Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Apelativen sad Varna (Bulgaaria) 26. novembril 2019 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: TS

(kohtuasi C-863/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Apelativen sad Varna

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

TS

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT 2014, L 127, lk 39) ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta on kohaldatavad kuriteo suhtes, mis seisneb narkootiliste ainete valdamises nende edasiandmise eesmärgil ja mille on toime pannud Bulgaaria kodanik Bulgaaria Vabariigi territooriumil, ning kui võimalik majanduslik tulu on realiseeritud samuti Bulgaaria Vabariigis ja asub seal?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: Mida tuleb mõista direktiivi artikli 2 punktis 1 sisalduva mõiste „kuritegelikul teel […] kaudselt saadud majanduslik hüve“ all ja kas selliseks tuluks saab olla summa, mis arestiti ja konfiskeeriti süüdimõistetud isiku ja tema perekonna elukohas ja süüdimõistetud isiku kasutusel olevas sõiduautos?

3.    Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline õigusnorm nagu Bulgaaria Vabariigi NK artikli 53 lõige 2, mis ei näe ette „kuritegelikul teel […] kaudselt saadud majanduslik[u] hüve“ konfiskeerimist?

4.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline riigisisene õigusnorm nagu Bulgaaria Vabariigi NPK artikli 306 lõige 1, mis võimaldab riigituludesse konfiskeerida summa, mis väidetavalt kuulub muule isikule kui teo toimepanija, ilma et kõnealusel kolmandal isikul oleks võimalus menetluses menetlusosalisena osaleda ja otse kohtusse pöörduda?

____________