Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

TEISINGUMO TEISMO (šeštoji kolegija) NUTARTIS

2020 m. vasario 27 d.(*)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 – Muitų sąjunga ir bendrasis muitų tarifas – Tarifinis klasifikavimas – Kombinuotoji nomenklatūra – Subpozicija 8302 41 90 – Metaliniai užuolaidų karnizai“

Byloje C‑670/19

dėl Finanzgericht Baden-Württemberg (Badeno-Viurtenbergo finansų teismas, Vokietija) 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2019 m. rugsėjo 10 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Gardinia Home Decor GmbH

prieš

Hauptzollamt Ulm

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Safjan, teisėjai C. Toader ir N. Jääskinen (pranešėjas),

generalinis advokatas E. Tanchev,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į išklausius generalinį advokatą priimtą sprendimą išspręsti bylą motyvuota nutartimi pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnį,

priima šią

Nutartį

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2010 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 861/2010 (OL L 284, 2010, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 204, 2011, p. 26), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 8302 41 90 subpozicijos išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Gardinia Home Decor GmbH ir Hauptzollamt Ulm (Ulmo centrinė muitinė, Vokietija) (toliau – centrinė muitinė) ginčą dėl metalo gaminių, importuotų kaip užuolaidų karnizai, tarifinio klasifikavimo.

 Teisinis pagrindas

 SS ir SS paaiškinimai

3        Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) parengta suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema (toliau – SS) buvo įtvirtinta 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje pasirašytoje Tarptautinėje konvencijoje dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos, kuri kartu su 1986 m. birželio 24 d. dalinio pakeitimo protokolu Europos ekonominės bendrijos vardu buvo patvirtinta 1987 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimu 87/369/EEB (OL L 198, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 288).

4        Iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad SS nomenklatūros redakcija, pagrindinėje byloje taikytina atsižvelgiant į bylos aplinkybes, susiklosčiusias 2011 m. balandžio 13–26 d., įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.

5        SS nomenklatūros poskyryje „Bendrosios [SS] aiškinimo taisyklės“ nustatyta:

„Klasifikuojant prekes pagal [SS], turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.      Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis.

2.      a)      Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle), kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.

<…>“

6        SS nomenklatūros 83 skirsnis pavadintas „Skirtingi gaminiai iš netauriųjų metalų“. Pagal šio skirsnio 1 pastabą „[š]iame skirsnyje dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų, turi būti klasifikuojamos kartu su gaminiais, kuriems jos skirtos. Tačiau geležies arba plieno gaminiai, klasifikuojami 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ar 73.20 pozicijose, arba panašūs kitų netauriųjų metalų gaminiai (74–76 ir 78–81 skirsniai) neturi būti laikomi šiame skirsnyje klasifikuojamų gaminių dalimis.“

7        Šiame skirsnyje esanti SS nomenklatūros 8302 pozicija suformuluota taip:

8302


Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, skrynių, dėžių ir panašių dirbinių aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų; automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų.


8302 10

– Vyriai ir lankstai


8302 20

– Ratukai


8302 30

– Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai, skirti naudoti kelių transporto priemonėse– Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai


8302 41

– – Skirti pastatų įrangai


8302 42

– – Kiti, skirti baldų įrangai


8302 49

– – Kiti


8302 50

– Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs dirbiniai


8302 60

– Automatinės durų sklendės


8        SS paaiškinimus PMO parengė pagal Tarptautinės konvencijos dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos nuostatas.

9        2007 m. priimtos redakcijos SS 8302 pozicijos paaiškinimuose, be kita ko, nurodyta:

„Ši pozicija apima bendrojo naudojimo metalinius tvirtinimo ir montavimo įtaisus, kurie plačiai naudojami balduose, duryse, languose, kėbuluose ir kt. Šios prekės priskiriamos šiai pozicijai, net jei jos skirtos konkrečiam naudojimui (pvz., durų rankenėlės ar automobilių vyriai). Tačiau šiai pozicijai nepriskiriamos prekės, kurios sudaro pagrindinę gaminio dalį, kaip antai langų rėmai ar sukimosi įrenginiai tam tikroms kėdėms.

