Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

27 февруари 2020 година(*)

„Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Регламент (ЕИО) № 2658/87 — Митнически съюз и Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Подпозиция 8302 41 90 — Метални прътове за пердета“

По дело C‑670/19

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Finanzgericht Baden-Württemberg (Финансов съд Баден-Вюртемберг, Германия) с акт от 9 април 2019 г., постъпил в Съда на 10 септември 2019 г., в рамките на производство по дело

Gardinia Home Decor GmbH

срещу

Hauptzollamt Ulm,

СЪДЪТ (шести състав),

състоящ се от: M. Safjan, председател на състава, C. Toader и N. Jääskinen (докладчик), съдии,

генерален адвокат: E. Танчев,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, да се произнесе с мотивирано определение в съответствие с член 99 от Процедурния правилник на Съда,

постанови настоящото

Определение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на тарифна подпозиция 8302 41 90 от Комбинираната номенклатура (наричана по-нататък „КН“), съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), изменено с Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 г. (ОВ L 284, 2010 г., стр. 1).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между Gardinia Home Decor GmbH и Hauptzollamt Ulm (Главна митническа служба Улм, Германия) (наричана по-нататък „главната митническа служба“) във връзка с тарифното класиране на стоки от метал, внесени като прътове за пердета.

 Правна уредба

 ХС и обяснителните бележки към ХС

3        Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (наричана по-нататък „ХС“) е изработена от Световната митническа организация (СМО) и е въведена с Международната конвенция относно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, която е сключена на 14 юни 1983 г. в Брюксел и заедно с протокола за изменението ѝ от 24 юни 1986 г. е одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 г. (ОВ L 198, 1987 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 3, стр. 199).

4        От преписката, с която разполага Съдът, следва, че предвид фактите по делото в главното производство, които настъпват в периода между 13 и 26 април 2011 г., релевантна е редакцията на ХС, която влиза в сила на 1 януари 2007 г.

5        Номенклатурата на ХС съдържа част, озаглавена „Общи правила за тълкуване на [ХС]“, която гласи:

„Класирането на стоките в номенклатурата се регулира от следните принципи:

1.      Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

2.      а)      Всяко упоменаване на един артикул в определена позиция включва този артикул, дори некомплектован или незавършен, при условие че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектован или завършен артикул. То включва също завършения или комплектован артикул или съчетания като такъв съобразно предшестващите разпоредби, когато той е представен в демонтирано или немонтирано състояние;

[…]“.

6        Глава 83 от номенклатурата на ХС е озаглавена „Различни изделия от неблагородни метали“. Съгласно забележка 1 към тази глава „[п]о смисъла на настоящата глава, частите от неблагородни метали трябва да се класират в позицията, съответстваща на артикулите, за които те са предназначени. И все пак, не се считат като части за изделия от настоящата глава артикулите от чугун, желязо или стомана от позиции №№ 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 или 73.20, нито същите тези артикули от други неблагородни метали (глави от 74 до 76 и от 78 до 81)“.

7        Позиция 8302 от номенклатурата на ХС, която е част от тази глава, има следната структура:

8302


Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали.


8302 10

– Панти от всякакъв вид (включително пантите за врати и прозорци)


8302 20

– Ролки


8302 30

– Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за автомобили– Други гарнитури, обкови и подобни артикули:


8302 41

– — За сгради


8302 42

– — Други, за мебели


8302 49

– — Други


8302 50

– Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване


8302 60

– Приспособления за автоматично затваряне на врати


8        Обяснителните бележки към ХС са съставени в рамките на СМО в съответствие с разпоредбите на Международната конвенция относно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.

9        В редакцията ѝ, приета през 2007 г., обяснителната бележка към ХС за позиция 8302 гласи в частност следното:

„Тази позиция съдържа някои категории гарнитури или принадлежности за обков от неблагородни метали с общо приложение от най-често употребяваните видове например за мебели, врати, прозорци и каросерии. Тези артикули остават включени тук, даже и ако са предназначени за по-особена употреба, какъвто е случаят с дръжките и пантите за врати на леки автомобили. Същевременно обхватът на настоящата позиция не се отнася за артикули, съставящи главни части на дадено изделие, като рамки на прозорци или устройства за ориентиране и повдигане на някои седалки.

