Language of document :

Appel iværksat den 19. november 2019 af DK til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 10. september 2019 i sag T-217/18, DK mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag C-851/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: DK (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Den anden part i appelsagen: Tjenesten for EU’s optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af dom af 10. september 2019 i sag DK mod EU-Udenrigstjenesten.

Annullation af afgørelsen af 23. maj 2017 om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion.

EU-Udenrigstjenesten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har nedlagt påstand om ophævelse af dommen af 10. september 2019 (T-217/18), hvorved Retten frifandt sagsøgte i det af sagsøgeren anlagte annullationssøgsmål og pålagde sagsøgeren at betale sagsomkostningerne.

Appellanten har herved gjort et enkelt anbringende gældende om en retlig fejl (præmis 28-53 i den appellerede dom), for så vidt som Retten fortolkede artikel 10, litra b), i bilag IX til vedtægten således, at den tillader en hensyntagen til et allerede erstattet tab med henblik på at begrunde en skærpelse af den sanktion, som pålægges tjenestemanden, i forhold til den sanktion, der anbefales af disciplinærrådet.

____________