Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 10. janvārī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-11/20)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un Th. Ramopoulos)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

nospriest, ka, noteiktajos termiņos neveikdama visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu Komisijas Lēmumu lietā SA.28864 (2011. gada 7. decembris) par kompensācijas atbalstu, ko Grieķijas Lauksaimniecības apdrošināšanas sabiedrība (ELGA) izmaksājusi 2008. un 2009. gadā vai, katrā ziņā, nesniegdama Komisijai juridiski pilnīgu informāciju par šiem pasākumiem šā lēmuma 4. panta izpratnē, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai izriet gan no minētā lēmuma 2., 3. un 4. panta, gan no Līguma par Eiropas Savienības darbību;

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 7. decembra Lēmumu lietā SA.28864 Grieķijas Republikai bija pienākums četru mēnešu laikā atgūt nesaderīgo valsts atbalstu, ko Grieķijas Lauksaimniecības apdrošināšanas sabiedrība (ELGA) bija izmaksājusi 2008. un 2009. gadā, kā arī sniegt Eiropas Komisijai juridiski pilnīgu informāciju par šajā ziņā vajadzīgajiem pasākumiem.

Tomēr minēto atbalstu Grieķijas Republika neesot atguvusi, kā tai bija noteikts. Turklāt Grieķijas Republika neesot vēl pieņēmusi pasākumus, kas nepieciešami, lai šo lēmumu īstenotu. Katrā ziņā Grieķijas Republika neesot sniegusi Eiropas Komisijai juridiski pilnīgu informāciju par pasākumiem saistībā ar šī lēmuma izpildi.

____________