Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

EUROOPA KOHTU MÄÄRUS (kuues koda)

27. veebruar 2020(*)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 – Määrus (EMÜ) nr 2658/87 – Tolliliit ja ühine tollitariifistik – Tariifne klassifitseerimine – Kombineeritud nomenklatuur – Alamrubriik 8302 41 90 – Metallist kardinapuud

Kohtuasjas C‑670/19,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Finanzgericht Baden-Württembergi (Baden-Württembergi maksukohus, Saksamaa) 9. aprilli 2019. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 10. septembril 2019, menetluses

Gardinia Home Decor GmbH

versus

Hauptzollamt Ulm,

EUROOPA KOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja president M. Safjan, kohtunikud C. Toader ja N. Jääskinen (ettekandja),

kohtujurist: E. Tanchev,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 99 pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi põhistatud määrusega,

on teinud järgmise

määruse

1        Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382) I lisas (komisjoni 5. oktoobri 2010. aasta määrusega (EL) nr 861/2010 (ELT 2010, L 284, lk 1) muudetud redaktsioonis) sisalduva kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi „KN“) alamrubriigi 8302 41 90 tõlgendamist.

2        Taotlus on esitatud ühelt poolt Gardinia Home Decor GmbH ja teiselt poolt Hauptzollamt Ulmi (Ulmi kesktollibüroo, Saksamaa, edaspidi „tolliamet“) vahelises kohtuvaidluses, mille ese on Gardinia Home Decori imporditavate metalltoodete tariifne klassifitseerimine kardinapuudena.

 Õiguslik raamistik

 HS ja HSi selgitavad märkused

3        Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi (edaspidi „HS“) töötas välja Maailma Tolliorganisatsioon ning see kehtestati 14. juunil 1983 Brüsselis sõlmitud rahvusvahelise kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooniga, mis kiideti koos selle 24. juuni 1986. aasta muutmisprotokolliga Euroopa Majandusühenduse nimel heaks nõukogu 7. aprilli 1987. aasta otsusega 87/369/EMÜ (EÜT 1987, L 198, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 288).

4        Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust ilmneb, et põhikohtuasjas kõne all olevate faktiliste asjaolude ehk 13. kuni 26. aprillini 2011 aset leidnud asjaolude seisukohalt on asjakohane HSi nomenklatuur, mis jõustus 1. jaanuaril 2007.

5        HSi nomenklatuur sisaldab jaotist „Üldreeglid [HSi] tõlgendamiseks“, milles on ette nähtud:

„Kaupade klassifitseerimine [HSi] nomenklatuuris toimub järgmiste põhimõtete kohaselt.

1.      Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

2.      a)      Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.

[…]“.

6        HSi nomenklatuuri grupi 83 pealkiri on „Mitmesugused mitteväärismetallist tooted“. Pealkirja all olevas märkuses 1 on kirjas, et „[s]elle grupi toodete mitteväärismetallidest osad klassifitseeritakse koos nende toodetega, mille juurde nad kuuluvad. Rubriikide 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ja 73.20 rauast või terasest tooteid ning gruppide 74–76 ja 78–81 samalaadseid mitteväärismetallist tooteid ei käsitata siiski sellesse gruppi kuuluvate toodete osadena.

7        Sellesse gruppi kuuluval HSi rubriigil 8302 on järgmine struktuur:

8302


Mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mööbli, uste, treppide, akende, ruloode, sõidukikerede, sadulsepatoodete, kohvrite, kastide, karpide jm jaoks; mitteväärismetallist kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad; pöörd- või rullrattad mitteväärismetallist kinnitusdetailidega; mitteväärismetallist uste automaatsulgurid


8302 10

– hinged


8302 20

– pöörd- või rullrattad


8302 30

– muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite jaoks– muud kinnitusdetailid, furnituurid jms:


8302 41

– – ehitiste jaoks


8302 42

– – mööbli jaoks


8302 49

– – muud


8302 50

– kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad


8302 60

– uste automaatsulgurid


8        Maailma Tolliorganisatsioon töötab HSi selgitavad märkused välja rahvusvahelises kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi konventsiooni sätete kohaselt.

