Language of document :

Иск, предявен на 10 януари 2020 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-11/20)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Bouchagiar и Th. Ramopoulos)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че като в предвидения срок Република Гърция не е приела всички необходими мерки за изпълнение на решение на Комисията от 7 декември 2011 г. по процедура SA.28864, образувана във връзка с помощите за обезщетение, изплатени от гръцката агенция за селскостопанско застраховане (ELGA) през 2008 г. и 2009 г., и при всички положения като не е информирала надлежно Комисията за приетите мерки по член 4 от решението, тя не е изпълнила задълженията си по членове 2, 3 и 4 от посоченото решение, нито по Договора за функционирането на Европейския съюз,

да осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно решението на Европейската комисия от 7 декември 2011 г. по процедура SA.28864, Република Гърция е трябвало в срок от четири месеца да възстанови несъвместимите помощи, изплатени през гръцката агенция за селскостопанско застраховане (ELGA) през 2008 г. и 2009 г., както и да информира надлежно Европейската комисия относно съответните мерки, предприети за целта.

Република Гърция обаче не е възстановила въпросните помощи, въпреки че е трябвало да го направи. Също така Република Гърция все още не е приела необходимите мерки за изпълнение на решението. При всички положения Република Гърция не е информирала надлежно Европейската комисия относно мерките за изпълнение на решението.

____________