Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Brně (Česká republika) 4. decembra 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(vec C-881/19)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Brně

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Tesco Stores ČR a.s.

Žalovaný: Ministerstvo zemědělství

Prejudiciálna otázka

Má sa pravidlo uvedené v prílohe VII časti E bode 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/20041 , vykladať v tom zmysle, že pri potravinách určených pre konečného spotrebiteľa v Českej republike možno uvádzať v rámci zloženia výrobku zmes zložiek uvedených v prílohe I časti A bode 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu2 bez toho, aby sa rozviedlo jej zloženie len v prípade, ak je táto zmes zložiek označená presne v súlade s českým znením prílohy I k smernici 2000/36/ES?

____________

1 Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 18.

2 Ú. v. ES L 197, 2000, s. 19; Mim. vyd. 13/025, s. 431.