Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 27 lutego 2020 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – Unia celna i Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja taryfowa – Nomenklatura scalona – Podpozycja 8302 41 90 – Karnisze metalowe

W sprawie C‑670/19

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg (sąd ds. finansowych w Badenii-Wirtembergii, Niemcy) postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 10 września 2019 r., w postępowaniu:

Gardinia Home Decor GmbH

przeciwko

Hauptzollamt Ulm,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: M. Safjan, prezes izby, C. Toader i N. Jääskinen (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: A. Calot Escobar,

postanowiwszy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem, zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni podpozycji taryfowej 8302 41 90 Nomenklatury scalonej (zwanej dalej „CN”) zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dz.U. 1987, L 256, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 2, s. 382), zmienionej rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. 2010, L 284, s. 1).

2        Wniosek ów został złożony w ramach sporu pomiędzy Gardinia Home Decor GmbH a Hauptzollamt Ulm (głównym urzędem celnym w Ulm, Niemcy, zwanym dalej „głównym urzędem celnym”) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej wyrobów metalowych przywożonych jako karnisze.

 Ramy prawne

 HS i noty wyjaśniające do HS

3        Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (zwany dalej „HS”), opracowany przez Światową Organizację Celną (WCO), został wprowadzony w życie na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. i zatwierdzonej, wraz z protokołem zmian do niej z dnia 24 czerwca 1986 r., w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzją Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. (Dz.U. 1987, L 198, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 2, s. 288).

4        Z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika, że wersją nomenklatury HS mającą znaczenie dla okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, które miały miejsce w okresie od 13 do 26 kwietnia 2011 r., jest wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r.

5        Nomenklatura HS zawiera rozdział zatytułowany „Ogólne reguły interpretacji [HS]”, który przewiduje:

„Klasyfikacja towarów w nomenklaturze [HS] podlega następującym regułom:

1.      Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

2.      a)      Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą także wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.

[…]”.

6        Dział 83 nomenklatury HS jest zatytułowany „Artykuły różne z metali nieszlachetnych”. Zgodnie z uwagą 1 znajdującą się pod tym tytułem „[w] niniejszym dziale części z metali nieszlachetnych należy klasyfikować wraz z ich artykułami macierzystymi. Jednakże artykuły z żeliwa lub stali, objęte pozycją 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 lub 73.20, lub podobne artykuły z innych metali nieszlachetnych (działy od 74 do 76 i od 78 do 81), nie powinny być klasyfikowane jako części artykułów objętych niniejszym działem”.

7        Pozycja 8302 nomenklatury HS, która znajduje się tym dziale, ma następującą strukturę:

„8302


Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub temu podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego


8302 10

– Zawiasy


8302 20

– Kółka samonastawne


8302 30

– Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów silnikowych– Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły


8302 41

– – Nadające się do budynków


8302 42

– – Pozostałe, nadające się do mebli


8302 49

– – Pozostałe


8302 50

– Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty


8302 60

– Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi”.

8        Noty wyjaśniające do HS są opracowywane w ramach WCO zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów.

9        Nota wyjaśniająca do HS dotycząca pozycji 8302, w wersji przyjętej w 2007 r., stanowi, co następuje:

„Niniejsza pozycja obejmuje ogólnego użytku dodatkowe oprawy i okucia z metalu nieszlachetnego, powszechnie stosowane w meblach, oknach, nadwoziach itp. Wyroby te pozostają zaklasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeżeli są skonstruowane do szczególnych zastosowań (na przykład klamki do drzwi lub zawiasy do samochodów). Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje wyrobów tworzących zasadniczą część konstrukcji wyrobu, jak ramy okienne lub urządzenia obrotowe i podnoszące w pewnych fotelach.

Niniejsza pozycja obejmuje:

[…]

D)      oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do użytku w budynkach[.]

Grupa ta obejmuje:

[…]

5)      okucia do zasłon i portier oraz ich akcesoria, takie jak pręty, rurki, rozety, wsporniki, klipsy, klamry, pierścienie (na przykład gładkie, z kółkami), chwosty, ograniczniki; nakładki na schody, takie jak ochronne profile stopni schodów, pręty i inne urządzenia do mocowania dywanów i kule poręczy.

Pręty, rurki i drążki do firan lub dywanów, składające się z profili, rurek i drążków jedynie przyciętych na określoną długość, nawet jeśli są przewiercone, są klasyfikowane do im właściwych pozycji.

