Language of document :

10. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-11/20)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja Th. Ramopoulos)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole ettenähtud aja jooksul võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et täita komisjoni 7. detsembri 2011. aasta otsust SA.28864 hüvitusabi kohta, mida Kreeka maksis põllumajanduskindlustusega tegelevale asutusele (ELGA) aastatel 2008 ja 2009, või kuna ta igal juhul ei ole otsuse artikli 4 tähenduses võetud meetmetest komisjoni nõuetekohaselt teavitanud, siis on ta rikkunud kõnealuse otsuse artiklitest 2, 3 ja 4 ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Komisjoni 7. detsembri 2011. aasta otsuse SA.28864 kohaselt oleks Kreeka Vabariik pidanud nelja kuu jooksul nõudma põllumajanduskindlustusega tegelevale asutusele (ELGA) aastatel 2008 ja 2009 antud siseturuga kokkusobimatu abi tagasi ja teavitama Euroopa Komisjoni selleks võetud meetmetest.

Kuid Kreeka Vabariik ei nõudnud kõnealust abi tagasi nii nagu ta oleks pidanud seda tegema. Lisaks ei ole Kreeka Vabariik veel selle otsuse täitmiseks vajalikke meetmeid võtnud. Igal juhul ei ole Kreeka Vabariik komisjoni selle otsuse täitmiseks võetavatest meetmetest nõuetekohaselt teavitanud.

____________