Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

27. února 2020(*)

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Nařízení (EHS) č. 2658/87 – Celní unie a společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Podpoložka 8302 41 90 – Kovové tyče na závěsy“

Ve věci C‑670/19,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Finanzgericht Baden-Württemberg (Finanční soud pro Bádensko-Württembersko, Německo) ze dne 9. dubna 2019, došlým Soudnímu dvoru dne 10. září 2019, v řízení

Gardinia Home Decor GmbH

proti

Hauptzollamt Ulm,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení M. Safjan, předseda senátu, C. Toader a N. Jääskinen (zpravodaj), soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout usnesením s odůvodněním podle článku 99 jednacího řádu Soudního dvora,

vydává toto

Usnesení

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu sazební podpoložky 8302 41 90 kombinované nomenklatury (dále jen „KN“), která je uvedena v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382), ve znění nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. října 2010 (Úř. věst. 2010, L 284, s. 1).

2        Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Gardinia Home Decor GmbH a Hauptzollamt Ulm (Hlavní celní úřad v Ulmu, Německo) (dále jen „hlavní celní úřad“) ve věci sazebního zařazení výrobků z kovu dovážených jako tyče na závěsy.

 Právní rámec

 HS a vysvětlivky k HS

3        Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (dále jen „HS“) byl vypracován Světovou celní organizací („WCO“) a zaveden mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, uzavřenou v Bruselu dne 14. června 1983, která byla společně s protokolem o její změně ze dne 24. června 1986 schválena jménem Evropského hospodářského společenství rozhodnutím Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 (Úř. věst. 1987, L 198, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 288).

4        Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, vyplývá, že zněním nomenklatury HS, které je relevantní za skutkových okolností, které nastaly ve věci v původním řízení mezi 13. a 26. dubnem 2011, je znění, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2007.

5        Nomenklatura HS obsahuje pododdíl nadepsaný „Všeobecná pravidla pro výklad [HS]“, který stanoví:

„Zařazení zboží do […] nomenklatury [HS] se řídí těmito zásadami:

1.      Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2.      a)      Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

[…]“

6        Kapitola 83 nomenklatury HS je nadepsána „Různé výrobky z obecných kovů“. Podle poznámky 1 uvedené pod tímto názvem „[v]e smyslu této kapitoly se části a součásti z obecných kovů zařazují společně s výrobky, k nimž patří. Výrobky ze železa nebo oceli čísel 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 nebo 73.20 nebo podobné výrobky z obecných kovů (kapitoly 74 až 76 a 78 až 81) však za části a součásti výrobků této kapitoly považovány nejsou“.

7        Číslo 8302 nomenklatury HS, které je uvedeno v této kapitole, zní následovně:

8302


Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, karoseriím, sedlářským výrobkům, kufrům, truhlám, pouzdrům nebo k podobným výrobkům; věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů.


8302 10

– Závěsy


8302 20

– Rejdovací kolečka


8302 30

– Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla– Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky


8302 41

– – Pro stavby


8302 42

– – Ostatní, pro nábytek


8302 49

– – Ostatní


8302 50

– Věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky


8302 60

Zařízení pro automatické zavírání dveří


8        Vysvětlivky k HS byly vypracovány WCO v souladu s ustanoveními Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží.

9        Vysvětlivka k HS týkající se čísla 8302 ve znění přijatém v roce 2007 uvádí zejména následující:

„Do tohoto čísla patří kategorie doplňkových úchytek a kování z obecného kovu s všeobecným využitím, jaké se používají zejména u nábytku, dveří, oken, karoserií atd. Výrobky v rámci těchto všeobecných kategorií zůstávají zařazeny pod tímto číslem, i když jsou určeny pro zvláštní použití (např. dveřní kliky nebo závěsy pro automobily). Toto číslo se nicméně nevztahuje na výrobky, které jsou podstatnou částí nebo součástí konstrukce jiného výrobku, jako např. okenní rámy nebo otáčecí zařízení u otočných židlí.