9        HSi rubriigi 8302 selgitava märkuse 2007. aastal vastu võetud redaktsioonis on kirjas:

„Siia rubriiki kuulub üldotstarbeline mitte-väärismetallidest furnituur, mis on laialdaselt kasutatud mööblil, ustel, akendel, tõldadel, jne. Selle üldise klassi kaubad jäävad sellesse rubriiki isegi siis kui nad on ette nähtud mingiks spetsiaalseks kasutuseks (näiteks ukse käepidemed või autouksehinged). Kuid see rubriik ei laiene kaupadele mis kujutavad endast tootestruktuuri olulist osa, nagu aknaraamid või pöördtooli pöörel.

Selle rubriigi alla kuuluvad:

[…]

D)      Kinnitusdetailid, furnituurid ja muud taolised tooted hoonete jaoks.

Siia kuuluvad:

[…]

5)      Kardinate, ruloode või portjääride furnituur (näiteks vardad, torud, rosetid, klambrid, paelad, rõngad, stopperid); ruloode haagid, suunajad ja sõlmehoidjad; trepikoja furnituur nagu trepiastmete kaitsed; vaipade kinnitid, trepivardad; trepikäsipuude nupud.

Vardad, torud ja latid, mis sobivad kasutamiseks kardina- või trepivarbadena, sobivasse pikkusesse lõigatud, jäävad klassifitseerituks vastavalt oma koostismetallile.

[…]“.

 KN ja KNi selgitavaid märkused

10      Euroopa Liitu imporditud kauba tolliotstarbel klassifitseerimist reguleerib KN. KNi on üle võetud HSi rubriigid ja kuuekohalised alamrubriigid, ainult seitsmes ja kaheksas number tähistavad KNi enda alljaotisi.

11      Määruse nr 2658/87 artikli 12 kohaselt võtab Euroopa Komisjon igal aastal määruse vormis vastu KNi täieliku versiooni koos vastavate ühise tollitariifistiku ühepoolsete ja kokkuleppeliste tollimaksumääradega, nagu see tuleneb Euroopa Liidu Nõukogu või komisjoni poolt vastu võetud meetmetest. See määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 31. oktoobril ja kehtib alates järgmise aasta 1. jaanuarist.

12      Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust ilmneb, et põhikohtuasjas kõne all olevate faktiliste asjaolude seisukohalt on asjakohane määrusega nr 861/2010 kehtestatud nomenklatuur, mis jõustus 1. jaanuaril 2011.

13      Eelsätteid sisaldava KNi esimese osa üldreegleid käsitleva I jao A osas „Kaupade [KNi] klassifitseerimise üldreeglid“ on ette nähtud:

„Kaupade klassifitseerimine [KN-is] toimub järgmiste põhimõtete kohaselt:

1.      Jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud suunaval eesmärgil; ametlik klassifitseerimine peab toimuma lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja vastavate jaotiste ja gruppide märkustest ning alljärgnevatest sätetest tingimusel, et need rubriigid või märkused ei näe ette muud.

2.      a)      Iga viidet rubriigis mingile kaubale tuleb vaadelda kehtivana selle kauba kohta ka mittekomplekssel või lõpetamata kujul, tingimusel et sellisel kujul on kaubal komplektse või valmistoote põhiomadused. Samuti kehtib see lahtivõetud või kokkupanemata komplektsete või valmiskujul (või käesoleva reegli põhjal sellisena käsitatavate) toodete kohta.

[…]“.

14      KNi teine osa „Tollimaksude loend“ sisaldab XV jaotist „Mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted“. Nimetatud jaotise märkus 2 on sõnastatud nii:

„Kogu nomenklatuuris tähistatakse terminiga „üldkasutatavad osad“:

[…]

c)      rubriikide 8301, 8302 […] tooteid […].

Gruppides 73–76 […] (v.a rubriik 7315) ei tähenda viited toodete osadele viiteid eespool määratletud üldkasutatavatele osadele.