Ši pozicija apima:

<…>

D)      aptaisus, tvirtinimo ir montavimo įtaisus bei panašius gaminius, skirtus pastatų įrangai[.]

Prie šių gaminių priskiriami:

<…>

5)      langų bei durų užuolaidų tvirtinimo medžiagos ir priedai, kaip antai užuolaidų karnizai, vamzdžiai, rozetės, atramos, portjerų laikikliai, apkabos, žiedai (pvz., lygūs ar su ratukais), užuolaidų virvelių antgaliai, stabdomieji įtaisai; laiptų aptaisai, pavyzdžiui, pakopų apsauginiai apvadai, karnizai ir kitokie įrenginiai, skirti kilimams prilaikyti, ir laiptų turėklų antgaliai.

Užuolaidų karnizai, vamzdžiai ir strypai užuolaidoms ar kilimams, kurie yra tik supjaustyti tam tikro ilgio atkarpomis, taip pat perforuoti profiliai, vamzdžiai ir strypai, klasifikuojami pagal jų pobūdį.

<…>“

 KN ir KN paaiškinimai

10      Į Europos Sąjungą importuotų prekių muitinį klasifikavimą reglamentuoja KN. Joje perimamos šešių skaitmenų SS pozicijos bei subpozicijos ir tik septintas ir aštuntas skaitmenys nurodo jai būdingus poskyrius.

11      Reglamento Nr. 2658/87 12 straipsnyje numatyta, kad kiekvienais metais Europos Komisija priima reglamentą, kuriame išdėstoma išsami KN redakcija kartu su Bendrojo muitų tarifo autonominių ir konvencinių muitų normomis, parengtomis pritaikius Europos Sąjungos Tarybos arba Komisijos patvirtintas priemones. Šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vėliausiai iki spalio 31 d. ir yra taikomas nuo kitų metų sausio 1 d.

12      Iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad pagrindinės bylos aplinkybėms taikytina KN redakcija pateikta Reglamente Nr. 861/2010, įsigaliojusiame 2011 m. sausio 1 d.

13      KN pirmoje dalyje, kurioje pateiktos preliminarios nuostatos, yra I skyrius, kuriame įtvirtintos bendrosios taisyklės; jo A skirsnyje „Bendrosios [KN] aiškinimo taisyklės“ nustatyta:

„Klasifikuojant prekes pagal [KN], turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.      Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis.

2.      a)      Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle), kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.

<…>“

14      KN antroje dalyje „Muitų sąrašas“ yra XV skyrius „Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai“. Šio skyriaus 2 pastaba suformuluota taip:

„Visoje nomenklatūroje išraiška „bendrosios paskirties dalys“ reiškia:

<…>

c)      gaminius, klasifikuojamus 8301, 8302 <…> pozicijose <…>

73–76 <…> skirsniuose (išskyrus 7315 poziciją) nuorodos į prekių dalis netapatintinos su nuorodomis į pirmiau apibrėžtas bendrosios paskirties dalis.

Atsižvelgiant į pirmesnįjį punktą ir į 83 skirsnio 1 pastabą, gaminiai, klasifikuojami 82 arba 83 skirsnyje, neklasifikuojami 72–76 <…> skirsniuose.“

15      KN XV skyriuje yra 73 skirsnis „Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)“. Šiame skirsnyje esanti KN 7306 pozicija suformuluota taip:

7306

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno


– Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti

<…>– Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos ir dujų gręžiniuose

<…>


7306 30

– Kiti, suvirinti, apskrito skerspjūvio, iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno:


– – Preciziniai vamzdžiai, kurių sienelių storis

7306 30 11

– – – Ne didesnis kaip 2 mm

7306 30 19

– – – Didesnis kaip 2 mm


– – Kiti


– – – Vamzdžiai su įsriegtais sriegiais arba vamzdžiai, kuriuose sriegiai gali būti įsriegti (dujų vamzdžiai)

<…>– – – Kiti, kurių išorinis skersmuo


– – – – Ne didesnis kaip 168,3 mm

7306 30 72

– – – – – Padengti arba apvilkti cinku

7306 30 77

– – – – – Kiti

7306 30 80

– – – – Didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm


16      Tame pačiame XV skyriuje yra 83 skirsnis „Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų“. Šiame skirsnyje esanti KN 8302 pozicija suformuluota taip:

