Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2019. uputio Krajský soud v Brně (Češka Republika) – Tesco Stores ČR a.s. protiv Ministerstvo zemědělství

(predmet C-881/19.)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský soud v Brně

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Tesco Stores ČR a.s.

Tuženik: Ministerstvo zemědělství

Prethodno pitanje

Treba li načela koja proizlaze iz Priloga VII. dijela E točke 2. podtočke (a) Uredbi 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/20041 tumačiti tako da se, kada je riječ o prehrambenom proizvodu namijenjenom krajnjem korisniku u Češkoj Republici, u sastavu proizvoda može navesti složeni sastojak naveden u Prilogu I. dijelu A točki 2. podtočki (c) Direktivi 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi2 bez opisivanja njegova sastava samo ako je naziv tog složenog sastojka naveden točno u skladu s češkom jezičnom verzijom Priloga I. Direktivi 2000/36/EZ?

____________

1 SL 2011., L 304, str. 18.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku; poglavlje 15., svezak 20., str. 168.

2 SL 2000., L 197, str. 19.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku; poglavlje 13., svezak 32., str. 79.