vyhovel ich žalobe proti rozhodnutiu Komisie C(2016) 7827 final z 28. novembra 2016 súvisiaceho so štátnou pomocou SA.40171 (2015/NN), ktoré sa týkalo podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ktorého zhrnutie bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie1 , alebo subsidiárne

vrátil vec Všeobecnému súdu,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa týka „štátnej pomoci“ na schémy energii z obnoviteľných zdrojov financovaných zo súkromných prostriedkov, dôveryhodnosti rozhodnutí žalovanej pre občanov EÚ, ochrany legitímnej dôvery týchto občanov voči zásadným zmenám postojov žalovanej a obmedzenie možností zneužitia právomocí zo strany žalovanej. Odvolateľky na podporu svojho odvolania uvádzajú osem odvolacích dôvodov.

Prvý odvolací dôvod: konštatovanie Všeobecného súdu, podľa ktorého list žalovanej z júla 2004 adresovaný príslušným priemyselným združeniam nepredstavuje záväzné rozhodnutie sa jednak nesprávne vykladá a porušuje judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa otázky, aký akt je rozhodnutím a jednak pri prijatí tohto konštatovania došlo k porušeniu procesných náležitostí konania, ktoré boli na ujmu odvolateliek.

Druhý odvolací dôvod: odvolateľky tvrdia, že žalovaná bola viazaná rozhodnutím o neposkytnutí pomoci, ktoré prijala v roku 2006 (ďalej len „rozhodnutie z roku 2006“). Konštatovanie Všeobecného súdu, že takýto žalobný dôvod je neprípustný jednak z dôvodu, že odvolateľky „presne neidentifikovali toto rozhodnutie“ a jednak, že žalobný dôvod bol predložený len v odpovedi, porušuje tak požiadavku judikatúry Súdneho dvora týkajúcu sa dostupnosti rozhodnutia, ako aj je rozpore s procesnými náležitosťami.

Tretí odvolací dôvod: zamietnutie Všeobecným súdom tvrdenia, že legitímna dôvera odvolateliek týkajúca sa toho, že žalovaná bude konať v súlade s jej rozhodnutím z roku 2004, rozhodnutím z roku 2006 a ako vystupovala od roku 2004 do vydania napadnutého rozhodnutia z roku 2016 je nesprávne. Po prvé nezohľadňuje okolnosti prípadu, hoci sú nesporné a je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora týkajúcou sa požiadaviek na legitímnu dôveru. Po druhé zakladá sa na porušení procesných náležitostí.

Štvrtý odvolací dôvod: konštatovania Všeobecného súdu (v bodoch 86 – 127), že pôvodný systém podpory predstavuje štátnu pomoc, nesprávne chápe pojem „štátna pomoc“. Podľa judikatúry Súdneho dvora pôvodný systém podpory nezahŕňal štátne zdroje, čo platí bez ohľadu na to, či zvýšenie cien energie na náklady na energiu z obnoviteľných zdrojov predstavuje „odvod“. Okrem toho aj za predpokladu, že by sa existencia „odvodu“ považovala za rozhodujúcu (quod non), konštatovanie Všeobecného súdu o existencii „odvodu“ porušuje právo Únie a je založené na porušení procesných náležitostí.

Piaty odvolací dôvod: Žalobkyne vo svojom štvrtom žalobnom dôvode pred Všeobecným súdom tvrdili, že žalovaná uložila príliš vysoké požiadavky vo svojom posúdení zlučiteľnosti sporných opatrení s vnútorným trhom. Všeobecný súd (v bodoch 130 – 136) zamietol tento žalobný dôvod, keďže sa domnieval, že príslušná požiadavka „mechanizmu preskúmania“ sa zo strany žalovanej „nevyžadovala“ a že bola súlade s usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia z roku 20082 .Týmto došlo k porušeniu práva Únie.

Šiesty odvolací dôvod: Žalobkyne v prvej časti svojho piateho žalobného dôvodu tvrdili, že napadnuté rozhodnutie sa zakladalo na nesprávnom skutkovom posúdení. Svojím siedmym žalobným dôvodom odvolateľky tvrdili, že napadnuté rozhodnutie sa zakladalo na zjavne nesprávnom posúdení. Všeobecný súd (v bodoch 139 a 166) oba tieto žalobné dôvody zamietol. Toto zamietnutie vychádzalo z procesných vád, ktoré boli na ujmu odvolateliek. Po prvé zamietnutie Všeobecným súdom prvej časti piateho žalobného dôvodu sa netýkalo hmotnoprávnej podstaty tohto dôvodu z dôvodu nesprávneho výkladu, ktorý tomuto žalobnému dôvodu dal Všeobecný súd. Toto zamietnutie ani nezodpovedalo obsahu tohto žalobného dôvodu ako bol vysvetlený v replike. Po druhé zamietnutie Všeobecného súdu siedmeho žalobného dôvodu nezodpovedalo obsahu tohto žalobného dôvodu uvedeného v replike.

Siedmy odvolací dôvod: Odvolateľky tvrdia, že zamietnutie Všeobecným súdom druhej časti ich piateho žalobného dôvodu, ktorá sa týkala porušenia procesných náležitostí zo strany žalovanej, je v rozpore s právom Únie.

Ôsmy odvolací dôvod: Odvolateľky tvrdia, že zamietnutie Všeobecným súdom ich šiesteho žalobného dôvodu o protiprávnom konaní žalovanej v otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti právnej úpravy v oblasti štátnej pomoci, a porušení žalovanou článku 5 ods. 1 ZEÚ je v rozpore s právom Únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 69, 2017, s. 2

2 Ú. v. EÚ C 82, 2008, s. 1.