Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 19. decembra spriedums (Krajský súd v Trnave (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Lieta C-290/19) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2008/48/EK – Patēriņa kredītlīgumi – 10. panta 2. punkts – Kredītlīgumā iekļaujamā informācija – Gada procentu likme – Likmes precīza procentuāla apmēra nenorādīšana – Likme, kas izteikta kā intervāls no 21,5 % līdz 22,4 %)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Krajský súd v Trnave

Pamatlietas puses

Prasītājs: RN

Atbildētāja: Home Credit Slovakia a.s.

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2011/90/ES (2011. gada 14. novembris), 10. panta 2. punkta g) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz patēriņa kredītlīgumā gada procentu likmi izteikt nevis kā vienu konkrētu likmi, bet gan kā intervālu – no minimālās likmes līdz maksimālajai likmei.

____________

1 OV C 213, 24.6.2019.