Language of document : ECLI:EU:C:2020:117


UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto)

27 päivänä helmikuuta 2020 (*)

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Asetus (ETY) N:o 2658/87 – Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Alanimike 8302 41 90 – Metalliset verhotangot

Asiassa C‑670/19,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Baden-Württembergin osavaltion verotuomioistuin, Saksa) on esittänyt 9.4.2019 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 10.9.2019, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Gardinia Home Decor GmbH

vastaan

Hauptzollamt Ulm,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Safjan sekä tuomarit C. Toader ja N. Jääskinen (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: E. Tanchev,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian perustellulla määräyksellä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artiklan mukaisesti,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1) liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 5.10.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 861/2010 (EUVL 2010, L 284, s. 1), olevan yhdistetyn nimikkeistön (jäljempänä yhdistetty nimikkeistö) alanimikkeen 8302 41 90 tulkintaa.

2        Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Gardinia Home Decor GmbH ja Hauptzollamt Ulm (Ulmin päätullivirasto, Saksa; jäljempänä päätullivirasto) ja jossa on kyseessä verhotankoina maahantuotujen metallisten tavaroiden tariffiluokittelu.

 Asiaa koskevat oikeussäännöt

 Harmonoitu järjestelmä ja harmonoidun järjestelmän selitykset

3        Harmonoidun tavarankuvaus- ja tavarankoodausjärjestelmän (jäljempänä harmonoitu järjestelmä) on laatinut Maailman tullijärjestö, ja se on otettu käyttöön harmonisoidusta tavarankuvaus- ja ‑koodausjärjestelmästä Brysselissä 14.6.1983 tehdyllä kansainvälisellä yleissopimuksella, joka on 24.6.1986 tehdyn muutospöytäkirjan kanssa hyväksytty Euroopan talousyhteisön puolesta 7.4.1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (EYVL 1987, L 198, s. 1).

4        Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että pääasiassa kyseessä olevien tosiseikkojen, jotka tapahtuivat 13.–26.4.2011, kannalta merkitystä on 1.1.2007 voimaan tulleella harmonoidun järjestelmän nimikkeistöllä.

5        Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö sisältää kohdan, jonka otsikko on ”[harmonoidun järjestelmän] yleiset tulkintasäännöt” ja jossa todetaan seuraavaa:

”Tavarat luokitellaan [harmonoidun järjestelmän] nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.      Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2.      a)      Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

– –”

6        Harmonoidun järjestelmän nimikkeistön 83 ryhmän otsikko on ”Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat”. Tähän otsikkoon kuuluvan 1 huomautuksen mukaan ”tässä ryhmässä epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat. Nimikkeiden 7312, 7315, 7317, 7318 ja 7320 rauta- tai terästavaroita tai vastaavia, muuta epäjaloa metallia olevia tavaroita (74–76 ja 78–81 ryhmä) ei kuitenkaan pidetä tämän ryhmän tavaroiden osina”.

7        Harmonoidun järjestelmän nimikkeistön nimike 8302, joka kuuluu mainittuun ryhmään, on rakenteeltaan seuraavanlainen:

8302


Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin, vaununkoreihin, valjasteoksiin, matka-arkkuihin, kirstuihin, lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia; vaatenaulakot ja ‑naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet, epäjaloa metallia; kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitysrunko on epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa metallia


8302 10

– saranat


8302 20

– kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)


8302 30

– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat


8302 41

– – rakennuksiin soveltuvat


8302 42

– – muut, huonekaluihin soveltuvat


8302 49

– – muut


8302 50

– vaatenaulakot ja ‑naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet


8302 60

– itsetoimivat ovensulkimet


8        Maailman tullijärjestö on laatinut harmonoidun järjestelmän selitykset harmonisoidusta tavarankuvaus- ja ‑koodausjärjestelmästä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti.

9        Nimikettä 8302 koskevassa harmonoidun järjestelmän selityksessä, sellaisena kuin se on vuonna 2007 mukautettuna, todetaan erityisesti seuraavaa:

”Tähän nimikkeeseen kuuluvat yleiskäyttöisiksi luokiteltavat epäjalometalliset helat ja varusteet, jollaisia käytetään laajalti huonekaluissa, ovissa, ikkunoissa, vaununkoreissa jne. Tällaiset yleiskäyttöiset tavarat kuuluvat tähän nimikkeeseen myös, jos ne on suunniteltu erityiskäyttöön (esim. auton oven kädensijat ja saranat). Nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu tavarat, jotka muodostavat rakenteellisesti oleellisen osan jostakin esineestä, kuten ikkunankehykset, kiertotuolien kiertolaitteet jne.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat:

– –

D)      Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat rakennuksiin.