Тази позиция включва:

[…]

Г)      Гарнитури, обкови и подобни артикули за сгради[.]

Измежду тези артикули могат да се споменат:

[…]

5)      Рамки за пердета или врати и принадлежности за тях, като прътове, тръби, розетки, стойки, приспособление за привързване на пердета (перделък), щипки, халки (например гладки или плъзгащи се), пискюли за шнурове, ограничители; гарнитури за стълбища, като защитни ленти за стъпалата, пръти и други устройства за закрепване на пътеките, както и топки за перилата.

Прътите, тръбите и пръчките за пердета или килими, изработени от профилни материали, тръби или пръчки, нарязани на дължина, дори и пробити, следват своя собствен режим.

[…]“.

 КН и обяснителните бележки към КН

10      Митническото класиране на стоките, внасяни в Европейския съюз, се урежда с КН. Тя възпроизвежда шестцифрените позиции и подпозиции на ХС, а само седмата и осмата цифра формират допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

11      Съгласно член 12 от Регламент № 2658/87 Европейската комисия приема ежегодно регламент, възпроизвеждащ пълния текст на КН заедно със съответните автономни и конвенционални митнически ставки по Общата митническа тарифа, така както произтичат от мерките, приети от Съвета на Европейския съюз или от Комисията. Този регламент се публикува не по-късно от 31 октомври в Официален вестник на Европейския съюз и се прилага от 1 януари следващата година.

12      Видно от преписката, с която разполага Съдът, приложима към фактите по делото в главното производство е редакцията на КН съгласно Регламент № 861/2010, който влиза в сила на 1 януари 2011 г.

13      Част първа от КН („Уводни разпоредби“) съдържа раздел I, „Общи правила“, чийто дял A е озаглавен „Общи правила за тълкуване на [КН]“ и гласи:

„Класирането на стоките в [КН] се подчинява на следните принципи:

1.      Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

2.      а)      Всяко упоменаване на един артикул в определена позиция включва този артикул, дори некомплектован или незавършен, при условие че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектован или завършен артикул. То включва също завършения или комплектован артикул или считания като такъв съгласно предходните разпоредби, когато той е представен в демонтирано или немонтирано състояние;

[…]“.

14      Част втора от КН, „Таблица със ставките на митата“, включва раздел XV, озаглавен „Неблагородни метали и изделия от тези метали“. Забележка 2 под заглавието на посочения раздел гласи следното:

„В номенклатурата под „части и принадлежности за обща употреба“ се разбират:

[…]

в)      артикулите от № 8301, 8302 […].

В глави от 73 до 76 […] (с изключение на № 7315) означенията, отнасящи се до частите, не включват частите и принадлежностите за обща употреба в смисъла, който се дава по-горе.

Като се имат предвид разпоредбите на предходната алинея и на забележка 1 от глава 83, изделията от глави 82 или 83 се изключват от глави от 72 до 76 […]“.

15      Посоченият раздел включва глава 73, озаглавена „Изделия от чугун, желязо или стомана“. Позиция 7306 от КН, която е част от тази глава, има следната структура:

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана


– Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи

[…]– Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ

[…]


7306 30

– Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани


– — Прецизно обработени, с дебелина на стената

7306 30 11

– — — Непревишаваща 2 mm

7306 30 19

– — — Превишаваща 2 mm


– — Други


– — — Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища

[…]– — — Други, с външен диаметър


– — — — Непревишаващ 168,3 mm

7306 30 72

– — — — — Поцинковани

7306 30 77

– — — — — Други

7306 30 80

– — — — Превишаващ 168,3 mm, но непревишаващ 406,4 mm


16      Същият раздел XV съдържа глава 83, която е озаглавена „Различни изделия от неблагородни метали“. Позиция 8302 от КН, която е част от тази глава, има следната структура:

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали

8302 10 00

– Панти от всякакъв вид (включително пантите за врати и прозорци)

8302 20 00

– Ролки

8302 30 00

– Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за автомобили


– Други гарнитури, обкови и подобни артикули

8302 41

– — За сгради

8302 41 10

– — — За врати

8302 41 50

– — — За прозорци и френски прозорци

8302 41 90

– — — Други

8302 42 00

– — Други, за мебели

8302 49 00

– — Други

8302 50 00

– Куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване

8302 60 00

– Приспособления за автоматично затваряне на врати


17      Стоките от всички подпозиции на позиция 8302 се облагат с конвенционална митническа ставка от 2,7 %.