Do tohoto čísla patří:

[…]

D)      Úchytky, kování a podobné výrobky pro stavby[.]

Mezi tyto výrobky patří:

[…]

5)      upevňovací materiál a příslušenství k okenním a dveřním závěsům a záclonám, jako jsou tyče na závěsy, trubky, rozety, podpěry, držáky závěsů a záclon, rozpěrné tyče a kroužky (například hladké kroužky a kroužky na rejdovacích kolečkách), úchytky na závěsové provazy, zarážky, lišty na schodiště, jako jsou ochranné hrany pro schody, tyče a jiná vybavení k uchycení koberců a koulí na schodištním zábradlí.

Tyče, trubice a lišty na závěsy nebo koberce sestávající z profilů, trubek a lišt, jednoduše řezaných na délku, i vrtaných, se řídí svým vlastním režimem.

[…]“

 KN a vysvětlivky ke KN

10      Celní zařazení zboží dovezeného do Evropské unie se řídí KN. KN přejímá šestimístné číselné položky a podpoložky HS a pouze sedmé a osmé číslo tvoří její vlastní členění.

11      Podle článku 12 nařízení č. 2658/87 přijme Evropská komise každoročně nařízením úplnou verzi KN, jakož i odpovídající všeobecné a smluvní celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření přijatých Radou Evropské unie nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději dne 31. října a použije se ode dne 1. ledna následujícího roku.

12      Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, vyplývá, že znění KN, použitelné na skutkové okolnosti, které nastaly ve věci v původním řízení, je znění vyplývající z nařízení č. 861/2010, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2011.

13      První část KN týkající se úvodních ustanovení obsahuje hlavu I upravující všeobecná pravidla, jejíž část A, nadepsaná „Všeobecná pravidla pro výklad [KN]“, stanoví:

„Zařazení zboží do [KN] se řídí těmito zásadami:

1.      Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2.      a)      Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

[…]“

14      Druhá část KN, nazvaná „Celní sazebník“ obsahuje třídu XV, která se vztahuje na „Obecné kovy a výrobky z obecných kovů“. Poznámka 2 uvedená pod názvem této třídy zní následovně:

„V celé nomenklatuře se výrazem ‚části a součásti všeobecně použitelné‘ rozumějí:

[…]

c)      výrobky čísel 8301, 8302 […]

V kapitolách 73 až 76 […] (kromě čísla 7315) se odkazy na části a součásti nevztahují na části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány výše.

S výhradou ustanovení předchozího odstavce a poznámky 1 ke kapitole 83 jsou výrobky kapitoly 82 nebo 83 vyloučeny z kapitol 72 až 76 […]“

15      Uvedená třída obsahuje kapitolu 73 nadepsanou „Výrobky ze železa nebo oceli“. Číslo 7306 KN, které spadá do této kapitoly, je členěno následovně:

7306

Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným rámem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli


– Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody

[…]– Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu

[…]


7306 30

– Ostatní, svařované, s kruhovým příčným průřezem, ze železa nebo nelegované oceli


– – Přesné trubky, s tloušťkou stěny

7306 30 11

– – – Nepřesahující 2 mm

7306 30 19

– – – Převyšující 2 mm


– – ostatní:


– – – Trubky se závity nebo vhodné k řezání závitů (plynové trubky)

[…]– – – Ostatní, s vnějším průměrem


– – – – Nepřesahujícím 168,3 mm

7306 30 72

– – – – – Pokovené nebo potažené zinkem

7306 30 77

– – – – – Ostatní

7306 30 80

– – – – Převyšujícím 168,3 mm, avšak nepřesahujícím 406,4 mm


16      Tatáž třída XV obsahuje kapitolu 83, nadepsanou „Různé výrobky z obecných kovů“. Číslo 8302 KN, které spadá do této kapitoly, je členěno následovně:

8302

Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, karoseriím, sedlářským výrobkům, kufrům, truhlám, pouzdrům nebo k podobným výrobkům; věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří, z obecných kovů;