Kui eelmisest lõigust ja grupi 83 märkusest 1 ei tulene teisiti, ei kuulu gruppide 82 ja 83 tooted gruppidesse 72–76 […].“

15      Nimetatud jaotis sisaldab gruppi 73 „Raud- ja terastooted“. Sellesse gruppi kuuluv KNi rubriik 7306 on sõnastatud järgmiselt:

7306

Muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud õmblustega):


– gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud:

[…]– mantel-, surve- ja puurtorud gaasi- ja naftapuuraukude jaoks:

[…]


7306 30

– muud keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega, rauast või legeerimata terasest:


– – täppistorud, seinapaksusega

7306 30 11

– – kuni 2 mm

7306 30 19

– – üle 2 mm


– – muud:


– – – keermestatud või keermestamiseks kõlblikud torud (gaasitorud):

[…]– – – muud, välisläbimõõduga


– – – – kuni 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – – tsingiga pinnatud või kaetud

7306 30 77

– – – – – muud

7306 30 80

– – – – üle 168,3 mm, kuid mitte üle 406,4 mm


16      Samasse XV jaotisse kuulub grupp 83 „Mitmesugused mitteväärismetallist tooted“. Sellesse gruppi kuuluval KNi rubriigil 8302 on järgmine struktuur:

8302

Mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mööbli, uste, treppide, akende, ruloode, sadulsepatoodete, kohvrite, kastide, karpide jm jaoks; mitteväärismetallist kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad; pöörd- või rullrattad mitteväärismetallist kinnitusdetailidega; mitteväärismetallist uste automaatsulgurid:

8302 10 00

– hinged

8302 20 00

– pöörd- või rullrattad

8302 30 00

– muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite jaoks


– muud kinnitusdetailid, furnituurid jms:

8302 41

– – ehitiste jaoks:

8302 41 10

– – ustele

8302 41 50

– – – akendele ja Prantsuse akendele (French windows)

8302 41 90

– – – muud

8302 42 00

– – mööbli jaoks

8302 49 00

– – muud

8302 50 00

– kübaranagid jms kronsteinid, tugijalad

8302 60 00

– uste automaatsulgurid


17      Rubriigi 8302 alamrubriikidesse kuuluvate kaupade suhtes kehtib 2,7% suurune kokkuleppeline tollimaks.

18      Komisjoni 6. mai 2011. aasta teatises (ELT 2011, C 137, lk 1) avaldatud selgitavad märkused (edaspidi „KNi selgitavad märkused“) puudutavad määrusest nr 861/2010 tulenevat KNi. Selles märkuste redaktsioonis on täpsustused KNi rubriigi 8302 kohta, aga ainult seoses mõistega „pöörd- või rullrattad“ alamrubriigi 8302 20 00 tähenduses.

 Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

19      Gardinia Home Decor importis 13., 15. ja 26. aprillil 2011 Hiinast Euroopa Liitu metallist valmistatud eri pikkuses kardinapuid, mis olid õõnsad, pikisuunalise keevisõmblusega ja kogu pikkuses ühesuguse ümmarguse 16 või 20mm ristlõikega ning mille pealispind oli lakitud või galvaanitud. Varvad olid tootjariigis ühekaupa kilesse pakitud, varustatud etiketiga, millest nähtus, et need on mõeldud kardinapuuna kasutamiseks, ja nende mõlemad otsad olid suletud plastist korkidega, mille eesmärk oli kaitsta kardinapuid transportimisel ja müügiks väljapanekul kahjustuste eest, kuid mida sai kasutada ka dekoratiivsete otstükkide asemel, mida muidu tuleb osta eraldi.

20      Varvad olid osa moodulsüsteemist, mis võimaldab klientidel kokku panna kardinapuude komplekti erinevatest üksikosadest (kardinapuu, otstükk, ühendusdetail, kandurid ja rõngad). Varvad olid pakitud pappkastidesse ja imporditud liidu territooriumile osalt eraldi, osalt koos muude moodulsüsteemi osadega, mille kogus ei vastanud kardinapuude arvule.

21      Kõnealuste kaupade deklareerimisel vabasse ringlusse lubamiseks klassifitseeris Gardinia Home Decor kaubad liikmesriigi elektroonilise tollitariifistiku rubriiki 8302 4200 900 „muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mööbli jaoks“ või rubriiki 8302 4900 900 „muud kinnitusdetailid, furnituurid jms“, mille puhul mõlemal juhul on tollimaks 2,7%.