Tähän tavararyhmään kuuluvat mm.:

– –

5)      verhojen, kaihtimien ja oviverhojen helat ja varusteet (esim. tangot, putket, ruusukkeet, konsolit, tupsukoukut, liittimet, liuku- ja rullarenkaat sekä pidäkkeet); verhonarujen kiinnityskoukut jne.; portaikkojen varusteet, kuten portaiden askellistat, matonpitimet, porrasmattojen tangot ja kaiteen nupit.

Tangot ja putket, jotka soveltuvat käytettäväksi verho-, porras- yms. tankoina ja jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi ja porattu, luokitellaan edelleen valmistusaineena olevan metallin mukaan;

– –”

 Yhdistetty nimikkeistö ja yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset

10      Euroopan unioniin tuotujen tavaroiden tulliluokittelua säännellään yhdistetyssä nimikkeistössä. Yhdistetyssä nimikkeistössä käytetään harmonoidun järjestelmän mukaisia nimikkeitä ja kuusinumeroisia alanimikkeitä, ja ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero ovat sen omia alajaotteluja.

11      Asetuksen N:o 2658/87 12 artiklassa säädetään, että Euroopan komissio antaa vuosittain asetuksen, johon sisältyvät yhdistetyn nimikkeistön täydellinen toisinto Euroopan unionin neuvoston tai komission toteuttamien toimenpiteiden mukaisena sekä siihen liittyvien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien ja sopimustullien määrät. Kyseinen asetus tulee julkaista viimeistään 31 päivänä lokakuuta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä.

12      Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että pääasiassa kyseessä oleviin tosiseikkoihin sovelletaan yhdistettyä nimikkeistöä, joka perustuu asetukseen N:o 861/2010, joka tuli voimaan 1.1.2011.

13      Yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräykset sisältävässä ensimmäisessä osassa on yleissääntöjä koskeva I osasto, jonka A jaksossa, jonka otsikko on ”Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt”, säädetään muun muassa seuraavaa:

”Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti.

1.      Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti.

2.      a)      Nimikkeessä oleva tavaraa koskeva viittaus tarkoittaa tätä tavaraa myös epätäydellisenä tai viimeistelemättömänä, jos sillä tullille esitettäessä on täydellisen tai valmiin tavaran olennaiset ominaisuudet. Viittaus tarkoittaa myös tätä tavaraa täydellisenä tai valmiina taikka tavaraa, jota edellä olevien määräysten mukaan on pidettävä täydellisenä tai valmiina, jos se esitetään tullille kokoamattomana tai osiinsa purettuna.

– –”

14      Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa, jonka otsikko on ”Tullitaulukko”, sisältää XV jakson, jonka otsikko on ”Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut tavarat”. Mainitun jakson otsikon alla olevassa 2 huomautuksessa todetaan seuraavaa:

”Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’yleiskäyttöiset osat’:

– –

c)      nimikkeiden 8301, 8302 – – tavaroita – –

Jäljempänä 73–76 – – ryhmässä ilmaisulla ’tavaroiden osat’ (lukuun ottamatta nimikettä 7315) ei tarkoiteta edellä määriteltyjä yleiskäyttöisiä osia.

Jollei edellisen alakohdan ja 83 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, 82 tai 83 ryhmän tavarat eivät kuulu 72–76 – – ryhmään.”

15      Mainittu jakso sisältää 73 ryhmän, jonka otsikko on ”Rauta- ja terästavarat”. Yhdistetyn nimikkeistön nimike 7306, joka kuuluu tähän ryhmään, on rakenteeltaan seuraavanlainen:

7306

Muut putket ja profiiliputket (esim. avosaumaiset tai hitsaamalla, niittaamalla tai vastaavalla tavalla saumatut), rautaa tai terästä


– putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa

– –– vaippa- tai pumppausputket (casing ja tubing), jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa

– –


7306 30

– muut, hitsatut, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, rautaa tai seostamatonta terästä


– – tarkkuusputket, seinämän paksuus

7306 30 11

– – – enintään 2 mm

7306 30 19

– – – suurempi kuin 2 mm


– – muut:


– – – kierteitetyt tai kierteitettävät putket (kaasuputket)