8302 10 00

– Závěsy

8302 20 00

– Rejdovací kolečka

8302 30 00

– Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro motorová vozidla


– Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky

8302 41

– – Pro stavby

8302 41 10

– – – Ke dveřím

8302 41 50

– – – K oknům a francouzským oknům

8302 41 90

– – – Ostatní

8302 42 00

– – Ostatní, pro nábytek

8302 49 00

– – Ostatní

8302 50 00

– Věšáky a háčky na šaty a klobouky, konzoly a podobné výrobky

8302 60 00

– Zařízení pro automatické zavírání dveří


17      Zboží zařazené do všech podpoložek tohoto čísla 8302 podléhá smluvní sazbě cla ve výši 2,7 %.

18      Vysvětlivky ke KN vycházející ze sdělení Komise zveřejněného dne 6. května 2011 (Úř. věst. 2011, C 137, s. 1, dále jen „vysvětlivky ke KN“) se týkají KN ve znění vyplývajícím z nařízení č. 861/2010. Toto vydání uvedených vysvětlivek obsahuje údaje týkající se čísla 8302 KN, ale pouze pro pojem „Rejdovací kolečka“ ve smyslu podpoložky 8302 20 00.

 Spor v původním řízení a předběžné otázky

19      Ve dnech 13., 15. a 26. dubna 2011 dovezla společnost Gardinia Home Decor z Číny do Evropské unie kovové tyče na závěsy různé délky, které byly duté a podélně svařované, měly po celé délce stejnoměrný kruhový průřez o průměru 16 nebo 20 mm a jejich povrch byl buď lakován, nebo galvanizován. Tyto tyče byly jednotlivě zabaleny ve fólii v zemi výroby, byly opatřeny etiketou, ze které je patrné jejich určení pro použití jako tyče na závěsy, a jejich konce byly uzavřeny plastovými uzávěry, které sloužily k jejich ochraně před poškozením během přepravy a při předvádění pro účely prodeje, ale které lze rovněž použít namísto dekorativních koncovek, které lze zakoupit zvlášť.

20      Uvedené tyče byly součástí stavebnicového systému, v jehož rámci si zákazníci mohli z rozličných jednotlivých dílů (tyč, koncovka, spojka, držák a kroužky) vyrobit závěsovou sestavu. Tyče byly zabaleny v lepenkových krabicích a dovezeny na území Unie buď samostatně, anebo spolu s různým počtem kusů jiných součástí daného systému, který neodpovídal počtu tyčí na závěsy.

21      Při předložení prohlášení o těchto výrobcích za účelem jejich propuštění do volného oběhu uvedla společnost Gardinia Home Decor číslo kódu 8302 4200 900 vnitrostátního elektronického celního sazebníku (dále jen „ECS“), pod nějž patří „ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro nábytek“, anebo číslo kódu 8302 4900 900 ECS, pod nějž patří „ostatní úchytky, kování a podobné výrobky“, přičemž ve všech případech se jedná o zboží s celní sazbou ve výši 2,7 %.

22      Na základě celní kontroly měl kontrolor za to, že předmětné tyče na závěsy musejí být jakožto „ostatní trouby a trubky ze železa nebo nelegované oceli“ zařazeny pod kód 7306 3077 800 ECS, a tedy v zásadě podléhat osvobození od cla. Na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli, na které se vztahuje kód 7306 30 77 KN a které pocházely z Číny, se však vztahovalo antidumpingové clo ve výši 90,6 % na základě článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1256/2008 ze dne 16. prosince 2008 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska na základě řízení podle článku 5 nařízení (ES) č. 384/96, pocházejících z Thajska na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 téhož nařízení, pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 téhož nařízení, a o zastavení řízení týkajících se dovozu téhož výrobku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny a z Turecka (Úř. věst. 2008, L 343, s. 1).

