Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2020 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

(Sprawa C-11/20)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i Th. Ramopoulos)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Trybunału o:

stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie wszystkich środków koniecznych do wykonania decyzji Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie SA.28864 dotyczącej pomocy w formie rekompensat wypłacanych przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009, a w każdym razie nie informując Komisji w sposób wystarczający pod względem prawnym o środkach podejmowanych na podstawie art. 4 tej decyzji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 2, 3 i 4 omawianej decyzji oraz na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie SA.28864 Republika Grecka powinna była odzyskać w terminie czterech miesięcy niezgodną z prawem pomoc wypłaconą przez grecki zakład ubezpieczeń rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 oraz poinformować Komisję Europejską w sposób wystarczający pod względem prawnym o koniecznych w tym celu środkach.

Republika Grecka nie odzyskała jednak omawianej pomocy w terminie czterech miesięcy, jak powinna była uczynić. Podobnie Republika Grecka nie podjęła jeszcze środków koniecznych do wykonania tej decyzji. W każdym wypadku Republika Grecka nie poinformowała Komisji Europejskiej w sposób wystarczający pod względem prawnym o środkach dotyczących wykonania tej decyzji.

____________