18      Обяснителните бележки към КН, публикувани в съобщение на Комисията от 6 май 2011 г. (ОВ C 137, 2011 г., стр. 1, наричани по-нататък „обяснителните бележки към КН“), се отнасят за редакцията на КН съгласно Регламент № 861/2010. Това издание на обяснителните бележки съдържа указания относно позиция 8302 от КН, но само що се отнася до понятието „Ролки“ по смисъла на подпозиция 8302 20 00.

 Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

19      На 13, 15 и 26 април 2011 г. Gardinia Home Decor внася от Китай в Съюза метални прътове за пердета с различни дължини, кухи и надлъжно заварени, с постоянно кръгло напречно сечение от 16 mm или 20 mm и с лакирана или галванизирана повърхност. Прътовете са обвити поединично във фолио още в страната на производството, поставен им е етикет, на който е посочено, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета, а в краищата са затворени с пластмасови капачки, предназначени да ги предпазват от повреда при транспорта и при излагането им за продажба, но и годни да се използват вместо декоративни накрайници, каквито иначе се купуват отделно.

20      Въпросните прътове са част от модулна система, която позволява на клиентите да си съставят корнизен комплект от различни отделни части (прът, накрайници, свързващи елементи, закрепващи елементи и халки). Те са опаковани в кашони и внесени на територията на Съюза отчасти отделно, отчасти заедно с различни други части от модулната система, чийто брой не съответства на броя на прътовете.

21      При декларирането на тези стоки за допускане за свободно обращение Gardinia Home Decor посочва код 8302 4200 900 по националната електронна митническа тарифа (наричана по-нататък „ЕМТ“), който се отнася за „други гарнитури, обкови и подобни артикули, за мебели“, или код 8302 4900 900 по ЕМТ, който се отнася за „други гарнитури, обкови и подобни артикули“, като стоките и с двата кода се облагат с мито по ставка от 2,7 %.

22      При митническа проверка проверяващият орган констатира, че въпросните прътове за пердета е трябвало да се класират с код 7306 3077 800 от ЕМТ като „други тръби от желязо или от нелегирани стомани“ — стоки, които по принцип са освободени от вносно мито. Към онзи момент обаче за вноса на някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана с код 7306 30 77 от КН и с произход от Китай се прилага антидъмпингово мито със ставка 90,6 % на основание член 1 от Регламент (ЕО) № 1256/2008 на Съвета от 16 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана с произход от Беларус, Китайската народна република и Русия вследствие на процедура по член 5 от Регламент (EО) № 384/96, с произход от Тайланд вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от същия регламент, с произход от Украйна вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 и на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от същия регламент, и прекратяване на процедурата по отношение на вноса на същия продукт с произход от Босна и Херцеговина и от Турция (ОВ L 343, 2008 г., стр. 1).

23      С акт от 5 март 2014 г. главната митническа служба в частност потвърждава класирането, указано от проверяващия орган, и определя допълнително митническо задължение за антидъмпингово мито в размер на 7957,51 EUR за прътовете за пердета, внесени през обхванатия от проверката период. Освен това с решение от 28 ноември 2016 г. тази митническа служба отхвърля като неоснователна жалбата, подадена по административен ред от Gardinia Home Decor срещу определеното антидъмпингово мито.