– –– – – muut, ulkoläpimitta


– – – – enintään 168,3 mm

7306 30 72

– – – – – sinkillä pinnoitetut (ei pleteroidut)

7306 30 77

– – – – – muut

7306 30 80

– – – – suurempi kuin 168,3 mm, mutta enintään 406,4 mm


16      Samaan XV jaksoon kuuluu 83 ryhmä, jonka otsikko on ”Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat”. Yhdistetyn nimikkeistön nimike 8302, joka kuuluu tähän ryhmään, on rakenteeltaan seuraavanlainen:

8302

Helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huonekaluihin, oviin, portaisiin, ikkunoihin, kaihtimiin, vaununkoreihin, valjasteoksiin, matka-arkkuihin, kirstuihin, lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin, epäjaloa metallia; vaatenaulakot ja ‑naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet, epäjaloa metallia; kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors), joiden kiinnitysrunko on epäjaloa metallia; itsetoimivat ovensulkimet, epäjaloa metallia

8302 10 00

– saranat

8302 20 00

– kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)

8302 30 00

– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin


– muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat

8302 41

– – rakennuksiin soveltuvat

8302 41 10

– – – oviin soveltuvat

8302 41 50

– – – ikkunoihin ja ranskalaisiin ikkunoihin soveltuvat

8302 41 90

– – – muut

8302 42 00

– – muut, huonekaluihin soveltuvat

8302 49 00

– – muut

8302 50 00

– vaatenaulakot ja ‑naulat, konsolit sekä niiden kaltaiset kiinteät kalusteet

8302 60 00

– itsetoimivat ovensulkimet


17      Tavaroihin, jotka luokitellaan tämän nimikkeen 8302 kaikkiin alanimikkeisiin, sovelletaan tavanomaista 2,7 prosentin tullia.

18      Komission tiedonannossa 6.5.2011 julkaistut selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL 2011, C 137, s. 1; jäljempänä yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset) koskevat yhdistettyä nimikkeistöä sellaisena kuin se perustuu asetukseen N:o 861/2010. Selittävien huomautusten tähän versioon sisältyy huomioita, jotka koskevat yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 8302, mutta ainoastaan alanimikkeessä 8302 20 00 tarkoitetun käsitteen ”kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)” osalta.

 Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

19      Gardinia Home Decor toi 13., 15. ja 26.4.2011 Kiinasta unioniin eripituisia metallisia verhotankoja, jotka olivat onttoja ja pituussaumahitsattuja ja koko pituudeltaan läpimitaltaan 16 tai 20 millimetrin levyisiä ympyrän muotoisia putkia, joiden ulkopinnat oli joko lakattu tai galvanoitu. Nämä tangot oli pakattu yksittäin muovikelmuun valmistusmaassa, ja niihin oli kiinnitetty etiketti, josta ilmeni, että ne oli tarkoitettu käytettäviksi verhotankoina, ja niiden molemmat päät oli suljettu muovisilla sulkimilla, joiden tarkoituksena oli suojata tankoja kuljetuksen ja myyntiä varten suoritettavan esittelyn yhteydessä vahingoilta mutta joita voitiin käyttää myös erikseen ostettavien koristepäiden sijasta.

20      Mainitut tangot olivat osa moduuleista koostuvaa järjestelmää, johon asiakkaat voivat koota verhotankokokonaisuuden erillisistä osista (tanko, suljin, liitin, pidike ja rengas). Ne oli pakattu pahvilaatikoihin ja ne tuotiin unionin tullialueelle joko erikseen tai yhdessä moduuleista koostuvan järjestelmän muiden osien kanssa, joiden lukumäärä vaihteli eikä vastannut tankojen lukumäärää.

21      Ilmoittaessaan nämä tavarat niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten Gardinia Home Decor ilmoitti kansallisen sähköisen tullitariffin koodinumeron (EZT) 8302 4200 900, ”muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat huonekaluihin”, tai EZT:n koodinumeron 8302 4900 900, ”muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat”; kaikkiin näihin tavaroihin sovellettiin 2,7 prosentin tullia.