22      Tollikontrolli käigus tegi kontrollija muu hulgas otsuse, et kõnealused kardinapuud kui „muud torud rauast või legeerimata terasest“ tuleb klassifitseerida liikmesriigi elektroonilise tollitariifistiku rubriiki 7306 3077 800, ja on seega põhimõtteliselt tollimaksuvabad. KNi rubriiki 7306 30 77 kuuluvate teatavate rauast või legeerimata terasest keevistorude impordi suhtes Hiina Rahvavabariigist kehtis tollal aga dumpinguvastane tollimaks määraga 90,6% tulenevalt nõukogu 16. detsembri 2008 aasta määruse (EÜ) nr 1256/2008, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate rauast või legeerimata terasest keevistorude impordi suhtes, mis on pärit Valgevenest, Hiina Rahvavabariigist ja Venemaalt, pärast määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 5 kohast menetlust; mis on pärit Taist, pärast sama määruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist; mis on pärit Ukrainast, pärast sama määruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast vahepealset läbivaatamist; ja millega lõpetatakse Bosniast ja Hertsegoviinast ning Türgist pärit sama toote importi käsitlevad menetlused (ELT 2008, L 343, lk 1), artiklist 1.

23      Tolliasutus nõustus 5. märtsi 2014. aasta otsuses kontrollija klassifikatsiooniga ja määras kontrolliperioodi jooksul imporditud kardinapuudele tollivormistusjärgselt 7957,51 euro suuruse dumpinguvastase tollimaksu. Gardinia Home Decor esitas selle tollimaksu määramise vastu vaide, kuid tolliamet jättis selle 28. novembri 2016. aasta otsusega põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

24      Viimati nimetatud otsus kaevati edasi Finanzgericht Baden-Württembergi (Baden-Württembergi liidumaa maksukohus, Saksamaa).

25      Eelotsusetaotlusest ilmneb, et Gardinia Home Decor väidab kaebuse põhjendamiseks, et importis põhikohtuasjas vaidluse all olevad kaubad koos nende juurde kuuluvate tarvikute ehk otstükkide, kandurite ja rõngastega, ja see võimaldas hõlpsalt kindlaks teha, et need on mõeldud kasutamiseks kardinapuudena. See äriühing leiab, et tähtsust ei ole sellel, et tarvikute kogus ei vasta imporditud varbade arvule, sest see erinevus tuleneb moodulsüsteemi müügimudelist. Ta lisab, et nende varbade kasutusotstarve nähtub üheselt mõistetavalt ka nende etiketist, mis on kinnitatud neist igaühe pakendile. Ta osutab sellele, et KNi rubriiki 8302 puudutavas selgitavas märkuses on sõnaselgelt öeldud, et sellesse rubriiki kuuluvad metalltorudest valmistatud kardinapuud, ja väidab, et käesoleval juhul ei oma tähtsust, et selles märkuses on välistatud üksnes sobivasse pikkusesse lõigatud torud, kuivõrd vaidlusalused torud on varustatud sobivate plastist otstükkidega.

26      Tolliamet väidab eelkõige vastu, et KNi alamrubriiki 8302 41 90 klassifitseerimine oleks võimalik ainult juhul, kui vaidlusalused torud oleks imporditud komplektis koos nende seinale või lakke kinnitamiseks vajalike kanduritega. Tema hinnangul ei saa neid torusid klassifitseerida HSi klassifitseerimise üldreegli 2 punkti a teise lause tähenduses „lahtivõetud või kokkupanemata“ kardinasüsteemina, kuna tollile esitamise ajal ei olnud teada, millise kaubaga need detailid ühendada tuli. Pealegi oli osalt imporditud ainult varbasid.

27      Tolliamet väidab ka, et tariifne klassifitseerimine ei toimu mitte kauba kasutusotstarbe ega pakendi põhjal, vaid kauba objektiivsete tunnuste põhjal. Imporditud torudel ei ole aga ühtegi erijoont – nagu puuritud augud või freesitud kohad, pikisuunalised sooned liugurite jaoks –, millest nähtuks, et need on mõeldud kasutamiseks kardinapuuna, ja plastist kaitsekorke, millega torud on mõlemast otsast suletud, ei kasutata mitte üksnes kardinapuude puhul. HSi rubriiki 8302 puudutav selgitav märkus kinnitab, et kardinapuud, mille puhul on tegemist üksnes sobivasse pikkusesse torudega, jäävad ka juhul, kui need on perforeeritud, klassifitseerituks vastavalt oma koostismetallile.

