Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad Varna (Bulharsko) dne 19. listopadu 2019 – trestní řízení proti DR

(Věc C-845/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Apelativen sad Varna

Účastník původního trestního řízení

DR

Předběžné otázky

Lze použít směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. 2014, L 127, s. 39 a oprava Úř. věst. 2014, L 138, s. 114) a Listinu základních práv Evropské unie v souvislosti s trestným činem, který spočívá v přechovávání omamných látek za účelem jejich šíření a který spáchal bulharský občan na území Bulharské republiky, pokud byl i eventuální hospodářský výnos dosažen v Bulharské republice a nachází se na jejím území?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Jak má být vykládán pojem „ekonomická výhoda pocházející […] nepřímo z trestného činu“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice a může peněžitá částka, která byla zajištěna a zkonfiskována v bytě, ve kterém bydlí odsouzený se svou rodinou, a v osobním motorovém vozidle, které odsouzený řídí, představovat takový výnos?

Má být článek 2 směrnice vykládán tak, že brání právní úpravě, jako je právní úprava obsažená v § 53 odst. 2 NK Bulharské republiky, která nestanoví konfiskaci „ekonomické výhody pocházející […] nepřímo z trestného činu“?

Má být článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava obsažená v § 306 odst. 1 bodě 1 NPK Bulharské republiky, která umožňuje zkonfiskovat ve prospěch státu peněžitou částku, která údajně patří jiné osobě než pachateli, aniž má tato třetí osoba možnost být účastníkem řízení a získat přímý přístup k soudům?

____________