24      Finanzgericht Baden-Württemberg (Финансов съд Баден-Вюртемберг) е сезиран с жалба против въпросното решение.

25      От акта за преюдициално запитване следва, че Gardinia Home Decor мотивира жалбата си с това, че при вноса винаги е представяло обсъжданите в главното производство стоки заедно с принадлежностите им, а именно съответните накрайници, стойки и халки, което позволявало лесно да се установи, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета. Според това дружество няма значение, че броят на принадлежностите не съответства на броя на внесените прътове, тъй като това се обяснява с продажбения им модел — като част от модулна система. То добавя, че предназначението на прътовете ясно личи и от етикетите, залепени върху опаковката на всеки от тях. Дружеството твърди, че в „обяснителните бележки към КН относно позиция 8302“ изрично се посочва, че прътовете за пердета под формата на тръби от метал попадат в тази позиция, а предвиденото в тези бележки изключение за тръбите, които само са нарязани на дължина, не било от значение в случая, тъй като съответните тръби били снабдени с подходящи пластмасови капачки.

26      Основното възражение на главната митническа служба е, че класирането в подпозиция 8302 41 90 от КН би било възможно само ако съответните прътове са внесени в комплект със стойките, необходими за закрепването им към стената или тавана. Според нея прътовете не може да се класират като „демонтирана или немонтирана“ система за завеси по смисъла на правило 2, буква а), второ изречение от общите правила за тълкуване на ХС, тъй като към момента на представянето им на митницата нямало как да се знае с какъв артикул би трябвало да бъдат сглобени. Освен това част от вноса се състоял само от прътове.

27      Тази служба също така изтъква, че тарифното класиране се определя от обективното естество на стоката, а не от описанието или опаковката ѝ. Внесените тръби обаче нямали никаква отличителна особеност, например отвори, нарези или надлъжни жлебове за плъзгачи, които да позволяват да се установи, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета, а поставените в краищата им пластмасови капачки не се използвали единствено при прътовете за пердета. Обяснителните бележки към ХС относно позиция 8302 потвърждавали, че прътовете за пердета, които се състоят от тръби, само нарязани на дължина, дори и пробити, следват своя собствен режим.

28      Запитващата юрисдикция пък смята, че ако стоките, предмет на спора в главното производство, не могат да се класират в подпозиция 8302 41 90 от КН, ще трябва безспорно да се класират в подпозиция 7306 30 77 от КН, като се има предвид, че според нея подпозициите, посочени от Gardinia Home Decor при митническото деклариране на стоките, са неприложими.

29      В това отношение, на първо място, запитващата юрисдикция излага редица съображения в полза на извода, че стоките от метал с обективни характеристики като тези на обсъжданите в главното производство стоки следва да се класират в подпозиция 8302 41 90 от КН. Тя се основава по-конкретно на забележките под заглавието на раздела от КН, в който е включена тази подпозиция, и на обяснителните бележки към ХС относно позиция 8302, в които изрично са споменати прътовете за пердета.

30      На второ място, ако се приеме, че сами по себе си характеристиките на подобни стоки не позволяват да се установи, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета, запитващата юрисдикция се пита дали не биха могли все пак да бъдат класирани в подпозиция 8302 41 90 от КН, когато се внасят заедно с допълнителни части, от които личи, че именно това е предназначението им, въпреки че, от една страна, стоките не са опаковани в комплект с допълнителните части и от друга, не са внесени в съответстващ на техния брой поради употребата им като част от модулна система.

31      При тези условия Finanzgericht Baden-Württemberg (Финансов съд Баден-Вюртемберг) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Трябва ли подпозиция 8302 41 90 от [КН] да се тълкува в смисъл, че включва и стоки от метал, които се внасят като принадлежащи към модулна система прътове за пердета с различни дължини, имат по цялата си дължина постоянно кръгло напречно сечение с размер 16 mm или 20 mm, кухи са и са надлъжно заварени, повърхността им е или лакирана, или галванизирана, опаковани са поединично във фолио и им е поставен етикет, на който е посочено, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета, а краищата им са затворени с пластмасови капачки, предназначени да предпазват прътовете от повреда при транспорта и при излагането им за продажба, но и годни да се използват вместо декоративни накрайници, каквито иначе трябва да се купят отделно?

2)      При отрицателен отговор на първия въпрос:

Различен ли трябва да е отговорът на първия въпрос, когато прътовете се внасят заедно с други части, от които личи предназначението им като корнизи за пердета, включително ако частите не са опаковани заедно като комплект и не се внасят в съответстващ брой?“.