8302

Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, skrynių, dėžių ir panašių dirbinių aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; ratukai su tvirtinimo įtaisais iš netauriųjų metalų; automatinės durų sklendės iš netauriųjų metalų

8302 10 00

– Vyriai ir lankstai

8302 20 00

– Ratukai

8302 30 00

– Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai, skirti naudoti kelių transporto priemonėse


– Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs gaminiai

8302 41

– – Skirti pastatų įrangai

8302 41 10

– – – Durims

8302 41 50

– – – langams ir langams-durims

8302 41 90

– – – Kiti

8302 42 00

– – Kiti, skirti baldų įrangai

8302 49 00

– – Kiti

8302 50 00

– Skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs dirbiniai

8302 60 00

– Automatinės durų sklendės


17      Visoms prie šios 8302 pozicijos subpozicijoms priskiriamoms prekėms taikoma 2,7 % dydžio konvencinė muito norma.

18      2011 m. gegužės 6 d. paskelbtame Komisijos komunikate pateikti KN paaiškinimai (OL C 137, 2011, p. 1, toliau – KN paaiškinimai) susiję su Reglamente Nr. 861/2010 pateikta KN redakcija. Toje šių paaiškinimų redakcijoje yra nuoroda į KN 8302 poziciją, bet tik dėl sąvokos „ratukai“, kaip ji suprantama pagal 8302 20 00 subpoziciją.

 Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

19      2011 m. balandžio 13 d., 15 d. ir 26 d. Gardinia Home Decor iš Kinijos į Sąjungą importavo įvairaus ilgio metalinius užuolaidų karnizus; jie buvo tuščiaviduriai, išilgai suvirinti, per visą ilgį vienodo 16 mm arba 20 mm apskrito skerspjūvio, o jų paviršius buvo arba lakuotas, arba galvanizuotas. Šie strypai dar šalyje, kurioje buvo pagaminti, buvo suvynioti į plėvelę, ant jų buvo uždėta etiketė, iš kurios matyti, kad jie skirti naudoti kaip užuolaidų karnizai, ant abiejų jų galų buvo uždėti plastikiniai kamščiai, kurie buvo skirti strypams apsaugoti nuo apgadinimų, kai jie vežami ir eksponuojami parduodant, bet kuriuos buvo galima naudoti ir vietoj atskirai įsigyjamo dekoratyvinio antgalio.

20      Šie strypai buvo modulinės sistemos dalis: klientai iš įvairių atskirų dalių galėjo susirinkti užuolaidų karnizų rinkinį (strypas, antgalis, jungtis, tvirtinimas ir žiedai). Jie buvo supakuoti į kartonines dėžes ir importuojami į Sąjungos teritoriją atskirai arba kartu su kitomis šios sistemos dalimis, o jų kiekiai neatitiko tų dalių skaičiaus.

21      Deklaruodama šias prekes, kad būtų išleistos į laisvą apyvartą, Gardinia Home Decor nurodydavo nacionalinio elektroninio muitų tarifo (toliau – EMT) kodą 8302 4200 900 „kiti aptaisai ir panašūs gaminiai baldams“ arba kodą 8302 4900 900 „kiti aptaisai ir panašūs gaminiai“; abiem atvejais prekėms taikomas 2,7 % muito tarifas.

22      Atlikęs muitų patikrinimą, tikrintojas nustatė, kad aptariamus užuolaidų karnizus reikia klasifikuoti kaip „kitus vamzdžius iš geležies arba nelegiruoto plieno“, nurodant EMT kodą 7306 3077 800, taigi iš esmės jiems muitas netaikomas. Vis dėlto tam tikriems Kinijos kilmės importuojamiems suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, klasifikuojamiems priskiriant KN kodą 7306 30 77, remiantis 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1256/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba nelegiruotojo plieno Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės (atlikus tyrimą pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 5 straipsnį), Tailando kilmės (atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal to paties reglamento 11 straipsnio 2 dalį), Ukrainos kilmės (atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal to paties reglamento 11 straipsnio 2 dalį ir tarpinę peržiūrą pagal 11 straipsnio 3 dalį), ir kuriuo baigiami to paties Bosnijos ir Hercegovinos bei Turkijos kilmės produkto importo tyrimai (OL L 343, 2008, p. 1, klaidų ištaisymas OL L 352, 2013, p. 88), 1 straipsniu, taikytas 90,6 % antidempingo muitas.

