Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Brně (Tšehhi Vabariik) 4. detsembril 2019 – Tesco Stores ČR a.s. versus Ministerstvo zemědělství

(kohtuasi C-881/19)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský soud v Brně

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Tesco Stores ČR a.s.

Vastustaja: Ministerstvo zemědělství

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta määruse nr 1169/20111 ,milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 VII lisa E osa punkti 2 alapunktis a ette nähtud normi tuleb tõlgendada nii, et Tšehhi Vabariigis lõpptarbijale mõeldud toidu puhul võib toote koostises Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/36/EÜ2 inimtoiduks ettenähtud kakao- ja šokolaaditoodete kohta I lisa A osa punkti 2 alapunktis c nimetatud liitkoostisosa nimetada ilma selle koostist täpsustamata ainult siis, kui selle liitkoostisosa nimetus on esitatud täpselt vastavalt direktiivi 2000/36/EÜ I lisa tšehhikeelsele versioonile?

____________

1 ELT 2011, L 304, lk 18.

2 EÜT 2000, L 197, lk 19; ELT eriväljaanne 13/25, lk 431.