[…]”.

 CN i noty wyjaśniające do CN

10      Klasyfikacja celna towarów przywożonych do Unii Europejskiej jest uregulowana w CN. W nomenklaturze tej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę, tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w CN.

11      Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 2658/87 Komisja Europejska przyjmuje każdego roku w formie rozporządzenia pełną wersję CN wraz z odpowiadającymi jej autonomicznymi i konwencyjnymi stawkami celnymi Wspólnej taryfy celnej, wynikającymi ze środków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisję. Rozporządzenie to podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie później niż dnia 31 października i obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku.

12      Z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika, że wersją CN mającą zastosowanie do okoliczności faktycznych rozpatrywanych w postępowaniu głównym jest wersja wynikająca z rozporządzenia nr 861/2010, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.

13      Pierwsza część CN, zawierająca przepisy wstępne, obejmuje sekcję I, poświęconą regułom ogólnym, w ramach której pkt A, zatytułowany „Ogólne reguły interpretacji [CN]”, stanowi:

„Klasyfikacja towarów w [CN] podlega następującym regułom:

1.      Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami:

2.      a)      Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.

[…]”.

14      Druga część CN, zatytułowana „Tabela stawek celnych”, zawiera sekcję XV obejmującą „[m]etale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych”. Uwaga 2, umieszczona we wstępie do owej sekcji, ma następujące brzmienie:

„W całej nomenklaturze wyrażenie »części ogólnego użytku« oznacza:

[…]

c)      artykuły objęte pozycjami 8301, 8302 […].

W działach od 73 do 76 […] (z wyłączeniem pozycji 7315) postanowienia dotyczące części towarów nie obejmują postanowień dotyczących »części ogólnego użytku«, określonych powyżej.

Z zastrzeżeniem podanym w poprzednim akapicie i w uwadze 1 do działu 83, artykuły objęte działem 82 lub 83 są wyłączone z działów od 72 do 76 […]”.

15      Owa sekcja zawiera dział 73, zatytułowany „Artykuły z żeliwa lub stali”. Pozycja CN 7306, znajdująca się w tym dziale, ma następującą strukturę:

„7306

Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub zamykane w podobny sposób)


– Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu

[…]– Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu

[…]


7306 30

– Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żeliwa lub stali niestopowej:


– – Rury precyzyjne, o grubości ścianki

7306 30 11

– – – Nieprzekraczającej 2 mm

7306 30 19

– – – Przekraczającej 2 mm


– – Pozostałe


– – – Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować

[…]– – – Pozostałe, o średnicy zewnętrznej


– – – – Nieprzekraczającej 168,3 mm

7306 30 72

– – – – – Powleczone lub pokryte cynkiem

7306 30 77

– – – – – Pozostałe

7306 30 80

– – – – Przekraczającej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm”.

16      Ta sekcja XV zawiera rozdział 83, zatytułowany „Artykuły różne z metali nieszlachetnych”. Pozycja CN 8302, znajdująca się w tym dziale, ma następującą strukturę:

„8302

Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek lub podobnych; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego.

8302 10 00

– Zawiasy

8302 20 00

– Kółka samonastawne

8302 30 00

– Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do pojazdów mechanicznych


– Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły

8302 41

– – Nadające się do budynków

8302 41 10

– – – Do drzwi

8302 41 50

– – – Do okien i okien balkonowych

8302 41 90

– – – Pozostałe

8302 42 00

– – Pozostałe, nadające się do mebli

8302 49 00

– – Pozostałe

8302 50 00

– Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty

8302 60 00

– Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi”.

17      Towary sklasyfikowane we wszystkich podpozycjach tej pozycji 8302 podlegają konwencyjnej stawce celnej w wysokości 2,7%.

18      Noty wyjaśniające do CN z komunikatu Komisji opublikowanego w dniu 6 maja 2011 r. (Dz.U. 2011, C 137, s. 1, zwane dalej „notami wyjaśniającymi do CN”) odnoszą się do CN w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia nr 861/2010. Ta wersja wspomnianych not zawiera informacje dotyczące pozycji CN 8302, ale tylko dla pojęcia „kółek samonastawnych” w rozumieniu podpozycji 8302 20 00.

 Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

19      W dniach 13, 15 i 26 kwietnia 2011 r. spółka Gardinia Home Decor dokonała przywozu z Chin do Unii metalowych karniszy o różnej długości, które były wydrążone i wzdłużnie spawane, miały jednolity przekrój poprzeczny w kształcie koła o średnicy 16 lub 20 mm, a ich powierzchnie były lakierowane lub galwanizowane. Pręty te były pojedynczo foliowane w kraju produkcji, opatrzone etykietą wskazującą ich przeznaczenie do użytku jako karnisze, a na obu końcach zamknięte nasadkami z tworzywa sztucznego, które służyły ochronie prętów przed uszkodzeniami podczas transportu i prezentacji do celów sprzedaży, ale mogły też być wykorzystane zamiast końcówki dekoracyjnej, którą można było zakupić oddzielnie.

20      Owe pręty stanowiły część system modułowego, pozwalającego klientom na skomponowanie zestawu karniszy z różnych części (pręta, końcówki, łącznika, wspornika i pierścieni). Zostały one zapakowane w kartony i przywiezione na terytorium Unii albo oddzielnie, albo razem z innymi częściami tego systemu w różnych liczbach nieodpowiadających liczbie karniszy.

21      W momencie zgłoszenia o dopuszczenie tych towarów do obrotu spółka Gardinia Home Decor podawała zawsze numer kodu 8302 4200 900 krajowej elektronicznej taryfy celnej (zwanej dalej „ETC”) obejmujący „pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły nadające się do mebli” lub numer kodu 8302 4900 900 ETC obejmujący „pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły”, które to towary podlegają w obu przypadkach stawce celnej w wysokości 2,7%.

22      W wyniku kontroli celnej kontroler uznał, że rozpatrywane karnisze należy zaklasyfikować jako „pozostałe rury, przewody rurowe z żeliwa lub stali niestopowej” pod kodem 7306 3077 800 ETC, a zatem co do zasady powinny podlegać zwolnieniu z należności celnych. Jednakże na mocy art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji (Dz.U. 2008, L 343, s. 1) cło antydumpingowe w wysokości 90,6% miało wówczas zastosowanie, w szczególności na przywóz spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej objętych kodem CN 7306 30 77 i pochodzących z Chin.

23      Decyzją z dnia 5 marca 2014 r. główny urząd celny zatwierdził między innymi klasyfikację wskazaną przez kontrolera i określił, w drodze retrospektywnego pokrycia należności celnych, wysokość cła antydumpingowego na 7957,51 EUR od karniszy przywiezionych w okresie objętym kontrolą. Ponadto decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. oddalił on, jako bezzasadne, odwołanie wniesione przez Gardinia Home Decor od określenia wymiaru tego cła.

24      Na tę ostatnią decyzję wniesiono skargę do Finanzgericht Baden-Württemberg (sądu ds. finansowych w Badenii-Wirtembergii, Niemcy).

25      Z postanowienia odsyłającego wynika, że na poparcie swojej skargi spółka Gardinia Home Decor podnosi, że w chwili przywozu towary rozpatrywane w postępowaniu głównym zostały przedstawione wraz z dodatkowymi akcesoriami, a mianowicie końcówkami, wspornikami i pierścieniami, co pozwalało na łatwe zidentyfikowanie ich przeznaczenia do użytku jako karnisze. Zdaniem tej spółki nie ma znaczenia, czy akcesoria są dostarczane w liczbie nieodpowiadającej liczbie przywożonych drążków, ponieważ taka różnica jest związana ze sprzedażą prętów w systemie modułowym. Dodaje, że przeznaczenie tych drążków wyraźnie wynika również z etykiety umieszczonej na opakowaniu każdego z nich. Twierdzi ona, że „noty wyjaśniające do CN dotyczące pozycji 8302” wyraźnie wymieniają karnisze w postaci metalowych rur jako objęte tą pozycją oraz że przewidziane w tych uwagach wyłączenie rur jedynie przyciętych na określoną długość nie ma zastosowania w niniejszym przypadku, ponieważ przedmiotowe rury są wyposażone w dopasowane końcówki z tworzywa sztucznego.