23      2014 m. kovo 5 d. sprendimu centrinė muitinė, be kita ko, patvirtino tikrintojo nurodytą klasifikaciją ir nurodė už tikrintu laikotarpiu importuotus užuolaidų karnizus a posteriori sumokėti 7 957,51 EUR dydžio antidempingo muitą. Be to, 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu ji atmetė kaip nepagrįstą Gardinia Home Decor skundą dėl tokio muito nustatymo.

24      Dėl šio sprendimo pareikštas ieškinys Finanzgericht Baden-Württemberg (Badeno-Viurtembergo finansų teismas, Vokietija).

25      Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad grįsdama savo ieškinį Gardinia Home Decor tvirtina, jog importuodama pagrindinėje byloje nagrinėjamas prekes visuomet pateikdavo jas kartu su papildomais priedais, t. y. antgaliais, laikikliais ir žiedais, taigi buvo galima lengvai nustatyti, kad šios prekės skirtos naudoti kaip užuolaidų karnizai. Šios bendrovės teigimu, nesvarbu, kad pateiktų priedų kiekis neatitinka importuotų karnizų kiekio, nes tokį skirtumą lemia tai, jog karnizai parduodami kaip modulinės sistemos dalis. Ji priduria, kad šių karnizų paskirtį taip pat aiškiai rodo ant kiekvienos karnizų pakuotės pritvirtinta etiketė. Ji tvirtina, kad KN paaiškinimuose dėl 8302 pozicijos aiškiai nurodyti metalinių vamzdžių formos užuolaidų karnizai ir kad šiuose paaiškinimuose pateikta tik tam tikro ilgio atkarpomis supjaustytiems vamzdžiams taikoma išimtis nagrinėjamu atveju nereikšminga, nes ant aptariamų vamzdžių uždėti pritaikyti plastiko antgaliai.

26      Centrinė muitinė iš esmės teigia, kad priskyrimas prie KN 8302 41 90 subpozicijos būtų įmanomas tik tuo atveju, jei atitinkami strypai būtų buvę importuoti kaip vienetas kartu su laikikliais, būtinais jiems pritvirtinti prie sienos ar lubų. Jos nuomone, šių strypų negalima klasifikuoti kaip „išardytų arba nesurinktų“ užuolaidų sistemų, kaip tai suprantama pagal SS 2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkto antrą sakinį, nes pateikiant prekes muitinei dar nebuvo aišku, kokia prekė turėjo būti surinkta. Be to, kai kuriais atvejais buvo importuoti tik užuolaidų karnizai.

27      Ši muitinė taip pat tvirtina, kad tarifinis klasifikavimas grindžiamas objektyviu prekių pobūdžiu, o ne jų aprašymu ar pakuote. Importuoti vamzdžiai neturi specifinių požymių, pavyzdžiui, išgręžtų angų, išpjovimų, išilginių griovelių slystukams, pagal kuriuos juos būtų galima identifikuoti kaip užuolaidų karnizus, o plastikiniai kamščiai, uždėti ant abiejų vamzdžių galų, naudojami ne tik su užuolaidų karnizais. SS paaiškinimai dėl 8302 pozicijos patvirtina, kad užuolaidų karnizai, kuriuos sudaro tik tam tikro ilgio atkarpomis supjaustyti vamzdžiai, taip pat ir perforuoti, klasifikuojami pagal jų pobūdį.

28      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo ruožtu teigia, kad tuo atveju, jei pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės negali būti priskiriamos prie KN 8302 41 90 subpozicijos, jos neginčijamai turėtų būti priskiriamos prie KN 7306 30 77 subpozicijos, nes, to teismo teigimu, Gardinia Home Decor muitinės deklaracijose nurodytos subpozicijos netaikytinos.

29      Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pirmiausia pateikia argumentų dėl metalo gaminių, kuriems būdingi pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių objektyvūs požymiai, klasifikavimo priskiriant prie KN 8302 41 90 subpozicijos. Konkrečiau kalbant, jis remiasi KN skyriaus, kuriame yra ši subpozicija, pastabomis ir SS paaiškinimais dėl 8302 pozicijos, kuriuose aiškiai minimi užuolaidų karnizai.