23      Rozhodnutím ze dne 5. března 2014 hlavní celní úřad zejména schválil klasifikaci uvedenou kontrolorem a dodatečným výměrem uložil antidumpingové clo ve výši 7 957,51 eura z tyčí na závěsy, které byly dováženy během období, na něž se vztahuje kontrola. Kromě toho rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2016 zamítl jako neopodstatněný opravný prostředek podaný společností Gardinia Home Decor proti vyměření tohoto cla.

24      Finanzgericht Baden-Württemberg (Finanční soud pro Bádensko-Württembersko, Německo) byla podána žaloba směřující proti tomuto posledně uvedenému rozhodnutí.

25      Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že společnost Gardinia Home Decor na podporu své žaloby tvrdí, že při dovozu bylo zboží dotčené ve věci v původním řízení předloženo společně s doplňkovým příslušenstvím, tj. koncovkami, nosníky a kroužky, což umožňovalo snadno identifikovat jeho zamýšlený účel použití jako tyče na závěsy. Podle této společnosti je irelevantní, že příslušenství je dodáváno v jiném počtu než dovážené tyče na závěsy, neboť tento rozdíl souvisí s jejich prodejem v rámci stavebnicového systému. Dodává, že účel použití těchto tyčí rovněž jasně vyplývá z etikety umístěné na obalu každé z nich. Tvrdí, že „vysvětlivky ke KN týkající se čísla 8302“ výslovně uvádějí tyče na závěsy v podobě kovových trubek jako zboží, které patří do tohoto čísla, a že vyloučení trubek, které jsou pouze nařezány na určitou délku stanovenou v těchto poznámkách, není v projednávané věci relevantní, jelikož dotčené trubky jsou opatřeny přiléhajícími plastovými uzávěry.

26      Hlavní celní úřad především namítá, že zařazení do podpoložky 8302 41 90 KN by bylo možné pouze tehdy, pokud by dotčené tyče byly dovezeny společně s nosníky nezbytnými pro upevnění na stěnu nebo strop. Podle jeho názoru nemohou být tyto tyče zařazeny jako závěsový systém „v nesmontovaném nebo rozloženém stavu“ ve smyslu pravidla 2 písm. a) druhé věty všeobecných pravidel pro výklad HS, jelikož v okamžiku jejich předložení celnímu úřadu nebylo možné rozpoznat, s jakým zbožím měly být smontovány. Mimoto některé dovozy byly tvořeny výlučně těmito tyčemi.

27      Tento úřad rovněž tvrdí, že zařazení zboží do sazebníku se zakládá na objektivní vlastnosti zboží, a nikoli na jeho označení nebo obalu. Dovážené trubky však nevykazují žádné zvláštnosti, jako například vyvrtané otvory, frézování, podélné drážky pro záclonové jezdce – umožňující identifikovat jejich účel použití jakožto tyče na závěsy a ochranné plastové uzávěry umístěné na jejich koncích se nepoužívají výlučně u těchto tyčí. Vysvětlivky k HS týkající se čísla 8302 potvrzují, že tyče na závěsy sestávající z trubek jednoduše řezaných na délku, i vrtaných, se řídí svým vlastním režimem.

28      Předkládající soud má za to, že v případě, že by zboží, které je předmětem sporu v původním řízení, nemohlo být zařazeno do podpoložky 8302 41 90 KN, muselo by tedy být nesporně zařazeno do podpoložky 7306 30 77 KN, přičemž je třeba uvést, že podle něj nejsou podpoložky uvedené společností Gardinia Home Decor v celním prohlášení týkajícím se tohoto zboží relevantní.

29      V tomto ohledu předkládající soud zaprvé uvádí několik úvah ve prospěch zařazení daných kovových výrobků, které mají objektivní charakteristiky výrobků dotčených ve věci původním řízení, do podpoložky 8302 41 90 KN. Uvedený soud se konkrétně opírá o poznámky uvedené pod názvem třídy KN, v níž je obsažena tato podpoložka, a o vysvětlivky k HS týkající se čísla 8302, ve kterých jsou výslovně uvedeny tyče na závěsy.

