Language of document :

Överklagande ingett den 19 november 2019 av DK av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 10 september 2019 i mål T-217/18, DK mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål C-851/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: DK (ombud: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska utrikestjänsten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domen av den 10 september 2019 i mål T-217/18, DK mot Europeiska utrikestjänsten,

ogiltigförklara beslutet av den 23 maj 2017 om att vidta en disciplinåtgärd mot klaganden, och

förplikta utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Klaganden yrkar upphävande av dom T-291/18 av den 10 september 2019, där tribunalen ogillade klagandens talan om ogiltigförklaring och förpliktade denne att ersätta rättegångskostnaderna.

Klaganden anför en enda grund till stöd för sitt överklagande, nämligen felaktig rättstillämpning (punkterna 28–53 i den överklagade domen), då tribunalen tolkade artikel 10 b i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna på det sättet att en skada som redan gottgjorts får beaktas för att motivera att tjänstemannen åläggs en strängare påföljd än vad disciplinnämnden rekommenderat.

____________