Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 19. decembra 2019 – Hauzenberger/EUIPO

(vec C696/19 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prijatie odvolania – Článok 170 b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť nepreukazujúca význam otázky pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Neprijatie odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka, ktorá je významná pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 13)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Žiadosť o prijatie odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 14 – 16)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka, ktorá je významná pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca význam otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri body 17, 18, 20, 21)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho prijatia – Otázka, ktorá je významná pre jednotu, koherentnosť alebo vývoj práva Únie – Otázka, ktorá nebola predmetom preskúmania zo strany Súdneho dvora – Žiadosť o prijatie nepreukazujúca význam otázky – Neprijatie

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 19)

Výrok

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Andreas Hauzenberger znáša svoje vlastné trovy konania.