22      Tullitarkastaja katsoi tullitarkastuksen jälkeen, että kyseiset verhotangot oli luokiteltava EZT:n koodinumeroon 7306 3077 800, ”muut raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut putket”, ja oli siten lähtökohtaisesti vapautettava tulleista. Erityisesti Kiinasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien, jotka kuuluivat yhdistetyn nimikkeistön koodiin 7306 30 77, tuonnissa sovellettiin kuitenkin 90,6 prosentin suuruista polkumyyntitullia lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta sellaisten tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa, jotka ovat peräisin Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä, asetuksen (EY) N:o 384/96 5 artiklan mukaisen menettelyn jälkeen, jotka ovat peräisin Thaimaasta, saman asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, jotka ovat peräisin Ukrainasta, saman asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen sekä menettelyjen päättämisestä Bosniasta ja Hertsegovinasta sekä Turkista peräisin olevan saman tuotteen tuonnin osalta 16.12.2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1256/2008 (EUVL 2008, L 343, s. 1) nojalla.

23      Päätullivirasto hyväksyi 5.3.2014 tekemällään päätöksellä erityisesti tullitarkastajan esittämän luokittelun ja vahvisti tullien jälkikannolla 7 957,51 euron suuruisen polkumyyntitullin tarkastuksen kohteena olevana ajanjaksona maahantuoduille verhotangoille. Lisäksi se hylkäsi 28.11.2016 tekemällään päätöksellä Gardinia Home Decorin tästä tullin vahvistamista koskevasta päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen.

24      Viimeksi mainitusta ratkaisusta valitettiin Finanzgericht Baden-Württembergiin (Baden-Württembergin osavaltion verotuomioistuin, Saksa).

25      Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että Gardinia Home Decor väittää kanteensa tueksi, että pääasiassa kyseessä olevat tavarat on esitetty niitä maahantuotaessa yhdessä niihin kuuluvien lisätarvikkeiden eli sulkimien, pidikkeiden ja renkaiden kanssa, mistä ilmenee helposti käyttötarkoitus verhotankoina. Gardinia Home Decorin mukaan merkitystä ei ole sillä, että toimitettujen lisätarvikkeiden lukumäärä ei vastannut maahan tuotujen verhotankojen lukumäärää, koska tällainen eroavuus johtuu sen mukaan siitä, että ne myydään moduuleista koostuvana järjestelmänä. Se toteaa lisäksi, että näiden tankojen käyttötarkoitus ilmenee myös selvästi kuhunkin pakkaukseen kiinnitetystä etiketistä. Se väittää, että yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 8302 koskevissa selittävissä huomautuksissa todetaan nimenomaisesti, että metalliputkien muotoiset verhotangot kuuluvat tähän nimikkeeseen, eikä sillä, että näissä huomautuksissa on suljettu pois putket, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi, ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, koska kyseisiin putkiin on liitetty sopivat muoviset sulkimet.

26      Päätullivirasto väittää pääasiallisesti, että luokittelu yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90 olisi ollut mahdollista vain, jos kyseiset tangot olisi tuotu maahan yhtenä kokonaisuutena seinään tai kattoon kiinnitettävien kannattimien kanssa. Sen mukaan näitä tankoja ei voida luokitella verhojärjestelmäksi, joka esitetään harmonoidun järjestelmän yleisten tulkintasääntöjen 2 säännön a alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla ”kokoamattomana tai osiinsa purettuna”, koska niitä tullille esitettäessä ei ollut mahdollista tietää, minkä osan kanssa ne oli koottava. Lisäksi tietyt maahantuodut erät sisälsivät pelkästään tankoja.

27      Päätullivirasto toteaa lisäksi, että tariffiluokittelu perustuu tavaroiden objektiiviseen luonteeseen eikä niiden kuvaukseen tai pakkaukseen. Maahantuoduissa putkissa ei ole erityispiirteitä, kuten porausreikiä, koristeellisia muotoja tai pitkittäisuurteita liukuja varten, joiden avulla voitaisiin yksilöidä niiden käyttötarkoitus verhotankoina, eikä muovisia suojatulppia, joilla putket oli suljettu molemmista päistä, käytetä pelkästään näihin tankoihin. Nimikettä 8302 koskevissa harmonoidun järjestelmän selityksissä vahvistetaan sen mukaan, että verhotangot, jotka koostuvat putkista, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi ja mahdollisesti porattu, luokitellaan edelleen valmistusaineena olevan metallin mukaan.

28      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin puolestaan katsoo, että mikäli pääasiassa kyseessä olevia tavaroita ei voitaisi luokitella yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90, ne olisi kiistattomasti luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7306 30 77, koska sen mukaan Gardinia Home Decorin näitä tavaroita koskevassa tulli-ilmoituksessa ilmoittamat alanimikkeet eivät ole merkityksellisiä.