28      Eelotsusetaotluse esitanud kohus omalt poolt leiab, et juhul, kui põhikohtuasjas käsitletavaid kaupu ei saa klassifitseerida KNi alamrubriiki 8302 41 90, kuuluvad need vaieldamatult KNi alamrubriiki 7306 30 77, ning alamrubriigid, millele Gardinia Home Decor viitas tollideklaratsiooni tegemisel, ei ole asjakohased.

29      Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitab selles osas esiteks rea kaalutlusi, mis peaks metalltooted, millel on sellised objektiivsed omadused, nagu põhikohtuasjas vaidluse all olevatel kaupadel, klassifitseerima KNi alamrubriiki 8302 41 90. Ta lähtub eelkõige KNi selle jaotise pealkirja all asuvatest selgitavatest märkustest, kus see alamrubriik asub, ja rubriiki 8302 puudutavatest HSi selgitavatest märkustest, kus kardinapuid on otsesõnu mainitud.

30      Teiseks on sellel kohtul tekkinud küsimus, kas juhul, kui peaks otsustatama, et selliste toodete omadused iseenesest ei võimalda määrata, et need on mõeldud kasutamiseks kardinapuudena, saaks need siiski klassifitseerida KNi alamrubriiki 8302 41 90, kui need imporditakse koos lisadetailidega, millest see otstarve selgub, ja seda ka juhul, kui esiteks ei ole need kaubad pakendatud lisadetailidega ühte komplekti ja teiseks ei impordita neid lisadetailide arvule vastavas koguses, võttes arvesse, et neid kasutatakse moodulsüsteemis.

31      Neil asjaoludel otsustas Finanzgericht Baden-Württemberg (Baden-Württembergi liidumaa maksukohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1.      Kas [KNi] alamrubriiki 8302 41 90 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka metalltooteid, mida imporditakse moodulsüsteemi kuuluvate eri pikkuses kardinapuudena, mis on kogu pikkuses ühesuguse ümmarguse 16mm või 20mm ristlõikega, õõnsad ja pikisuunalise keevisõmblusega, mille pealispind on lakitud või galvaanitud, mis on ühekaupa kilesse pakitud ja varustatud etiketiga, millest nähtub, et kõnealune toode on mõeldud kasutamiseks kardinapuuna, ja mille mõlemas otsas on plastist kork, mille eesmärk on kaitsta varba transportimisel ja müügiks väljapanekul kahjustuste eest, mida saab aga kasutada ka dekoratiivsete otstükkide asemel, mida muidu tuleb osta eraldi?

2.      Kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas esimesele küsimusele tuleb vastata teisiti, kui varvad imporditakse koos muude osadega, millest nähtub kardinapuuna kasutamise otstarve, isegi kui kõnealused osad ei ole pakitud komplektina ja neid ei impordita ühesuguses koguses?“

 Eelotsuse küsimuste analüüs

32      Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 näeb ette, et kui Euroopa Kohtule esitatud eelotsuse küsimus on identne küsimusega, millele Euroopa Kohus on juba vastuse andnud, või kui küsimusele võib vastuse selgelt tuletada kohtupraktikast või kui esitatud küsimusele antav vastus ei tekita põhjendatud kahtlust, võib Euroopa Kohus igal ajal ettekandja-kohtuniku ettepanekul ja pärast kohtujuristi ärakuulamist lahendada kohtuasja põhistatud määrusega.

33      Käesolevas kohtuasjas tuleb seda sätet kohaldada.

 Esimene küsimus

34      Esimese küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul selgitada, kas KNi alamrubriiki 8302 41 90 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka metalltooteid, mida imporditakse moodulsüsteemi kuuluvate selliste eri pikkuses kardinapuudena, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis on kogu pikkuses ühesuguse ümmarguse 16mm või 20mm ristlõikega, õõnsad ja pikisuunalise keevisõmblusega, mille pealispind on lakitud või galvaanitud, mis on ühekaupa kilesse pakitud ja varustatud etiketiga, millest nähtub, et kõnealune toode on mõeldud kardinapuuna kasutamiseks, ja mille mõlemas otsas on plastist kork, mille eesmärk on kaitsta kardinapuud transportimisel ja müügiks väljapanekul kahjustuste eest, mida saab aga kasutada ka dekoratiivsete otstükkide asemel, mida muidu tuleb osta eraldi?