30      Antra, šiam teismui kyla klausimas, ar tuo atveju, jei būtų nuspręsta, kad vien pagal tokių prekių savybes negalima nustatyti, kad jos skirtos naudoti kaip užuolaidų karnizai, šios prekės vis vien galėtų būti priskiriamos prie KN 8302 41 90 subpozicijos, kai jos importuojamos su papildomomis dalimis, rodančiomis šią paskirtį, net jei jos nėra supakuotos kartu su tomis papildomomis dalimis kaip rinkinys ir importuojamas jų kiekis nesutampa su papildomų dalių kiekiu, nes šios prekės naudojamos kaip modulinės sistemos dalis.

31      Šiomis aplinkybėmis Finanzgericht Baden-Württemberg (Badeno-Viurtembergo finansų teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:

„1.      Ar [KN] 8302 41 90 subpoziciją reikia aiškinti taip, kad ji apima ir metalo gaminius, kurie importuojami kaip į modulinę sistemą įeinantys įvairaus ilgio užuolaidų karnizai, per visą ilgį vienodo apskrito 16 mm arba 20 mm skerspjūvio, tuščiaviduriai, išilgai suvirinti, lakuoto arba galvanizuoto paviršiaus, atskirai supakuoti į plėvelę su etikete, iš kurios aiškiai matyti, kad jie skirti naudoti kaip užuolaidų karnizai, su plastikiniais kamščiais ant galų, skirtais strypams apsaugoti nuo apgadinimų vežant ir eksponuojant, bet juos galima naudoti ir vietoj paprastai atskirai įsigyjamo dekoratyvinio antgalio?

2.      Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas,

ar į pirmąjį klausimą reikia atsakyti kitaip, jei strypai importuojami kartu su kitomis dalimis, iš kurių aiškiai matyti, kad jie skirti naudoti kaip užuolaidų karnizai, net jei dalys nėra supakuotos kartu kaip rinkinys ir nėra importuojamas atitinkamas jų kiekis?“

 Dėl prejudicinių klausimų

32      Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnį, jeigu klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, yra tapatus klausimui, dėl kurio Teisingumo Teismas jau yra priėmęs sprendimą, jeigu atsakymą į tokį klausimą galima aiškiai nustatyti iš jurisprudencijos arba jeigu atsakymas į klausimą, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, nekelia jokių pagrįstų abejonių, Teisingumo Teismas, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo siūlymu ir išklausęs generalinį advokatą, bet kada gali nuspręsti priimti sprendimą motyvuota nutartimi.

33      Šioje byloje reikia taikyti šią nuostatą.

 Dėl pirmojo klausimo

34      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Teisingumo Teismo prašo atsakyti, ar KN 8302 41 90 subpozicija turi būti aiškinama taip, kad ji apima metalo gaminius, kurie importuojami kaip į modulinę sistemą įeinantys įvairaus ilgio užuolaidų karnizai, per visą ilgį vienodo apskrito 16 mm arba 20 mm skerspjūvio, tuščiaviduriai, išilgai suvirinti, lakuoto arba galvanizuoto paviršiaus, atskirai supakuoti ir ant pakuotės uždėta etiketė, iš kurios matyti, kad jie skirti naudoti kaip užuolaidų karnizai, su plastikiniais kamščiais ant galų, skirtais strypams nuo apgadinimų apsaugoti vežant ir eksponuojant, bet juos galima naudoti ir vietoj paprastai atskirai įsigyjamo dekoratyvinio antgalio.

35      Pirmiausia pažymėtina, kad, kai Teisingumo Teismui pateikiamas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl tarifinio klasifikavimo, jis turėtų išaiškinti nacionaliniam teismui kriterijus, kurių taikymas leistų šiam teisingai klasifikuoti nagrinėjamus gaminius pagal KN, o ne pats juos klasifikuoti, juo labiau kad jis nebūtinai turi visą šiuo klausimu reikalingą informaciją. Nacionalinis teismas bet kuriuo atveju tai gali padaryti geriau, todėl pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių tarifinį klasifikavimą turi atlikti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į informaciją, kurią jam pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į jo užduotus klausimus (šiuo klausimu žr. 2019 m. gegužės 15 d. Sprendimo Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, 33 ir 34 punktus ir 2019 m. gegužės 16 d. Sprendimo Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, 67–69 punktus).