 По преюдициалните въпроси

32      Съгласно член 99 от Процедурния правилник на Съда, когато преюдициалният въпрос е идентичен с въпрос, по който Съдът вече се е произнесъл, отговорът на този въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика или отговорът не оставя място за разумно съмнение, Съдът може във всеки един момент да се произнесе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат.

33      Тази разпоредба следва да се приложи по настоящото дело.

 По първия въпрос

34      С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска от Съда да определи дали подпозиция 8302 41 90 от КН трябва да се тълкува в смисъл, че включва стоките от метал като обсъжданите в главното производство, които се внасят като принадлежащи към модулна система прътове за пердета с различни дължини, имат постоянно кръгло напречно сечение от 16 mm или 20 mm, кухи са и са надлъжно заварени, повърхността им е или лакирана, или галванизирана, опаковани са поединично и им е поставен етикет, на който е посочено, че са предназначени за употреба като корнизи за пердета, а краищата им са затворени с пластмасови капачки, предназначени да предпазват тези тръби от повреда при транспорта и при излагането им за продажба, но и годни да се използват вместо декоративни накрайници, каквито иначе се купуват отделно.

35      Най-напред следва да се подчертае, че когато Съдът е сезиран с преюдициално запитване в областта на тарифното класиране, неговата задача е по-скоро да изясни на националните съдии критериите, които ще им позволят да класират правилно съответните стоки по КН, а не сам да извършва такова класиране, още повече че не разполага непременно с цялата необходима за това информация. Тъй като във всеки случай националните съдии са в по-добро положение да определят тарифното класиране на обсъжданите в главното производство стоки, именно те трябва да сторят това, като вземат предвид насоките, дадени от Съда в отговор на въпросите, които са му отправили (вж. по-специално решения от 15 май 2019 г., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, т. 33 и 34 и от 16 май 2019 г., Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, т. 67—69).

36      По-нататък следва да се припомни, че общите правила за тълкуването на КН предвиждат, от една страна, че класирането на стоките се определя съгласно термините на позициите и на забележките към разделите и към главите и от друга, че текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност. Наред с това в постоянната съдебна практика се приема, че в интерес на правната сигурност и улесняването на проверките определящият критерий за тарифното класиране на стоките трябва като цяло да се търси в техните обективни характеристики и свойства, както са определени в текста на позицията от КН и на забележките към раздела или главата (вж. по-специално решения от 3 март 2016 г., Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, т. 26 и 27, от 16 май 2019 г., Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, т. 50 и 51 и от 5 септември 2019 г., TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, т. 26).

37      Също от практиката на Съда следва, че ако продуктът не може да бъде класиран въз основа единствено на обективните си характеристики и свойства, предназначението му може да представлява обективен критерий за класиране, стига да е вътрешноприсъщо на този продукт, с уточнението, че е достатъчно да се вземе предвид основното предназначение на продукта и че вътрешноприсъщият характер трябва да може да се прецени в зависимост от обективните характеристики и свойства на продукта (в този смисъл вж. по-специално решения от 17 юли 2014 г., Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, т. 31 и 32, от 12 май 2016 г., Toorank Productions, C‑532/14 и C‑533/14, EU:C:2016:337, т. 35 и от 5 септември 2019 г., TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, т. 27).

38      Накрая, Съдът многократно е постановявал, че макар да не са задължителни, обяснителните бележки към КН и към ХС са важни средства за гарантиране на еднаквото прилагане на Общата митническа тарифа и като такива дават валидни насоки за тълкуването ѝ (вж. по-специално решения от 19 октомври 2017 г., Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, т. 40, от 15 ноември 2018 г., Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, т. 55 и от 15 май 2019 г., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, т. 35).