30      Zadruhé si tento soud klade otázku, zda v případě, že bude rozhodnuto, že charakteristiky takových výrobků samy o sobě neumožňují identifikovat jejich účel použití jakožto tyče na závěsy, mohou být přesto zařazeny do podpoložky 8302 41 90 KN, jsou-li dováženy s doplňkovým příslušenstvím, z něhož je patrný tento účel použití, i když nejsou zabaleny tak, aby spolu s těmito jinými díly tvořily jeden celek, ani nejsou dováženy v počtu odpovídajícím množství tohoto příslušenství vzhledem k jejich používání v rámci stavebnicového systému.

31      Za těchto podmínek se Finanzgericht Baden-Württemberg (Finanční soud pro Bádensko-Württembersko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)      Musí být podpoložka 8302 41 90 [KN] vykládána tak, že zahrnuje i kovové výrobky, které jsou dovezeny jako tyče na závěsy různých délek, jež jsou součástí stavebnicového systému, po celé délce mají stejnoměrný kruhový průřez o průměru 16, resp. 20 mm, jsou duté a podélně svařované, jejich povrch byl buď nalakován, nebo galvanizován, jsou jednotlivě zabaleny ve fólii, jakož i opatřeny etiketou, ze které je patrné jejich určení pro použití jako tyče na závěsy, a jejich konce jsou vždy uzavřeny plastovými uzávěry, které slouží k ochraně dotčených tyčí před poškozením během přepravy a při předvádění, ale které lze rovněž použít namísto dekorativních koncovek, které lze zakoupit zvlášť?

2)      V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být odpověď na první otázku jiná, pokud jsou dotčené tyče dovezeny společně s dalšími částmi a součástmi, ze kterých je patrné určení k použití jako záclonové tyče, ačkoli dané části a součásti nejsou zabaleny společně jako sestava ani nejsou dovezeny v odpovídajícím počtu kusů?“

 K předběžným otázkám

32      Soudní dvůr může kdykoli rozhodnout usnesením s odůvodněním podle článku 99 jednacího řádu Soudního dvora na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta, jestliže se položená předběžná otázka shoduje s otázkou, o níž již Soudní dvůr rozhodl, odpověď na tuto otázku lze jasně vyvodit z judikatury nebo o odpovědi na položenou předběžnou otázku nelze rozumně pochybovat.

33      Toto ustanovení je třeba použít v rámci projednávané věci.

 K první otázce

34      První otázkou se předkládající soud táže Soudního dvora, zda musí být podpoložka 8302 41 90 KN vykládána v tom smyslu, že se vztahuje na takové kovové výrobky, které jsou dovezeny jako tyče na závěsy různých délek, jako jsou výrobky, o které se jedná ve věci v původním řízení, jež jsou součástí stavebnicového systému, po celé délce mají stejnoměrný kruhový průřez o průměru 16, resp. 20 mm, jsou duté a podélně svařované, jejich povrch byl buď nalakován, nebo galvanizován, jsou jednotlivě zabaleny a jsou opatřeny etiketou, ze které je patrné jejich určení pro použití jako tyče na závěsy, a jejich konce jsou vždy uzavřeny plastovými uzávěry, které slouží k ochraně dotčených trubek před poškozením během přepravy a při předvádění pro účely prodeje, ale které lze rovněž použít namísto dekorativních koncovek, které lze zakoupit zvlášť.

35      Nejprve je třeba zdůraznit, že rozhoduje-li Soudní dvůr v řízení o předběžné otázce ve věci sazebního zařazení, spočívá jeho úloha spíše v tom, že vnitrostátnímu soudu objasní kritéria, jejichž uplatnění má posledně uvedenému soudu umožnit dotčené výrobky správně zařadit do KN, a nikoli v tom, že zařazení provede samotný Soudní dvůr, a to tím spíše že k tomu nutně nemá k dispozici všechny potřebné údaje. Vzhledem k tomu, že vnitrostátní soudy se v každém případě jeví k provedení tohoto zařazení jako povolanější, bude na nich, aby provedly zařazení zboží, o něž jde ve věci v původním řízení, s ohledem na informace poskytnuté Soudním dvorem v rámci odpovědi na otázky, které mu byly předloženy (viz zejména rozsudky ze dne 15. května 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, body 33 a 34, jakož i ze dne 16. května 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, body 67 až 69).

