Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 19. novembrī DK iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 10. septembra spriedumu lietā T-217/18 DK/EĀDD

(Lieta C-851/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DK (pārstāvji: S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Ārējās darbības dienests

Prasījumi

atcelt 2019. gada 10. septembra spriedumu lietā DK/EĀDD (T-217/18);

atcelt 2017. gada 23. maija lēmumu, ar ko prasītājam piemērots disciplinārsods;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz atcelt 2019. gada 10. septembra spriedumu (T-217/18), ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja viņa prasību atcelt tiesību aktu un piesprieda viņam segt tiesāšanās izdevumus.

Šajā nolūkā prasītājs izvirza vienu pamatu, kas saistīts ar tiesību kļūdu (pārsūdzētā sprieduma 28.–53. punkts), jo Vispārējā tiesa Civildienesta noteikumu IX pielikuma 10. panta b) punktu interpretēja tādējādi, ka atbilstoši tam, lai pamatotu smagāka soda piemērošanu ierēdnim, nekā to ir ierosinājusi disciplinārlietu kolēģija, drīkst ņemt vērā jau novērstu kaitējumu.

____________