36      Taip pat primintina, kad pagal bendrąsias KN aiškinimo taisykles prekių klasifikavimas nustatomas pagal pozicijų pavadinimus ir skyrių ar skirsnių pastabas ir kad skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti. Be to, pagal suformuotą jurisprudenciją, siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir patikrinimų paprastumą, lemiamas prekių tarifinio klasifikavimo kriterijus paprastai turi būti nustatytas pagal šių prekių objektyvius požymius ir objektyvias savybes, išvardytas KN pozicijos aprašyme ir skyriaus ar skirsnio pastabose (žr., be kita ko, 2016 m. kovo 3 d. Sprendimo Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, 26 ir 27 punktus; 2019 m. gegužės 16 d. Sprendimo Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, 50 ir 51 punktus ir 2019 m. rugsėjo 5 d. Sprendimo TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, 26 punktą).

37      Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos taip pat matyti, kad, jei produkto klasifikuoti neįmanoma remiantis tik jo objektyviais požymiais ir objektyviomis savybėmis, šio produkto paskirtis taip pat gali būti objektyvus klasifikavimo kriterijus, jeigu ji būdinga šiam produktui; pažymėtina, kad pakanka atsižvelgti į pagrindinę produkto naudojimo paskirtį, o būdingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į jo objektyvius požymius ir objektyvias savybes (šiuo klausimu žr., be kita ko, 2014 m. liepos 17 d. Sprendimo Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, 31 ir 32 punktus; 2016 m. gegužės 12 d. Sprendimo Toorank Productions, C‑532/14 ir C‑533/14, EU:C:2016:337, 35 punktą ir 2019 m. rugsėjo 5 d. Sprendimo TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, 27 punktą).

38      Galiausiai Teisingumo Teismas ne kartą yra nusprendęs, kad SS ir KN paaiškinimai, nors ir neturi privalomosios teisinės galios, yra svarbios priemonės užtikrinant vienodą Bendrojo muitų tarifo taikymą ir, būdamos tokios, suteikia jam aiškinti tinkamos informacijos (žr., be kita ko, 2017 m. spalio 19 d. Sprendimo Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, 40 punktą; 2018 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913 55 punktą ir 2019 m. gegužės 15 d. Sprendimo Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, 35 punktą).

39      Nagrinėjamu atveju visų pirma pažymėtina, kad, išnagrinėjęs pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių pavyzdžius, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas jas kvalifikuoja kaip „metalo gaminius, kurie importuojami kaip <…> užuolaidų karnizai“; tai nurodyta Teisingumo Teismui pateiktame pirmajame klausime. Šis kvalifikavimas grindžiamas konstatuotomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis Teisingumo Teismas, nagrinėdamas prašymą priimti prejudicinį sprendimą, neturi abejoti, juo labiau kad jam pateikti klausimai susiję ne su šiuo kvalifikavimu, o tik su atitinkamų prekių tarifiniu klasifikavimu (pagal analogiją žr. 2006 m. vasario 16 d. Sprendimo Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, 25 punktą).

40      Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar pagrindinėje byloje nagrinėjamas gaminys turi būti priskiriamas prie KN 8302 41 90 subpozicijos; priešingu atveju jis linkęs šį gaminį priskirti prie KN 7306 30 77 subpozicijos. Kiek tai susiję su būtent tokia eilės tvarka, šis teismas teisingai pažymi, kad KN XV skyriaus 2 pastabos trečioje pastraipoje nurodyta, jog gaminiai, priskiriami prie jo 83 skirsnio, nepriskiriami prie 73 skirsnio, taigi pirmiausia reikia išnagrinėti priskyrimą prie pirmojo minėto skirsnio subpozicijos, nes šis skirsnis yra konkretesnis, o tada aptarti galimą priskyrimą prie antrojo minėto skirsnio subpozicijos.

