Language of document :

Valitus, jonka DK on tehnyt 19.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-217/18, DK v. EUH, 10.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-851/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: DK (edustajat: S. Orlandi ja T. Martin, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Vaatimukset

Asiassa DK v. EUH (T-217/18) 10.9.2019 annettu tuomio on kumottava.

Myös 23.5.2017 tehty päätös, jossa kantajalle määrätään kurinpitoseuraamus, on kumottava.

EUH on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii kumoamaan 10.9.2019 annetun tuomion (T-217/18), jolla unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt kantajan kumoamiskanteen ja velvoittanut kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantaja vetoaa tältä osin yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu oikeudelliseen virheeseen (valituksenalaisen tuomion 28–53 kohta) siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevaa 10 artiklan b alakohtaa niin, että siinä sallitaan jo korvatun vahingon huomioon ottaminen sen oikeuttamiseksi, että virkamiehelle määrättyä seuraamusta kovennetaan verrattuna siihen seuraamukseen, jota kurinpitolautakunta on suositellut.

____________