39      В настоящия случай следва в самото начало да се отбележи, че след като е прегледала образци от обсъжданите в главното производство стоки, запитващата юрисдикция ги квалифицира като „стоки от метал, които се внасят като […] прътове за пердета“, както е посочено например в първия от поставените на Съда въпроси. Това описание е резултат от чисто фактическа констатация, която Съдът не може да постави под съмнение в преюдициалното производство, още повече когато запитването не се отнася до тази квалификация, а само до тарифното класиране на съответните стоки (вж. по аналогия решение от 16 февруари 2006 г., Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, т. 25).

40      В този контекст запитващата юрисдикция иска да установи дали обсъжданият в главното производство продукт трябва да се класира в подпозиция 8302 41 90 от КН, като в противен случай тя смята да го класира в подпозиция 7306 30 77 от КН. Що се отнася до така възприетия ред, тази юрисдикция правилно отбелязва, че съгласно забележка 2, трета алинея в началото на раздел XV от КН изделията от глава 83 по общо правило са изключени от глава 73, така че трябва най-напред да се прецени възможно ли е класиране в някоя от подпозициите на първата посочена глава, която е по-специфична, а едва след това да се обмисли евентуално класиране в някоя от подпозициите на втората посочена глава.

41      Запитващата юрисдикция също правилно приема за отправна точка принципа, че обсъжданото в главното производство тарифно класиране не зависи от това дали съответният продукт може да се смята сам по себе си за изделие от неблагороден метал или пък само за част от такова изделие, при положение по-конкретно че забележка 1 в началото на глава 83 от раздел XV на ХС предвижда, че по смисъла на тази глава „частите от неблагородни метали трябва да се класират в позицията, съответстваща на артикулите, за които те са предназначени“ (вж. по аналогия решение от 16 февруари 2006 г., Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, т. 32), от което има няколко изключения, които в случая не са релевантни предвид обмисляния от тази юрисдикция вариант за класиране.

42      В това отношение съгласно аналитичния модел, установен в правило 1 от „Общи[те] правила за тълкуване на [КН]“, следва да се констатира, че продукти като обсъждания в главното производство не са посочени изрично нито в текста на позиция 8302 от КН, нито в текста на забележките към раздел XV или към глава 83 от КН. Тези продукти не са споменати и в заглавията на посочения раздел и посочената глава.

43      Въпреки това от структурата на позиция 8302 и текста на подпозиция 8302 41 90 от КН следва, че последно упоменатата подпозиция е остатъчна, тъй като обхваща „други“ гарнитури, обкови и подобни артикули от неблагородни метали за сгради, които са различни от тези „за врати“ и „за прозорци и френски прозорци“. Следователно съвсем не е изключено законодателят на Съюза да е възнамерявал да включи в тази подпозиция продуктите от типа на спорните в главното производство (вж. по аналогия решения от 12 април 2018 г., Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, т. 43 и от 12 юли 2018 г., Profit Europe, C‑397/17 и C‑398/17, EU:C:2018:564, т. 38).

44      Нещо повече, обяснителната бележка към ХС относно позиция 8302 дава съществени указания за класирането на въпросния продукт. Всъщност буква Г), точка 5, втора алинея от тази бележка гласи, че „[р]амки[те] за пердета […] и принадлежности[те] за тях, като прътове, тръби, розетки, стойки, приспособление за привързване на пердета (перделък), щипки, халки […]“, са сред спадащите към тази позиция „гарнитури, обкови и подобни артикули за сгради“ от неблагородни метали, но „прътите, тръбите и пръчките за пердета […], изработени от профилни материали, тръби или пръчки, нарязани на дължина, дори и пробити, следват своя собствен режим“.

45      Оттук следва, че прътовете за пердета от неблагородни метали трябва по принцип да се класират в позиция 8302 от КН, и по-точно в подпозиция 8302 41 90 от нея, освен ако не представляват профили, тръби или пръчки, които само са нарязани на желаната дължина.

