Language of document :

Žaloba podaná dne 10. ledna 2020 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-11/20)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Bouchagiar a Th. Ramopoulos)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že tím, že Řecká republika nepřijala ve stanovených lhůtách veškerá opatření nezbytná k provedení rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 v řízení SA.28864 týkajícím se vyrovnávacích plateb uhrazených řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009, nebo v každém případě tím, že v souladu s článkem 4 tohoto rozhodnutí dostatečně neinformovala Komisi o opatřeních, která přijala, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2, 3 a 4 uvedeného rozhodnutí, jakož i ze Smlouvy o fungování Evropské unie;

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 v řízení SA.28864 byla Řecká republika povinna zajistit ve lhůtě čtyř měsíců navrácení neslučitelných podpor uhrazených řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009 a dostatečně informovat Komisi o nezbytných opatřeních přijatých za tímto účelem.

Avšak Řecká republika nezajistila navrácení uvedených podpor, jak byla povinna. Řecká republika navíc dosud nepřijala opatření nezbytná k provedení rozhodnutí. Řecká republika v každém případě dostatečně neinformovala Evropskou komisi o relevantních opatřeních k provedení rozhodnutí.

____________