Language of document :

Pritožba, ki jo je DK vložil 19. novembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. septembra 2019 v zadevi T-217/18, DK/ESZD

(Zadeva C-851/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: DK (zastopnika: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska služba za zunanje delovanje

Predlog

Razveljavi naj se sodba z dne 10. septembra 2019 v zadevi DK/ESZD (T-217/18) ;

odločba z dne 23. maja 2017, s katero je pritožniku naložena disciplinska sankcija, naj se razglasi za nično;

ESZD naj se naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik predlaga, naj se razveljavi sodba z dne 10. septembra 2019 (T-217/18), s katero je Splošno sodišče zavrnilo njegovo ničnostno tožbo in mu naložilo plačilo stroškov.

Pritožnik v zvezi s tem uveljavlja en pritožbeni razlog napačne uporabe prava (točke od 28 do 53 izpodbijane sodbe), ker je Splošno sodišče člen 10(b) Priloge IX h Kadrovskim predpisom razlagalo tako, da se za utemeljitev sankcije, naložene uradniku, ki je strožja od sankcije, ki jo je priporočila disciplinska komisija, lahko upošteva škoda, ki je že bila povrnjena.

____________