Language of document :

Beroep ingesteld op 10 januari 2020 – Europese Commissie / Helleense Republiek

(Zaak C-11/20)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Bouchagiar en Th. Ramopoulos, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Helleense Republiek, door niet binnen de gestelde termijn alle maatregelen te nemen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het besluit van de Commissie van 7 december 2011 in zaak SA.28864 betreffende de door de Griekse landbouwverzekeringsorganisatie (ELGA) in 2008 en 2009 betaalde vergoedingen, of in elk geval door de Commissie niet rechtens genoegzaam in kennis te stellen van de krachtens artikel 4 van het besluit genomen maatregelen, de krachtens de artikelen 2, 3 en 4 van dat besluit en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Helleense Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens het besluit van de Europese Commissie van 7 december 2011 in zaak SA.28864 had de Helleense Republiek binnen vier maanden de onverenigbare steun die in de jaren 2008 en 2009 via de Griekse landbouwverzekeringsorganisatie (ELGA) is verleend, moeten terugvorderen en had zij de Europese Commissie rechtens genoegzaam op de hoogte moeten brengen van de daartoe noodzakelijke maatregelen.

De Helleense Republiek heeft de betrokken steun echter niet teruggevorderd, zoals zij had moeten doen. Ook heeft de Helleense Republiek nog niet de nodige maatregelen genomen om het besluit uit te voeren. De Helleense Republiek heeft de Europese Commissie hoe dan ook niet rechtens genoegzaam op de hoogte gebracht van de maatregelen die verband houden met de uitvoering van het besluit.

____________