29      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää tässä yhteydessä ensinnäkin useita näkemyksiä, jotka puoltavat sellaisten metalliesineiden, joilla on pääasiassa kyseessä olevien metalliesineiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet, luokittelua yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90. Se tukeutuu erityisesti yhdistetyn nimikkeistön siihen jaksoon, jossa tämä alanimike on, kuuluvan otsikon alla oleviin huomautuksiin ja nimikettä 8302 koskeviin harmonoidun järjestelmän selityksiin, joissa mainitaan nimenomaisesti verhotangot.

30      Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, voidaanko siinä tapauksessa, että katsottaisiin, että tällaisten tavaroiden käyttötarkoitusta verhotankoina ei voida yksilöidä pelkästään niiden ominaispiirteiden perusteella, ne kuitenkin luokitella yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90, jos ne tuodaan sellaisten lisäosien kanssa, joista käy ilmi tämä käyttötarkoitus, myös, jos yhtäältä niitä ei ole pakattu siten, että ne muodostavat yhden kokonaisuuden näiden muiden osien kanssa, ja jos toisaalta niitä ei tuoda sopivana kappalemääränä, kun otetaan huomioon niiden käyttö moduuleista koostuvassa järjestelmässä.

31      Tässä tilanteessa Finanzgericht Baden-Württemberg päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)      Onko yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä 8302 41 90 tulkittava siten, että se käsittää myös metalliesineet, joita tuodaan maahan moduuleista koostuvaan järjestelmään kuuluvina muovikääreeseen yksittäispakattuina eripituisina verhotankoina, jotka muodostuvat koko pituudeltaan samanlaisena pysyvästä ympyrän muotoisesta läpimitaltaan 16–20 millimetrin ontosta ja pituussaumahitsatusta putkesta, jonka ulkopinnat on joko lakattu tai galvanoitu, ja joissa on etiketti, josta ilmenee, että ne on tarkoitettu käytettäviksi verhotankoina, ja joiden päät on suljettu muovisilla sulkimilla, joilla suojataan tankoja kuljetuksen ja esittelyn yhteydessä vahingoilta mutta joita voidaan käyttää myös muutoin erikseen ostettavien koristepäiden sijasta?

2)      Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastattava toisin, jos tangot tuodaan maahan yhdessä muiden sellaisten osien kanssa, joista ilmenee käyttötarkoitus verhotankoina, myös silloin, jos osia ei ole pakattu samaan pakkaukseen eikä niitä myöskään tuoda maahan sopivana kappalemääränä?”

 Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

32      Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artiklassa määrätään, että jos ennakkoratkaisukysymys on samanlainen kuin kysymys, johon unionin tuomioistuin on jo antanut ratkaisun, tai jos kysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä tai jos ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta ei ole perusteltua epäilystä, unionin tuomioistuin voi esittelevän tuomarin ehdotuksesta ja julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa päättää ratkaista asian perustellulla määräyksellä.

33      Tätä määräystä on sovellettava nyt käsiteltävässä asiassa.

 Ensimmäinen kysymys

34      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta ensimmäisellä kysymyksellään, onko yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä 8302 41 90 tulkittava siten, että se kattaa pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden kaltaiset metalliesineet, joita tuodaan maahan moduuleista koostuvaan järjestelmään kuuluvina muovikääreeseen yksittäispakattuina eripituisina verhotankoina, jotka muodostuvat koko pituudeltaan samanlaisena pysyvästä ympyrän muotoisesta läpimitaltaan 16–20 millimetrin ontosta ja pituussaumahitsatusta putkesta, jonka ulkopinnat on joko lakattu tai galvanoitu, ja joissa on etiketti, josta ilmenee, että ne on tarkoitettu käytettäviksi verhotankoina, ja joiden päät on suljettu muovisilla sulkimilla, joilla suojataan tankoja kuljetuksen ja myyntiä varten suoritettavan esittelyn yhteydessä vahingoilta mutta joita voidaan käyttää myös muutoin erikseen ostettavien koristepäiden sijasta.