26      Główny urząd celny podnosi przede wszystkim, że klasyfikacja do podpozycji CN 8302 41 90 byłaby możliwa jedynie wtedy, gdyby przedmiotowe pręty były przywożone jako całość, wraz z niezbędnymi wspornikami do mocowania ich do ściany lub sufitu. Jego zdaniem prętów tych nie można zaklasyfikować jako system do zawieszania firanek lub zasłon „znajdujący się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym” w rozumieniu reguły 2 lit. a) zdanie drugie ogólnych reguł interpretacji HS, ponieważ w momencie ich przedstawienia organom celnym nie było możliwe ustalenie, z którym artykułem mają one być połączone. Ponadto w skład niektórych przywozów wchodziły wyłącznie drążki.

27      Urząd ten twierdzi również, że klasyfikacja taryfowa opiera się na obiektywnych cechach towarów, a nie na ich przeznaczeniu lub opakowaniu. Tymczasem przywożone rury nie wykazywały żadnych szczególnych cech – takich jak nawiercenia, frezowanie lub podłużne rowki dla prowadnic – umożliwiających identyfikację ich przeznaczenia jako karnisze, a plastikowe korki ochronne umieszczone na ich końcach nie są stosowane wyłącznie do tych drążków. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 8302 potwierdzają, że karnisze składające się z rur jedynie przyciętych na określoną długość, nawet z nawierceniami, są klasyfikowane do im właściwych pozycji.

28      Sąd odsyłający, ze swej strony, uważa, że w przypadku gdy towary będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym nie mogą zostać zaklasyfikowane do podpozycji CN 8302 41 90, należałoby je wówczas bezspornie zaklasyfikować do podpozycji CN 7306 30 77, przy czym, jego zdaniem, podpozycje wskazane przez spółkę Gardinia Home Decor w chwili zgłoszenia celnego tych towarów są bez znaczenia.

29      W tym względzie sąd odsyłający przedstawia w pierwszej kolejności szereg rozważań przemawiających za klasyfikacją do podpozycji CN 8302 41 90 wyrobów metalowych posiadających obiektywne cechy charakterystyczne towarów rozpatrywanych w postępowaniu głównym. Opiera się on, w szczególności, na uwagach znajdujących się pod tytułem sekcji CN, w której występuje ta podpozycja, oraz na notach wyjaśniających do HS dotyczących pozycji 8302, w których karnisze są wyraźnie wymienione.

30      W drugiej kolejności sąd ten zastanawia się, czy w przypadku stwierdzenia, że cechy charakterystyczne takich produktów nie pozwalają, same w sobie, na zidentyfikowanie ich przeznaczenia jako karnisze, produkty te mogłyby jednak zostać zaklasyfikowane do podpozycji CN 8302 41 90, gdy są przywożone wraz z częściami dodatkowymi wskazującymi to przeznaczenie, nawet jeśli, po pierwsze, nie są one opakowane w taki sposób, aby tworzyć zestaw z tymi innymi częściami i, po drugie, nie są one przywożone w liczbie odpowiadającej liczbie tych dodatkowych części, biorąc pod uwagę ich wykorzystanie w ramach systemu modułowego.

31      W tych okolicznościach Finanzgericht Baden-Württemberg (sąd ds. finansowych w Badenii-Wirtembergii) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1)      Czy podpozycję [CN] 8302 41 90 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona również wyroby metalowe, przywożone jako karnisze, w różnych długościach i w ramach systemu modułowego, które na całej swojej długości mają jednolity przekrój poprzeczny w kształcie koła o średnicy 16 lub 20 mm, są wydrążone i spawane wzdłużnie, których powierzchnie są albo lakierowane, albo galwanizowane i które są zapakowane pojedynczo w folię oraz opatrzone etykietą, z której wynika przeznaczenie do użytku jako karnisze, oraz które zostały zamknięte na każdym z końców nasadką z tworzywa sztucznego, która służy ochronie prętów przed uszkodzeniami podczas transportu i prezentacji [na półkach sklepowych], ale może też być wykorzystana zamiast wymagającej osobnego zakupu końcówki dekoracyjnej?

2)      W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

Czy na pytanie pierwsze należy udzielić innej odpowiedzi, jeżeli pręty są przywożone razem z innymi częściami, z których wynika przeznaczenie jako karnisze, nawet jeśli części te nie są zapakowane razem jako zestaw ani nie są też przywożone w pasującej liczbie?”.

