Language of document :

Odvolanie podané 19. novembra 2019: DK proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. septembra 2019 vo veci T-217/18, DK/ESVČ

(vec C-851/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: DK (v zastúpení: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok z 10. septembra 2019 vo veci DK/ESVČ (T-217/18),

zrušil rozhodnutie z 23. mája 2017, ktorým sa odvolateľovi ukladá disciplinárna sankcia,

uložil ESVČ povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ navrhuje zrušenie rozsudku z 10. septembra 2019 (T-217/18), ktorým Všeobecný súd zamietol jeho žalobu o neplatnosť a uložil mu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolateľ v tomto smere uplatňuje jediný žalobný dôvod vychádzajúci z nesprávneho právneho posúdenia (body 28 až 53 napadnutého rozsudku), pretože Všeobecný súd vyložil článok 10 písm. b) prílohy IX služobného poriadku tak, že umožňuje zohľadniť už napravenú ujmu na odôvodnenie sprísnenia sankcie uloženej úradníkovi v porovnaní so sankciou, ktorú navrhla disciplinárna komisia.

____________