35      Kõigepealt tuleb rõhutada, et kui Euroopa Kohus on saanud eelotsusetaotluse tariifse klassifitseerimise küsimuses, on tema ülesanne kõnealuste toodete ise klassifitseerimise asemel pigem liikmesriigi kohtule nende kriteeriumide selgitamine, mille kohaldamine võimaldab viimasel need tooted õigesti KNi klassifitseerida, seda enam, et Euroopa Kohtul ei pruugi olla kogu vajalikku asjakohast teavet. Kuna liikmesriigi kohus on selleks igal juhul kõige pädevam, peab põhikohtuasjas kõne all oleva kauba klassifitseerima eelotsusetaotluse esitanud kohus, võttes arvesse vastust, mille Euroopa Kohus annab talle esitatud küsimustele (vt eelkõige 15. mai 2019. aasta kohtuotsus Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punktid 33 ja 34, ning 16. mai 2019. aasta kohtuotsus Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punktid 67–69).

36      Järgmiseks tuleb märkida, et KNi klassifitseerimise üldreeglid näevad ette, et kaupade klassifitseerimine toimub lähtuvalt rubriikide kirjeldustest ja jaotiste või gruppide märkustest ning et jaotiste, kaubagruppide ja alamgruppide nimetused on antud üksnes suunaval eesmärgil. Peale selle tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et õiguskindluse ning hõlpsa kontrolli huvides tuleb kauba tariifsel klassifitseerimisel otsustava tähtsusega kriteeriumi otsida üldiselt kauba objektiivsete omaduste ja tunnuste hulgast, nii nagu need on kindlaks määratud KNi rubriigi kirjelduses ning jaotiste või gruppide märkustes (vt eelkõige 3. märtsi 2016. aasta kohtuotsus Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, punktid 26 ja 27; 16. mai 2019. aasta kohtuotsus Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punktid 50 ja 51, ning 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punkt 26).

37      Euroopa Kohtu praktikast ilmneb veel, et kui ainult toote objektiivsete omaduste ja tunnuste alusel ei ole võimalik toodet klassifitseerida, võib objektiivne klassifitseerimiskriteerium olla ka toote otstarve, kui see on nimetatud tootele olemuslik, kusjuures piisab toote peamise otstarbe arvessevõtmisest ning olemuslikkust peab olema võimalik hinnata toote objektiivsete tunnuste ja omaduste alusel (vt selle kohta eelkõige 17. juuli 2014. aasta kohtuotsus Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punktid 31 ja 32; 12. mai 2016. aasta kohtuotsus Toorank Productions, C‑532/14 ja C‑533/14, EU:C:2016:337, punkt 35, ning 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punkt 27).

38      Viimaks olgu lisatud, et Euroopa Kohus on korduvalt sedastanud, et vaatamata sellele, et KNi ja HSi selgitavad märkused ei ole õiguslikult siduvad, on need olulised vahendid tollitariifistiku ühetaolise kohaldamise tagamiseks ja sellisena annavad need asjakohaseid juhiseid selle tõlgendamiseks (vt eelkõige 19. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punkt 40; 15. novembri 2018. aasta kohtuotsus Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punkt 55, ning 15. mai 2019. aasta kohtuotsus Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkt 35).

39      Käesoleval juhul tuleb alustuseks märkida, et pärast põhikohtuasjas vaidluse all olevate kaupade näidiste hindamist leidis eelotsusetaotluse esitanud kohus – sealhulgas Euroopa Kohtule esitatud esimeses küsimuses –, et tegu on „kardinapuudena […] imporditud metalltoodetega“. See kvalifikatsioon tuleneb puhtfaktilisest järeldusest, mida Euroopa Kohus ei saa eelotsusemenetluses kahtluse alla seada, seda enam, et tema poole ei ole pöördutud faktiliste asjaolude kvalifitseerimise küsimuses, vaid üksnes asjaomaste kaupade tariifse klassifitseerimise küsimuses (vt analoogia alusel 16. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punkt 25).