 W przedmiocie pytań prejudycjalnych

32      Zgodnie z art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli pytanie zadane w trybie prejudycjalnym jest identyczne z pytaniem, w którego przedmiocie Trybunał już orzekał, jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa lub jeżeli odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości, Trybunał może w każdej chwili, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, orzec w formie postanowienia z uzasadnieniem.

33      Powyższe postanowienie należy zastosować w niniejszej sprawie.

 W przedmiocie pytania pierwszego

34      Poprzez pierwsze pytanie sąd odsyłający zwraca się do Trybunału z pytaniem, czy podpozycję CN 8302 41 90 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona wyroby metalowe, przywożone jako karnisze, w różnych długościach, takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, które stanowią część systemu modułowego, które na całej swojej długości mają jednolity przekrój poprzeczny w kształcie koła o średnicy 16 lub 20 mm, są wydrążone i spawane wzdłużnie, których powierzchnie są albo lakierowane, albo galwanizowane i które są zapakowane pojedynczo oraz opatrzone etykietą, z której wynika przeznaczenie do użytku jako karnisze, oraz które zostały zamknięte na każdym z końców nasadką z tworzywa sztucznego, która służy ochronie tych rur przed uszkodzeniami podczas transportu i prezentacji do celów sprzedaży, ale może też być wykorzystana zamiast końcówki dekoracyjnej, którą można zakupić oddzielnie.

35      Na wstępie należy podkreślić, iż zadanie Trybunału związane ze skierowanym do niego pytaniem prejudycjalnym w zakresie klasyfikacji taryfowej polega przede wszystkim na wyjaśnieniu sądom krajowym kryteriów, których zastosowanie pozwoli tym sądom na prawidłowe zaklasyfikowanie spornych produktów w ramach CN, a nie na dokonaniu tej klasyfikacji we własnym zakresie, tym bardziej że Trybunałowi niekoniecznie są znane wszystkie niezbędne w tym celu dane. Ze względu na to, że sądy krajowe wydają się w każdym wypadku znajdować w lepszej sytuacji, by dokonać klasyfikacji, to do nich należy zatem ustalenie klasyfikacji taryfowej towarów rozpatrywanych w postępowaniu głównym w świetle informacji dostarczonych przez Trybunał w odpowiedzi na przedstawione mu pytania (zob. w szczególności wyroki: z dnia 15 maja 2019 r., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, pkt 33, 34; a także z dnia 16 maja 2019 r., Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, pkt 67–69).

36      Następnie należy przypomnieć, iż ogólne reguły interpretacji CN przewidują, po pierwsze, że klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, oraz, po drugie, że tytuły sekcji, działów lub poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w interesie pewności prawa i ułatwienia kontroli kryteriów decydujących dla klasyfikacji taryfowej towarów należy upatrywać w sposób ogólny w obiektywnych cechach i właściwościach towarów, określonych w treści pozycji CN i w uwagach do sekcji lub działów (zob. w szczególności wyroki: z dnia 3 marca 2016 r., Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, pkt 26, 27; z dnia 16 maja 2019 r., Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, pkt 50, 51; a także z dnia 5 września 2019 r., TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, pkt 26).

37      Z orzecznictwa Trybunału wynika również, że jeżeli klasyfikacji nie można dokonać na samej tylko podstawie obiektywnych cech i właściwości danego towaru, przeznaczenie owego produktu może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, o ile jest ono właściwe temu produktowi, przy czym wystarczy uwzględnić jego zasadnicze przeznaczenie, a ocena tego, czy dane przeznaczenie jest właściwe rzeczonemu produktowi, powinna być możliwa na podstawie obiektywnych cech i właściwości tego produktu (zob. podobnie, w szczególności, wyroki: z dnia 17 lipca 2014 r., Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, pkt 31, 32; z dnia 12 maja 2016 r., Toorank Productions, C‑532/14 i C‑533/14, EU:C:2016:337, pkt 35; a także z dnia 5 września 2019 r., TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, pkt 27).

38      Wreszcie Trybunał wielokrotnie orzekał, że noty wyjaśniające do CN i HS – mimo iż brak im mocy wiążącej – stanowią ważne środki służące zapewnieniu jednolitego stosowania Wspólnej taryfy celnej oraz, jako takie, dostarczają pomocnych wskazówek do jej interpretacji (zob. w szczególności wyroki: z dnia 19 października 2017 r., Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, pkt 40; z dnia 15 listopada 2018 r., Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, pkt 55; a także z dnia 15 maja 2019 r., Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, pkt 35).

