Language of document : ECLI:EU:C:2020:136

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 3 lutego 2020 r.(*)

Wykreślenie

W sprawie C‑537/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 sierpnia 2018 r., w postępowaniu wszczętym przez:

YV

przy udziale:

Krajowej Rady Sądownictwa

PREZES TRYBUNAŁU

po wysłuchaniu E. Tancheva, rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Pismem z dnia 21 listopada 2019 r. sekretariat Trybunału przekazał sądowi odsyłającemu wydany w dniu 19 listopada 2019 r. wyrok A.K. i in. (C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18, EU:C:2019:982), z prośbą o wskazanie, czy w świetle tego wyroku sąd ten podtrzymuje swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2        Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r., które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 24 grudnia 2019 r., Sąd Najwyższy (Polska) poinformował Trybunał, że nie zamierza podtrzymywać swego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

3        W tych okolicznościach należy, na podstawie art. 100 regulaminu postępowania przed Trybunałem, postanowić o wykreśleniu niniejszej sprawy z rejestru Trybunału.

4        Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem krajowym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

Sprawa C537/18 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 3 lutego 2020 r.

Podpisy


* Język postępowania: polski.