Language of document :

Преюдициално запитване от Krajský soud v Brně (Чешка република), постъпило на 4 декември 2019 г. — Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(Дело C-881/19)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Brně

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tesco Stores ČR a.s.

Ответник: Ministerstvo zemědělství

Преюдициален въпрос

Трябва ли правилото, установено в част Д, точка 2, буква а) на приложение VII към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията1 , да се тълкува в смисъл, че в случая с храна, предназначена за крайния потребител в Чешката република, е възможно в състава на продукта да се посочи сложна съставка, упомената в част А, точка 2, буква в) от приложение I към Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 година относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека2 , без да се описва нейният състав, само ако наименованието на тази сложна съставка съответства точно на текста на чешки език на приложение I към Директива 2000/36?

____________

1 ОВ L 304, 2011 г., стр. 18.

2 ОВ L 197, 2000 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 19.