40      Selles kontekstis on eelotsusetaotlust taotlev kohus esitanud küsimuse, kas põhikohtuasja vaidluse all olev toode tuleb klassifitseerida KNi alamrubriiki 8302 41 90, vastasel juhul kavatseb ta selle klassifitseerida alamrubriiki 7306 30 77. Sellise järjekorra kohta märgib see kohus õigesti, et KNi XV jaotise alguses olevast märkuse 2 kolmandast lõigust ilmneb, et gruppi 83 kuuluvad tooted on grupist 73 üldjuhul välistatud, mistõttu tuleb esimeses järjekorras kaaluda nende klassifitseerimist mõnda grupi 83 alamrubriiki, mis on spetsiifilisem, ja teises järjekorras mõnda grupi 73 alamrubriiki.

41      Eelotsusetaotluse esitanud kohus lähtub õigesti ka põhimõttest, et põhikohtuasjas vaidluse all olev tariifne klassifitseerimine ei sõltu mitte küsimusest, kas kõnealust toodet saab iseenesest käsitada mitteväärismetallist tootena või lihtsalt sellise toote osana, sest KNi XV jaotise grupi 83 alguses olevas märkuses 1 on kirjas, et „mitteväärismetallidest osad klassifitseeritakse koos nende toodetega, mille juurde nad kuuluvad“ (vt analoogia alusel 16. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punkt 32), võttes küll arvesse erandeid, mis aga käesoleval juhul tähtsust ei oma, kui pidada silmas selle kohtu poolt kavandatud klassifitseerimisvarianti.

42      Siinkohal tuleb tõdeda, et lähtuvalt „Kaupade [KNi] klassifitseerimise üldreeglite“ 1. reeglis esitatud analüüsiskeemist tuleb tõdeda, et sellist toodet, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, ei ole sõnaselgelt mainitud ei KNi rubriigi 8302 sõnastuses ega XV jaotise või grupi 83 selgitavates märkustes. Seda ei ole ka nimetatud selle jaotise ega selle grupi pealkirjas.

43      Sellegipoolest ilmneb KNi rubriigi 8302 struktuurist ja alamrubriigi 8302 41 90 sõnastusest, et see alamrubriik on sekundaarne, sest sinna kuuluvad „muud“ mitteväärismetallist kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted kui need, mis on mõeldud „ustele“ ning „akendele ja Prantsuse akendele“. Seetõttu ei ole sugugi välistatud, et liidu seadusandja soovis, et sellesse gruppi kuuluksid sellised tooted, nagu on kõne all põhikohtuasjas (vt analoogia alusel 12. aprilli 2018. aasta kohtuotsus Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punkt 43, ja 12. juuli 2018. aasta kohtuotsus Profit Europe, C‑397/17 ja C‑398/17, EU:C:2018:564, punkt 38).

44      Asjaomase toote klassifitseerimise kohta annab olulisi juhiseid ka HSi rubriiki 8302 selgitav märkus. Selle märkuse teise lõigu punkti D alapunktis 5 on nimelt märgitud, et „kardinate […] furnituur (näiteks vardad, torud, rosetid, klambrid, paelad, rõngad, stopperid) […] kuuluvad selle rubriigi mitteväärismetallist toodete „kinnitusdetailid, furnituurid ja muud taolised tooted ehitiste jaoks“ hulka, kuid „vardad, torud ja latid, mis sobivad kasutamiseks kardina[…]varbadena, sobivasse pikkusesse lõigatud, jäävad klassifitseerituks vastavalt oma koostismetallile“.

45      Sellest tuleneb, et mitteväärismetallist kardinapuud tuleb põhimõtteliselt klassifitseerida KNi rubriiki 8302 ja täpsemalt selle alamrubriiki 8302 41 90, välja arvatud juhul, kui nende varbade puhul on tegemist lihtsalt sobivasse pikkusesse lõigatud varraste, torude ja lattidega.

46      Seda tõlgendust toetab komisjoni 11. augusti 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1472 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris (ELT 2017, L 210, lk 1), mis küll ei ole põhikohtuasja suhtes ajaliselt kohaldatav, kuid sisaldab siiski juhiseid, mis analoogia alusel on käesolevas asjas asjakohased. Selle määruse lisas on kirjas, et „[a]lumiiniumvarb (nn dušikardinapuu), mida kasutatakse kardina ülesriputamiseks“ ja mis koosneb kahest liugtorust ning millel on vedrusüsteem, mis võimaldab toru seinte vahele fikseerida, tuleb „klassifitseerida CNi koodi 8302 41 90 alla“ kui „muu kinnitusdetail, furnituur jms tooted ehitiste jaoks“, põhjendusega, et „[o]bjektiivsete omaduste tõttu ([muu hulgas] konstruktsioon, mis kannab üksnes väikseid raskusi, nt kardinat) on toode kavandatud kardinapuuna“, ja et „[k]ardinapuud klassifitseeritakse rubriiki 8302 (vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 8302, teine lõik, punkt D, alapunkt 5)“.