35      Aluksi on korostettava, että kun unionin tuomioistuimen käsiteltävänä on tariffiluokittelua koskeva ennakkoratkaisupyyntö, sen tehtävänä on pikemminkin selventää kansalliselle tuomioistuimelle niitä kriteereitä, joiden soveltaminen tekee tälle mahdolliseksi luokitella oikein asianomaiset tuotteet yhdistettyyn nimikkeistöön, eikä luokitella tuotteita itse, mikä johtuu varsinkin siitä, ettei sillä välttämättä ole kaikkia tähän tarvittavia tietoja. Koska on ilmeistä, että kansalliset tuomioistuimet ovat joka tapauksessa paremmassa asemassa tekemään luokittelun, niiden tehtävänä on siis luokitella pääasiassa kyseessä olevat tavarat tariffiin unionin tuomioistuimen sille esitettyihin kysymyksiin vastauksena antamien tietojen perusteella (ks. mm. tuomio 15.5.2019, Korado, C-306/18, EU:C:2019:414, 33 ja 34 kohta sekä tuomio 16.5.2019, Estron, C-138/18, EU:C:2019:419, 67–69 kohta).

36      Tämän jälkeen on muistutettava, että yhdistetyn nimikkeistön yleisissä tulkintasäännöissä säädetään yhtäältä, että tavaroiden luokittelu määräytyy nimikkeiden ja jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti, ja toisaalta, että jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia. Lisäksi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä ja sen nimikkeistön jaksojen tai ryhmien huomautusten teksteissä (ks. mm. tuomio 3.3.2016, Customs Support Holland, C-144/15, EU:C:2016:133, 26 ja 27 kohta; tuomio 16.5.2019, Estron, C-138/18, EU:C:2019:419, 50 ja 51 kohta sekä tuomio 5.9.2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, EU:C:2019:667, 26 kohta).

37      Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy myös ilmi, että vaikka luokittelua ei voida tehdä pelkästään tuotteen objektiivisesti todettavien ominaispiirteiden ja ominaisuuksien perusteella, mainitun tuotteen käyttötarkoitus voi olla tariffiluokittelussa objektiivinen arviointiperuste sillä ehdolla, että se liittyy kiinteästi kyseiseen tuotteeseen, ja tässä yhteydessä on riittävää, että otetaan huomioon mainitun tuotteen se käyttö, johon se on pääasiallisesti tarkoitettu, ja että liitynnän kiinteyttä on pystyttävä arvioimaan tuotteen objektiivisesti todettavien ominaispiirteiden ja ominaisuuksien mukaan (ks. vastaavasti mm. tuomio 17.7.2014, Sysmex Europe, C-480/13, EU:C:2014:2097, 31 ja 32 kohta; tuomio 12.5.2016, Toorank Productions, C-532/14 ja C-533/14, EU:C:2016:337, 35 kohta ja tuomio 5.9.2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, EU:C:2019:667, 27 kohta).

38      Lisäksi Unionin tuomioistuin on useaan kertaan todennut, että vaikka yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset ja harmonoidun järjestelmän selitykset eivät ole sitovia, ne ovat tärkeä keino yhteisen tullitariffin yhdenmukaisen noudattamisen takaamiseksi ja ne tarjoavat itsessään päteviä ohjeita tullitariffin tulkitsemiseksi (ks. mm. tuomio 19.10.2017, Lutz, C-556/16, EU:C:2017:777, 40 kohta; tuomio 15.11.2018, Baby Dan, C-592/17, EU:C:2018:913, 55 kohta ja tuomio 15.5.2019, Korado, C-306/18, EU:C:2019:414, 35 kohta).

39      Nyt käsiteltävässä asiassa on huomautettava heti aluksi, että tutkittuaan pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden näytteet ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi, että kyseessä olivat ”metalliesineet, joita tuodaan maahan – – verhotankoina”, mikä käy ilmi erityisesti unionin tuomioistuimelle esitetyn ensimmäisen kysymyksen sanamuodosta. Tähän luokitteluun päädyttiin puhtaasti tosiseikkojen vahvistamisen perusteella, eikä unionin tuomioistuin voi kyseenalaistaa tätä arviointia ennakkoratkaisumenettelyn yhteydessä, etenkään, koska sitä ei pyydetä lausumaan siitä, miten kyseiset tavarat on määriteltävä, vaan pelkästään niiden tariffiluokittelusta (ks. analogisesti tuomio 16.2.2006, Proxxon, C-500/04, EU:C:2006:111, 25 kohta).

