Language of document :

Sag anlagt den 10. januar 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-11/20)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Bouchagiar og Th. Ramopoulos)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 3 og 4 i Kommissionens afgørelse af 7. december 2011 i sag SA.28864 om udbetalinger som kompensation fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i 2008 og 2009 og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den ikke inden for den fastsatte frist har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne afgørelse, og idet den under alle omstændigheder ikke har givet Kommissionen retligt fyldestgørende oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne afgørelses artikel 4.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til Europa-Kommissionens afgørelse af 7. december 2011 i sag SA.28864 skulle Den Hellenske Republik inden for fire måneder have tilbagesøgt den uforenelige støtte, som var blevet udbetalt fra det græske landbrugsforsikringsorgan (ELGA) i 2008 og 2009, og have givet Kommissionen retligt fyldestgørende oplysninger om de foranstaltninger, der var nødvendige i denne henseende.

Den Hellenske Republik har imidlertid ikke tilbagesøgt den pågældende støtte, som den burde. Den Hellenske Republik har endvidere endnu ikke vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at gennemføre denne afgørelse. Under alle omstændigheder har Den Hellenske Republik ikke givet Europa-Kommissionen retligt fyldestgørende oplysninger om foranstaltningerne til gennemførelse af afgørelsen.

____________