47      Käesoleval juhul leiab eelotsusetaotluse esitanud kohus õigesti, et põhikohtuasjas vaidluse all olevate metalltorude märgistus, mille kohaselt on need torud mõeldud kasutamiseks kardinapuudena, ei saa olla määrav nende klassifitseerimisel KNi alamrubriiki 8302 41 90. On nimelt selge, et ei rubriigi 8302 sõnastuses ega KNi grupi 83 alguses olevates märkustes ei ole mingit viidet toote esitlemisele ning seetõttu ei ole see tegur toote KNis klassifitseerimisel otsustava tähtsusega (vt analoogia alusel 9. jaanuari 2007. aasta kohtumäärus Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, punkt 29 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 15. detsembri 2016. aasta kohtuotsus LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punkt 45).

48      Selle kohtu tuvastatud faktiliste asjaolude põhjal tundub, et põhikohtuasjas vaidluse all oleval tootel on mitteväärismetallist kardinapuude objektiivsed omadused, mis võivad vastata KNi alamrubriigile 8302 41 90. Eelotsusetaotluses on nimelt märgitud, et asjaomased torud on ühekaupa kaitsekilesse pakitud ning nende mõlemas otsas on plastist kork, mida saab kasutada dekoratiivse otstüki asemel – see annab aimu kasutusotstarbest, mille puhul toote välimus või dekoratiivsus on oluline kriteerium võrreldes sellega, mida võiks tõdeda näiteks torustikes kasutatavate toodete puhul. Pealegi ilmneb, et kuigi asjaomastel torudel ei ole puuritud auke või freesitud kohti ega pikisuunalisi sooni liugurite jaoks, nagu tolliamet eelotsusetaotluse esitanud kohtus rõhutas, on nende pealispind siiski lakitud või galvaanitud, mistõttu need on vasekarva või teatavat värvi, mistõttu ei ole tegemist lihtsalt sobivasse pikkusesse lõigatud torudega HSi rubriigi 8302 selgitava märkuse teise lõigu punkti D alapunkti 5 lõpuosa tähenduses.

49      Lisaks olgu märgitud, et vastupidi tolliameti väitele eelotsusetaotluse esitanud kohtus ei ole asjaolu, et kõnealust toodet ei imporditud alati koos kanduritega, mis võimaldaks seda seinale või lakke kinnitada, iseenesest selline, mis võtaks sellelt tootelt mitteväärismetallist kardinapuule omased objektiivsed omadused. KNi sõnastusest ega KNi või HSi selgitavatest märkustest ei ilmne nimelt, et see asjaolu saaks takistada sellise toote, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, klassifitseerimist KNi alamrubriiki 8302 41 90.

50      Eespool toodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (määrusega nr 861/2010 muudetud redaktsioonis) I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et mitteväärismetallist kardinapuud kuuluvad alamrubriiki 8302 41 90, välja arvatud juhul, kui selliste varbade puhul on tegemist lihtsalt sobivasse pikkusesse lõigatud varraste, torude ja lattidega – seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus, võttes seejuures arvesse Euroopa Kohtu poolt sellele küsimusele vastamisel antud juhtnööre.

 Teine küsimus

51      Arvestades esimesele küsimusele antud vastust, ei ole teisele küsimusele vaja vastata.

 Kohtukulud

52      Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kuues koda) otsustab:

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas (komisjoni 5. oktoobri 2010. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 861/2010 muudetud redaktsioonis) sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et mitteväärismetallist kardinapuud kuuluvad alamrubriiki 8302 41 90, välja arvatud juhul, kui selliste varbade puhul on tegemist lihtsalt sobivasse pikkusesse lõigatud varraste, torude ja lattidega – seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus, võttes seejuures arvesse Euroopa Kohtu poolt esimesele küsimusele vastamisel antud juhtnööre.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: saksa.