41      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat teisingai remiasi principu, pagal kurį pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių tarifinis klasifikavimas nepriklauso nuo to, ar jos savaime gali būti laikomos netauriųjų metalų gaminiais ar tik tokių gaminių dalimis, nes SS XV skyriaus 83 skirsnio 1 pastaboje numatyta, kad šiame skirsnyje „dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų, turi būti klasifikuojamos kartu su gaminiais, kuriems jos skirtos“ (pagal analogiją žr. 2006 m. vasario 16 d. Sprendimo Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, 32 punktą), išskyrus išimtis, kurios, atsižvelgiant į šio teismo numatytą klasifikavimo variantą, nagrinėjamu atveju neturi reikšmės.

42      Šiuo klausimu, vadovaujantis „Bendrosiose [KN] aiškinimo taisyklėse“ esančioje 1 taisyklėje pateikta analizės schema, konstatuotina, kad toks gaminys, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, aiškiai nepaminėtas nei KN 8302 pozicijoje, nei KN XV skyriaus ar 83 skirsnio pastabose. Jis taip pat neminimas to skyriaus ir to skirsnio antraštėse.

43      Vis dėlto iš KN 8302 pozicijos struktūros ir 8302 41 90 subpozicijos formuluotės matyti, kad ši subpozicija yra likutinio pobūdžio, nes ji apima „kitus“ aptaisus, tvirtinimo ir montavimo įtaisus bei panašius gaminius iš netauriųjų metalų, skirtus pastatų įrangai, bet ne „durims“ ir ne „langams ir langams-durims“. Taigi negalima atmesti galimybės, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas ketino prie šios subpozicijos priskirti tokius gaminius, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje (pagal analogiją žr. 2018 m. balandžio 12 d. Sprendimo Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, 43 punktą ir 2018 m. liepos 12 d. Sprendimo Profit Europe, C‑397/17 ir C‑398/17, EU:C:2018:564, 38 punktą).

44      Be to, SS paaiškinimuose dėl 8302 pozicijos pateikiama svarbios informacijos dėl aptariamų gaminių klasifikavimo. Šių paaiškinimų D punkto 5 papunkčio antroje pastraipoje nurodyta, kad „užuolaidų tvirtinimo medžiagos ir priedai, kaip antai užuolaidų karnizai, vamzdžiai, rozetės, atramos, portjerų laikikliai, apkabos, žiedai“, priskiriami prie „pastatų įrangai skirtų aptaisų ir kitų gaminių“ iš netauriųjų metalų, kurie priskiriami prie šios pozicijos, bet „užuolaidų karnizai, vamzdžiai ir strypai užuolaidoms <…>, kurie yra tik supjaustyti tam tikro ilgio atkarpomis, taip pat perforuoti profiliai, vamzdžiai ir strypai klasifikuojami pagal jų pobūdį“.

45      Vadinasi, užuolaidų karnizai iš netauriųjų metalų iš esmės turi būti priskiriami prie KN 8302 pozicijos ir konkrečiai prie 8302 41 90 subpozicijos, išskyrus atvejus, kai šie karnizai yra tik pageidaujamo ilgio atkarpomis supjaustyti profiliai, vamzdžiai ar strypai.

46      Šį aiškinimą patvirtina 2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1472 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 210, 2017, p. 1); šis reglamentas ratione temporis netaikomas ginčui pagrindinėje byloje, tačiau jame vis dėlto yra nuorodų, kurios pagal analogiją reikšmingos šioje byloje. Šio reglamento priede nustatyta, kad „[u]žuolaidai kabinti skirtas aliuminio karnizas (dušo užuolaidos karnizas)“, kurį sudaro du slankūs tuščiaviduriai vamzdžiai ir yra spyruoklinis mechanizmas, skirtas prispausti prie sienų, laikytinas „kitu pastatų įrangai skirtu aptaisu, tvirtinimo ir montavimo įtaisu bei panašiu gaminiu iš netauriųjų metalų ir jam priskirtinas KN kodas 8302 41 90“, nes, be kita ko, „[d]ėl savo objektyvių charakteristikų ([be kita ko] nedideliam svoriui (pavyzdžiui, užuolaidai) išlaikyti pritaikytos konstrukcijos) gaminys skirtas naudoti kaip užuolaidos karnizas“, o „[u]žuolaidų karnizai priskiriami 8302 pozicijai (taip pat žr. [SS] paaiškinimų 8302 pozicijos paaiškinimų D dalies 5 punkto antrą pastraipą)“.

