Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Brně (Den Tjekkiske Republik) den 4. december 2019 – Tesco Stores ČR a.s. mod. Ministerstvo zemědělství

(Sag C-881/19)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Brně

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tesco Stores ČR a.s.

Sagsøgt: Ministerstvo zemědělství

Præjudicielt spørgsmål

Skal den regel, der er fastsat i punkt 2, litra a), i bilag VII, del E, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 1 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004, fortolkes således, at for så vidt angår en fødevare, der er bestemt for forbrugere i Tjekkiet, må en sammensat ingrediens, som er opregnet i punkt 2, litra c), i bilag I, del A, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF 2 af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum, kun anføres blandt produktets ingredienser uden en præcis angivelse af dens sammensætning, hvis denne sammensatte ingrediens mærkes præcist i overensstemmelse med den tjekkiske sprogversion af bilag I til direktiv 2000/36/EF?

____________

1     EUT 2011, L 304, s. 18.

2     EFT 2000, L 197, s. 19.