Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 26 listopada 2019 r. – NH / Deutsche Lufthansa AG

(Sprawa C-864/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: NH

Strona pozwana: Deutsche Lufthansa AG

Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 9 stycznia 2020 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

____________