46      Това тълкуване намира потвърждение в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1472 на Комисията от 12 август 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 210, 2017 г., стр. 1), който наистина не е приложим ratione temporis за спора в главното производство, но все пак съдържа указания, които са релевантни по аналогия за настоящото дело. Всъщност приложението към посочения регламент гласи, че „[а]луминиев корниз (така наречения „корниз за завеса за душкабина“), който се използва за закачане на завеса“ и се състои от две плъзгащи се тръби с пружинен механизъм за притискането им към стените, трябва да се „класир[а] в код по КН 8302 41 90 като „други гарнитури, обкови и подобни артикули от неблагородни метали, подходящи за сгради“, в частност защото „[о]бективните характеристики на артикула ([по-конкретно] обстоятелството, че конструкцията може да носи само леки предмети, например с теглото на завеса) показват, че той е конструиран като корниз за закачане на завеси“, и защото „[к]орнизите за закачане на завеси се класират в позиция 8302 (вж. също Обяснителните бележки към [ХС] за позиция 8302, втора алинея, буква Г), точка 5)“.

47      В настоящия случай запитващата юрисдикция правилно приема, че етикетите на обсъжданите в главното производство метални тръби, на които е указано предназначението им като корнизи за пердета, не може да са решаващи за целите на класирането на тези тръби в подпозиция 8302 41 90 от КН. Всъщност е безспорно, че нито текстът на позиция 8302, нито забележките в началото на глава 83 от КН упоменават представянето на продукта, поради което този елемент не е определящ за класирането му по КН (вж. по аналогия определение от 9 януари 2007 г., Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, т. 29 и цитираната съдебна практика, както и решение от 15 декември 2016 г., LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, т. 45).

48      Съгласно фактическите констатации на тази юрисдикция обаче обсъжданият в главното производство продукт видимо има обективните характеристики на прътове за пердета от неблагороден метал, които могат да спадат към подпозиция 8302 41 90 от КН. Всъщност в акта за преюдициално запитване се посочва, че въпросните тръби са опаковани поединично в защитно фолио и краищата им са затворени с пластмасови капачки, годни да се използват като декоративни накрайници, което е знак, че продуктът е предвиден за употреба, при която важен критерий е външният му вид, а даже и декоративната му функция, за разлика от това, което би се констатирало например в случай на употребата му като тръбопровод. Освен това е видно, че макар да нямат отвори, нарези или жлебове за плъзгачи, както изтъква главната митническа служба пред запитващата юрисдикция, въпросните тръби все пак имат галванизирана или лакирана повърхност, поради което изглеждат медни или оцветени, така че не са само нарязани на дължина тръби по смисъла на изключението, предвидено в буква Г), точка 5, втора алинея, in fine от обяснителната бележка към ХС относно позиция 8302.

49      Също така, противно на поддържаното от главната митническа служба пред запитващата юрисдикция, обстоятелството, че съответният продукт не е систематично внасян заедно със стойките, които позволяват да бъде закрепен към стената или тавана, само по себе си не може да лиши продукта от обективните му характеристики на прът за пердета от неблагороден метал. Всъщност от текста на КН и на обяснителните бележки към нея и към ХС изобщо не следва, че посоченото обстоятелство би могло да е пречка за класирането на продукт като обсъждания в главното производство в подпозиция 8302 41 90 от КН.

50      По изложените съображения на първия въпрос следва да се отговори, че Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент № 2658/87, изменено с Регламент № 861/2010, трябва да се тълкува в смисъл, че прътовете за пердета от неблагородни метали се включват в подпозиция 8302 41 90, освен ако не представляват профили, тръби или пръчки, които само са нарязани на желаната дължина, което запитващата юрисдикция следва да провери, за да определи сама тарифното класиране на обсъжданите в главното производство продукти предвид насоките, дадени от Съда в отговор на този въпрос.

 По втория въпрос

51      Предвид отговора на първия въпрос не е необходимо да се отговаря на втория.

 По съдебните разноски

52      С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (шести състав) реши:

Комбинираната номенклатура, която се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменено с Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 г., трябва да се тълкува в смисъл, че прътовете за пердета от неблагородни метали се включват в подпозиция 8032 41 90, освен ако не представляват профили, тръби или пръчки, които само са нарязани на желаната дължина, което запитващата юрисдикция следва да провери, за да определи сама тарифното класиране на обсъжданите в главното производство продукти предвид насоките, дадени от Съда в отговор на първия поставен въпрос.

Подписи


*      Език на производството: немски.