36      Dále je třeba připomenout, že všeobecná pravidla pro výklad KN stanoví, že pro zařazení zboží jsou směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a dále, že názvy tříd, kapitol a podkapitol se považují pouze za orientační. Kromě toho podle ustálené judikatury platí, že za účelem zajištění právní jistoty a usnadnění kontrol je rozhodující kritérium pro sazební zařazení zboží třeba hledat obecně v jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech, jak jsou definovány zněním čísla nebo položky KN a poznámek k třídám nebo kapitolám (viz zejména rozsudky ze dne 3. března 2016, Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, body 26 a 27; ze dne 16. května 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, body 50 a 51, jakož i ze dne 5. září 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, bod 26).

37      Z judikatury Soudního dvora také vyplývá, že pokud zařazení nelze provést pouze na základě objektivních charakteristických znaků a vlastností dotčeného výrobku, může být objektivním kritériem pro zařazení zboží účel použití tohoto výrobku, pokud je mu inherentní, přičemž stačí vzít v úvahu hlavní účel použití uvedeného výrobku a inherentnost musí být možné posoudit v závislosti na jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech (v tomto smyslu viz zejména rozsudky ze dne 17. července 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, body 31 a 32; ze dne 12. května 2016, Toorank Productions, C‑532/14 a C‑533/14, EU:C:2016:337, bod 35, jakož i ze dne 5. září 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, bod 27).

38      A konečně Soudní dvůr opakovaně rozhodl, že vysvětlivky ke KN a k HS jsou navzdory skutečnosti, že nemají závaznou povahu, důležitými nástroji k zajištění jednotného použití společného celního sazebníku a jako takové poskytují informace využitelné pro jeho výklad (viz zejména rozsudky ze dne 19. října 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, bod 40; ze dne 15. listopadu 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, bod 55, jakož i ze dne 15. prosince 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, bod 35).

39      V projednávaném případě je třeba předeslat, že poté, co byl proveden přezkumu vzorků zboží dotčeného ve věci v původním řízení, předkládající soud kvalifikuje toto zboží jako „kovové výrobky, které jsou dovezeny jako tyče na závěsy“, což vyplývá zejména ze znění první otázky položené Soudnímu dvoru. Toto zařazení vyplývá z čistě skutkového zjištění, které Soudnímu dvoru nenáleží zpochybňovat v rámci řízení o předběžné otázce, a to tím spíše, že mu není položena otázka týkající se takové kvalifikace, nýbrž pouze sazebního zařazení dotčeného zboží (obdobně viz rozsudek ze dne 16. února 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, bod 25).

40      V tomto kontextu se předkládající soud táže, zda musí být výrobek dotčený ve věci v původním řízení zařazen do podpoložky 8302 41 90 KN, a nemá-li tomu tak být, má v úmyslu zařadit jej do podpoložky 7306 30 77 KN. Pokud jde o takto zvolené pořadí, tento soud správně uvádí, že z třetího pododstavce poznámky 2 uvedené v úvodu třídy XV KN vyplývá, že výrobky patřící do kapitoly 83 KN jsou zpravidla vyloučeny z její kapitoly 73, takže je nejprve třeba zvážit zařazení do některého z pododdílů této první kapitoly, která je konkrétnější, a až poté se v druhém kroku zabývat případným zařazením do některého z pododdílů této druhé kapitoly.