47      Nagrinėjamu atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pagrįstai mano, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamų metalo vamzdžių etiketėse esanti informacija, kad jie skirti naudoti kaip užuolaidų karnizai, negali būti lemiamas kriterijus priskiriant šiuos vamzdžius prie KN 8302 41 90 subpozicijos. Iš tiesų neginčijama, kad nei KN 8302 pozicijos formuluotėje, nei KN 83 skirsnio pradžioje pateiktose pastabose nieko nepasakyta apie produkto pateikimą, todėl šis veiksnys neturi lemiamos reikšmės priskiriant šią prekę prie KN (pagal analogiją žr. 2007 m. sausio 9 d. Nutarties Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, 29 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2016 m. gruodžio 15 d. Sprendimo LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, 45 punktą).

48      Vis dėlto pagal šio teismo konstatuotas faktines aplinkybes pagrindinėje byloje nagrinėjamas gaminys turi objektyvių požymių, būdingų užuolaidų karnizams iš netauriųjų metalų, kurie gali būti priskirti prie KN 8302 41 90 subpozicijos. Nutartyje dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą nurodyta, kad aptariami vamzdžiai atskirai supakuoti į apsauginę plėvelę, o ant jų galų uždėti plastikiniai kamščiai, kurie gali būti naudojami kaip dekoratyviniai antgaliai, o tai rodo, kad numatyta naudojimo paskirtis yra tokia, dėl kurios, skirtingai nei naudojant kaip vamzdyno elementą, yra svarbi išorinė gaminio išvaizda ar net jo puošybinė funkcija. Be to, nors aptariami vamzdžiai neturi išgręžtų angų, išpjovimų ar išilginių griovelių slystukams, centrinė muitinė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme nurodė, kad jų paviršius galvanizuotas arba nulakuotas, suteikiant jiems vario ar kitą spalvą, taigi tai nėra tik tam tikro ilgio atkarpomis supjaustyti vamzdžiai, kaip tai suprantama pagal SS paaiškinimų dėl 8302 pozicijos D punkto 5 papunkčio antros pastraipos pabaigoje numatytą išimtį.

49      Taip pat pasakytina, kad, priešingai, nei centrinė muitinė tvirtino prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme, aplinkybė, kad aptariami gaminiai nebuvo nuolat importuojami kartu su laikikliais, skirtais pritvirtinti juos prie sienų ar lubų, savaime negali paneigti, kad šie gaminiai turi objektyvių požymių, būdingų užuolaidų karnizams iš netauriųjų metalų. Nei KN, nei jos ar SS paaiškinimuose nėra nurodyta, kad ši aplinkybė gali kliudyti priskirti tokį gaminį, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, prie KN 8302 41 90 subpozicijos.

50      Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 861/2010, I priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad užuolaidų karnizai iš netauriųjų metalų priskiriami prie 8302 41 90 subpozicijos, išskyrus atvejus, kai šie karnizai yra tik pageidaujamo ilgio atkarpomis supjaustyti profiliai, vamzdžiai ar strypai, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kad galėtų pats atlikti pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių tarifinį klasifikavimą, atsižvelgdamas į informaciją, kurią jam pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į šį klausimą.

 Dėl antrojo klausimo

51      Atsižvelgiant į atsakymą, pateiktą į pirmąjį klausimą, nereikia atsakyti į antrąjį klausimą.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

52      Kadangi šis procesas pagrindinių bylų šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2010 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 861/2010, I priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra turi būti aiškinama taip, kad užuolaidų karnizai iš netauriųjų metalų priskiriami prie 8302 41 90 subpozicijos, išskyrus atvejus, kai šie karnizai yra tik pageidaujamo ilgio atkarpomis supjaustyti profiliai, vamzdžiai ar strypai, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, kad galėtų pats atlikti pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių tarifinį klasifikavimą, atsižvelgdamas į informaciją, kurią jam pateikė Teisingumo Teismas, atsakydamas į pirmąjį klausimą.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.