Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Apelativen săd Varna (Bulharsko) 26. novembra 2019 – trestné konanie proti TS

(vec C-863/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Apelativen săd Varna

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

TS

Prejudiciálne otázky

1.    Uplatnia sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 39) a Charta základných práv Európskej únie v súvislosti s trestným činom, ktorý spočíva v držbe omamných látok na účely ich šírenia a ktorý spáchal bulharský občan na území Bulharskej republiky, ak sa prípadné hospodárske príjmy tiež realizovali v Bulharskej republike a nachádzajú sa na jej území?

2.    V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku kladná, čo sa má rozumieť pod pojmom „hospodársky prospech pochádzajúci… nepriamo z trestnej činnosti“ podľa článku 2 ods. 1 smernice a môže peňažná suma, ktorá bola zaistená a zhabaná v byte, v ktorom býva odsúdená osoba so svojou rodinou, a v osobnom motorovom vozidle, ktoré viedla odsúdená osoba, predstavovať také príjmy?

3.    Má sa článok 2 smernice vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave, aká sa nachádza v článku 53 ods. 2 NK Bulharskej republiky, ktorá nestanovuje, že sa má skonfiškovať „hospodársky prospech pochádzajúci… nepriamo z trestnej činnosti“?

4.    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, aká sa nachádza v článku 306 ods. 1 bode 1 NPK Bulharskej republiky, ktorá umožňuje skonfiškovať v prospech štátu peňažnú sumu, o ktorej sa tvrdí, že patrí inej osobe než páchateľovi, pričom táto tretia osoba nemá možnosť byť účastníkom konania a získať priamy prístup k súdom?

____________