41      Předkládající soud rovněž správně vychází ze zásady, podle níž zařazení do sazebníku dotčené ve věci v původním řízení nezávisí na tom, zda lze dotčený výrobek považovat per se za výrobek z obecného kovu, anebo za pouhou část nebo součást takového výrobku, neboť zejména poznámka 1, která se nachází v úvodu kapitoly 83 obsažené ve třídě XV HS, uvádí, že ve smyslu této kapitoly se „části a součásti z obecných kovů zařazují společně s výrobky, k nimž patří“ (obdobně viz rozsudek ze dne 16. února 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, bod 32), s výhradou výjimek, které jsou v projednávané věci irelevantní, vzhledem k možnosti zařazení, které má v úmyslu provést tento soud.

42      V tomto ohledu je podle analýzy obsažené v pravidle 1 „Všeobecná pravidla pro výklad [KN]“ nutno konstatovat, že na takový výrobek, jako je výrobek dotčený ve věci v původním řízení, se výslovně nevztahuje ani znění čísla 8302 KN, ani znění poznámek ke třídě XV nebo ke kapitole 83 KN. Neobjevuje se ani v nadpisech této třídy, ani této kapitoly.

43      Ze složení čísla 8302 a ze znění podpoložky 8302 41 90 KN však vyplývá, že tato podpoložka má charakter zbytkové podpoložky, neboť zahrnuje „ostatní“ úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů pro stavby, než úchytky, kování a podobné výrobky „ke dveřím“ a „k oknům a francouzským oknům“. V důsledku toho nelze vyloučit, že unijní zákonodárce měl v úmyslu zahrnout takové výrobky, jako jsou výrobky, které jsou předmětem sporu v původním řízení, do této podpoložky (obdobně viz rozsudky ze dne 12. dubna 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, bod 43, jakož i ze dne 12. července 2018, Profit Europe, C‑397/17 a C‑398/17, EU:C:2018:564, bod 38).

44      Významné indicie pro zařazení dotčeného výrobku poskytuje navíc vysvětlivka k HS týkající se čísla 8302. Tato vysvětlivka totiž ve svém druhém odstavci, písm. d), bodě 5) uvádí, že „upevňovací materiál a příslušenství k […] závěsům a záclonám, jako jsou tyče na závěsy, trubky, rozety, podpěry, držáky závěsů a záclon, rozpěrné tyče a kroužky […]“ patří mezi „úchytky, kování a podobné výrobky pro stavby“ z obecných kovů, které patří do tohoto čísla, ale že „tyče, trubice a lišty na závěsy […] sestávající z profilů, trubek a lišt, jednoduše řezaných na délku, i vrtaných, se řídí svým vlastním režimem“.

45      Z toho vyplývá, že tyče na závěsy z obecných kovů musí být v zásadě zařazeny pod číslo 8302 KN, a konkrétně do jeho podpoložky 8302 41 90, ledaže by tyto tyče sestávaly z profilů, trubek a lišt, jednoduše řezaných na požadovanou délku.

46      Tento výklad je potvrzen prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1472 ze dne 11. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2017, L 210, s. 1), které sice není ratione temporis použitelné na spor v původním řízení, ale obsahuje údaje, které jsou v projednávané věci relevantní per analogiam. Příloha tohoto nařízení totiž uvádí, že „[h]liníková tyč (tzv. ‚tyč na sprchový závěs‘), která se používá na pověšení závěsu“ a skládá se ze dvou posuvných trubek vybavených mechanismem, který umožňuje zablokování mezi stěnami, musí být „zařa[zena] do kódu KN 8302 41 90 jako ‚ostatní úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů pro stavby‘ “, a to zejména proto, že „vzhledem k jeho objektivním vlastnostem ([mimo jiné] konstrukce, která udrží jen nízkou hmotnost, např. závěs) je tento výrobek navržen jako tyč na závěs“ a že „[t]yče na závěsy jsou zařazené do čísla 8302 [viz též vysvětlivky k [HS] k číslu 8302, druhý odstavec, písm. d), bod 5)]“.

