Language of document :

Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. от DK срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 септември 2019 г. по дело T-217/18, DK/ЕСВД

(Дело C-851/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: DK (представители: S. Orlandi и T. Martin, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска служба за външна дейност

Искания на жалбоподателя

да отмени решението от 10 септември 2019 г. по дело DK/ЕСВД (T-217/18) ;

да отмени решението от 23 май 2017 г. за налагане на дисциплинарно наказание на жалбоподателя ;

да осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски в двете инстанции.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяната на решението от 10 септември 2019 г. (T-217/18), с което Общият съд е отхвърлил жалбата му и го е осъдил да заплати съдебните разноски.

Жалбоподателят изтъква в тази връзка едно-единствено основание, изведено от грешка при прилагане на правото (т. 28—53 от обжалваното решение), доколкото Общият съд е тълкувал член 10, буква б) от Приложение IX към Правилника като позволяващ отчитането на вече поправена вреда, за да обоснове утежняването на наложената на длъжностното лице санкция спрямо препоръчаната от дисциплинарния съвет санкция.

____________