40      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii tässä yhteydessä, onko pääasiassa kyseessä oleva tavara luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90, ja mikäli näin ei ole, se aikoo luokitella sen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 7306 30 77. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tällä tavoin omaksumastaan järjestyksestä perustellusti, että yhdistetyn nimikkeistön XV jakson alussa olevan 2 huomautuksen kolmannesta alakohdasta käy ilmi, että 83 ryhmän tavarat eivät pääsääntöisesti kuulu 73 ryhmään, joten aluksi on suoritettava luokittelu 83 ryhmän, joka on erityisempi, alajaotteluun, ennen kuin tämän jälkeen tutkitaan mahdollista luokittelua 73 ryhmän alajaotteluun.

41      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo samoin perustellusti, että pääasiassa kyseessä oleva tariffiluokittelu ei riipu siitä, voitaisiinko kyseisen tavaran sellaisenaan katsoa olevan epäjalosta metallista valmistettu tavara tai tällaisen tavaran pelkkä osa, koska erityisesti harmonoidun järjestelmän XV jakson 83 ryhmää koskevassa 1 huomautuksessa todetaan, että tässä ryhmässä ”epäjaloa metallia olevat osat luokitellaan samaan nimikkeeseen kuin ne tavarat, joiden osia ne ovat” (ks. analogisesti tuomio 16.2.2006, Proxxon, C-500/04, EU:C:2006:111, 32 kohta), lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia, joilla ei ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, kun otetaan huomioon ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen omaksuma luokittelutapa.

42      Tässä yhteydessä [yhdistetyn nimikkeistön] yleisten tulkintasääntöjen 1 säännössä vahvistetun lähestymistavan perusteella on todettava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista tavaraa ei mainita nimenomaisesti yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 8302 tekstissä eikä myöskään yhdistetyn nimikkeistön XV jaksoa tai 83 ryhmää koskevissa huomautuksissa. Sitä ei myöskään mainita kyseisen jakson tai ryhmän otsikoissa.

43      Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 8302 rakenteesta ja alanimikkeen 8302 41 90 sanamuodosta käy ilmi, että viimeksi mainittu alanimike on jäännösluokka, koska se kattaa ”muut” kuin ”oviin” ja ”ikkunoihin ja ranskalaisiin ikkunoihin soveltuvat” epäjaloa metallia olevat helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat rakennuksiin. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut sisällyttää viimeksi mainittuun alanimikkeeseen pääasiassa kyseessä olevan kaltaiset tavarat (ks. analogisesti tuomio 12.4.2018, Medtronic, C-227/17, EU:C:2018:247, 43 kohta ja tuomio 12.7.2018, Profit Europe, C-397/17 ja C-398/17, EU:C:2018:564, 38 kohta).

44      Lisäksi nimikettä 8302 koskevaan harmonoidun järjestelmän selitykseen sisältyy kyseisen tavaran luokittelemista koskevia merkityksellisiä huomioita. Tämän selityksen toisen kappaleen D kohdan 5 alakohdassa näet todetaan, että ”verhojen – – helat ja varusteet (esim. tangot, putket, ruusukkeet, konsolit, tupsukoukut, liittimet, – – renkaat – – )” kuuluvat tähän nimikkeeseen luokiteltuun tavararyhmään, joka käsittää epäjaloa metallia olevat ”helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat rakennuksiin”, mutta että ”tangot ja putket, jotka soveltuvat käytettäväksi [verhotankoina] ja jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi ja porattu, luokitellaan edelleen valmistusaineena olevan metallin mukaan”.

45      Tästä seuraa, että epäjalosta metallista valmistetut verhotangot on lähtökohtaisesti luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8302 ja täsmällisemmin sen alanimikkeeseen 8302 41 90, paitsi jos nämä verhotangot ovat profiiliputkia, putkia tai tankoja, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi.

46      Tätä tulkintaa tukee tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 11.8.2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1472 (EUVL 2017, L 210, s. 1), jota ei kylläkään voida soveltaa ajallisesti pääasiaan, mutta joka sisältää kuitenkin huomioita, joilla on analogisesti merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa. Mainitun asetuksen liitteessä näet todetaan, että ”alumiinitanko (ns. suihkuverhon tanko), jota käytetään verhon ripustamiseen”, joka koostuu kahdesta liukuvasta putkesta ja jossa on jousimekanismi, jonka avulla se voidaan kiinnittää seinien väliin, ”on luokiteltava CN-koodiin 8302 41 90 rakennuksiin soveltuvaksi [epäjaloa metallia olevaksi] muuksi helaksi, varusteeksi ja niiden kaltaiseksi tavaraksi”, erityisesti sillä perusteella, että ”kun otetaan huomioon tavaran objektiiviset ominaisuudet ([mm. sen] rakenne[, joka] voi kantaa vain kevyttä painoa, esim. verhoja), se on suunniteltu verhotangoksi” ja että ”verhotangot luokitellaan nimikkeeseen 8302 (ks. harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8302, toinen kappale, D kohta, 5 kohta)”.