47      V projednávané věci má předkládající soud správně za to, že etiketa na kovových trubkách, o které se jedná ve věci v původním řízení, která označuje jejich účel použití jako tyče na závěsy, nemůže být rozhodující pro účely zařazení těchto trubek do podpoložky 8302 41 90 KN. Je totiž nesporné, že ani znění čísla 8302 KN, ani znění poznámek uvedených v úvodu kapitoly 83 KN neodkazují na prezentaci výrobku, což znamená, že tento aspekt nemá rozhodující váhu pro jeho zařazení do KN (obdobně viz usnesení ze dne 9. ledna 2007, Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, bod 29 a citovaná judikatura, jakož i rozsudek ze dne 15. prosince 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, bod 45).

48      Podle skutkových zjištění učiněných tímto soudem však výrobek dotčený ve věci v původním řízení podle všeho vykazuje objektivní charakteristiky tyčí na závěsy, vyrobených z obecných kovů, které mohou patřit do podpoložky 8302 41 90 KN. V předkládacím rozhodnutí je totiž uvedeno, že dotčené trubky jsou jednotlivě zabaleny do ochranné fólie a jejich konce jsou uzavřeny plastovými uzávěry, které mohou sloužit jako dekorativní koncovky, což naznačuje plánované použití, pro které vnější vzhled výrobku, nebo dokonce jeho dekorativní funkce představuje důležité kritérium, na rozdíl od toho, co by bylo možné konstatovat, pokud by se tento výrobek používal například jako potrubí. Kromě toho se zdá, že i když na povrchu dotčených trubek nejsou vyvrtány otvory ani nebylo provedeno frézování, ani nebyly opatřeny drážkami pro záclonové jezdce, jak uvedl hlavní celní úřad před předkládajícím soudem, jsou galvanizovány nebo lakovány, čímž se zbarvují do měděna nebo mají jinak barevný vzhled, takže se nejedná o trubky jednoduše řezané na délku ve smyslu výjimky stanovené v druhém odstavci, písm. d), bodě 5) na konci vysvětlivky k HS, která se týká čísla 8302.

49      Kromě toho na rozdíl od toho, co hlavní celní úřad namítl před předkládajícím soudem, okolnost, že dotčený výrobek nebyl systematicky dovážen spolu s podpěrami umožňujícími jeho přichycení na zeď nebo na strop, nemůže sama o sobě zbavit tento výrobek jeho objektivních charakteristik jako tyče na závěsy z obecných kovů. Ze znění KN nebo z vysvětlivek k ní ani z vysvětlivek k HS totiž nijak nevyplývá, že by tato okolnost mohla bránit zařazení takového výrobku, jako je výrobek dotčený ve věci v původním řízení, do podpoložky 8302 41 90 KN.

50      S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na první otázku odpovědět tak, že kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení č. 2658/87, ve znění nařízení č. 861/2010, musí být vykládána v tom smyslu, že tyče na závěsy z obecných kovů patří do podpoložky 8302 41 90, ledaže by tyto tyče sestávaly z profilů, trubek a lišt, jednoduše řezaných na požadovanou délku, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu, aby následně sám rozhodl o zařazení výrobků dotčených ve věci v původním řízení do sazebníku s ohledem na informace poskytnuté Soudním dvorem v rámci odpovědi na tuto otázku.

 K druhé otázce

51      Vzhledem k odpovědi podané na první otázku není důvodné na druhou otázku odpovídat.

 K nákladům řízení

52      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto:

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ve znění nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. října 2010, musí být vykládána v tom smyslu, že tyče na závěsy z obecných kovů patří do podpoložky 8032 41 90, ledaže by tyto tyče sestávaly z profilů, trubek a lišt, jednoduše řezaných na požadovanou délku, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu, aby následně sám rozhodl o zařazení výrobků dotčených ve věci v původním řízení do sazebníku s ohledem na informace poskytnuté Soudním dvorem v rámci odpovědi na tuto otázku.

Podpisy.


*      Jednací jazyk: němčina.