47      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo nyt käsiteltävässä asiassa perustellusti, että pääasiassa kyseessä olevien metalliputkien etiketti, josta ilmenee, että ne on tarkoitettu käytettäviksi verhotankoina, ei voi olla ratkaiseva luokiteltaessa näitä putkia yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90. On näet selvää, ettei yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 8302 tai yhdistetyn nimikkeistön 83 ryhmää koskevissa huomautuksissa viitata mainitun tavaran ulkoasuun, mistä seuraa, ettei tämä seikka ole ratkaiseva luokiteltaessa tavaraa yhdistettyyn nimikkeistöön (ks. analogisesti määräys 9.1.2007, Juers Pharma, C-40/06, EU:C:2007:2, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 15.12.2016, LEK, C-700/15, EU:C:2016:959, 45 kohta).

48      Kansallisen tuomioistuimen esittämien tosiseikkoja koskevien toteamusten perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että pääasiassa kyseessä olevalla tavaralla on sellaisten epäjalosta metallista valmistettujen verhotankojen, jotka voivat kuulua yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90, objektiiviset ominaispiirteet. Ennakkoratkaisupyynnössä näet todetaan, että kyseiset putket on yksittäispakattu muovikääreeseen ja niiden päät on suljettu muovisilla sulkimilla, joita voidaan käyttää myös koristepäinä, mikä viittaa siihen, että ne on tarkoitettu käytettäviksi tavalla, jonka osalta tavaran ulkonäkö tai jopa sen koristeellinen tehtävä on tärkeä arviointiperuste, toisin kuin olisi, jos niitä käytettäisiin esimerkiksi putkina. Lisäksi on niin, että vaikka kyseisissä putkissa ei ole porausreikiä, koristeellisia muotoja tai pitkittäisuurteita liukuja varten, kuten päätullivirasto on väittänyt ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, niiden ulkopinnat on kuitenkin joko lakattu tai galvanoitu, minkä vuoksi ne näyttävät kuparisilta tai värjätyiltä siten, että kyseessä eivät ole nimikettä 8302 koskevassa harmonoidun järjestelmän selityksen toisen kappaleen D kohdan 5 alakohdan lopussa mainitussa poikkeuksessa tarkoitetut putket, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi.

49      Lisäksi toisin kuin päätullivirasto väittää ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, se seikka, että kyseistä tavaraa ei ole järjestelmällisesti tuotu seinään tai kattoon kiinnitettävien kannattimien kanssa, ei sellaisenaan poista tältä tavaralta epäjalosta metallista valmistetun verhotangon objektiivisia ominaispiirteitä. Yhdistetystä nimikkeistöstä tai yhdistetyn nimikkeistön selittävistä huomautuksista tai harmonoidun järjestelmän selityksistä ei näet ilmene mitenkään, että tämä seikka voisi olla esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tavaran luokittelulle yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8302 41 90.

50      Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 861/2010, olevaa yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että epäjalosta metallista valmistetut verhotangot kuuluvat alanimikkeeseen 8302 41 90, paitsi jos nämä verhotangot ovat profiiliputkia, putkia tai tankoja, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi, mikä on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana selvittää voidakseen suorittaa itse pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden tariffiluokittelun unionin tuomioistuimen vastauksena tähän kysymykseen esittämien seikkojen perusteella.

 Toinen kysymys

51      Ensimmäiseen kysymykseen esitetty vastaus huomioon ottaen toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

 Oikeudenkäyntikulut

52      Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on määrännyt seuraavaa:

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 5.10.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 861/2010, olevaa yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että epäjalosta metallista valmistetut verhotangot kuuluvat alanimikkeeseen 8302 41 90, paitsi jos nämä verhotangot ovat profiiliputkia, putkia tai tankoja, jotka on ainoastaan leikattu määrämittaisiksi, mikä on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana selvittää voidakseen suorittaa itse pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden tariffiluokittelun unionin tuomioistuimen vastauksena tähän kysymykseen esittämien seikkojen perusteella.

Allekirjoitukset


*      Oikeudenkäyntikieli: saksa.