39      W niniejszej sprawie należy na wstępie zauważyć, że po zbadaniu próbek towarów rozpatrywanych w sprawie w postępowaniu głównym sąd odsyłający określa te towary jako „wyroby metalowe, przywożone jako karnisze”, w szczególności zgodnie z pierwszym pytaniem prejudycjalnym skierowanym do Trybunału. Określenie to wynika z czysto faktycznych ustaleń, których podważenie nie należy do zadań Trybunału w ramach postępowania prejudycjalnego, tym bardziej gdy zwrócono się do niego z pytaniem nie o takie zaklasyfikowanie, lecz wyłącznie z pytaniem o klasyfikację taryfową rozpatrywanych towarów (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2006 r., Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, pkt 25).

40      W tym kontekście sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy rozpatrywany w postępowaniu głównym produkt należy zaklasyfikować do podpozycji CN 8302 41 90; w przeciwnym razie zamierza on zaklasyfikować go do podpozycji CN 7306 30 77. W odniesieniu do przyjętej w ten sposób kolejności sąd ten słusznie zauważa, iż z trzeciego akapitu uwagi 2 znajdującej się na początku sekcji XV CN wynika, że artykuły objęte działem CN 83 są zasadniczo wyłączone z jej działu 73, w związku z czym należy najpierw rozważyć klasyfikację w podpozycji tego pierwszego działu, który jest bardziej szczegółowy, przed zbadaniem, w dalszej kolejności, ewentualnej klasyfikacji w podpozycji tego drugiego działu.

41      Sąd odsyłający słusznie wychodzi również z założenia, że kwalifikacja taryfowa rozpatrywana w postępowaniu głównym nie zależy od tego, czy rozpatrywany produkt może być uważany sam w sobie za artykuł z metali nieszlachetnych, czy też za zwykłą część takiego artykułu, ponieważ w szczególności uwaga 1 znajdująca się na początku działu 83 zawartego w sekcji XV HS przewiduje, że w owym dziale „części z metali nieszlachetnych należy klasyfikować wraz z ich artykułami macierzystymi” (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 lutego 2006 r., Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, pkt 32), z zastrzeżeniem wyjątków pozbawionych znaczenia w niniejszej sprawie, zważywszy na klasyfikację proponowaną przez ten sąd.

42      W tym względzie, zgodnie ze schematem analizy ustanowionym w regule 1 „Ogólnych reguł interpretacji [CN]” należy zauważyć, że produkt taki jak ten rozpatrywany w postępowaniu głównym nie jest wyraźnie wymieniony ani w treści pozycji CN 8302, ani w treści uwag do sekcji XV lub działu CN 83. Nie znajduje się również w tytułach tej sekcji ani tego działu.

43      Jednakże ze struktury pozycji 8302 i brzmienia podpozycji CN 8302 41 90 wynika, że ta ostatnia podpozycja ma charakter uzupełniający, ponieważ obejmuje oprawy, okucia i podobne artykuły z metali nieszlachetnych nadające się do budynków, które są „pozostałe” względem tych przeznaczonych „do drzwi” oraz „do okien i okien balkonowych”. W konsekwencji nie można w żaden sposób wykluczyć, że prawodawca Unii zamierzał włączyć do tej podpozycji produkty takie jak produkt będący przedmiotem sporu w postępowaniu głównym (zob. analogicznie wyroki: z dnia 12 kwietnia 2018 r., Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, pkt 43; a także z dnia 12 lipca 2018 r., Profit Europe, C‑397/17 i C‑398/17, EU:C:2018:564, pkt 38).

44      Co więcej, nota wyjaśniająca do HS dotycząca pozycji 8302 dostarcza istotnych wskazówek dla klasyfikacji rozpatrywanego produktu. Otóż w drugim akapicie lit. D) pkt 5 tej noty wskazuje się, że „okucia do zasłon […] oraz ich akcesoria, takie jak pręty, rurki, rozety, wsporniki, klipsy, klamry, pierścienie […]” znajdują się wśród „opraw, okuć i podobnych artykułów nadających się do użytku w budynkach” wykonanych z metali nieszlachetnych objętych tą pozycją, przy czym „pręty, rurki i drążki do firan […], składające się z profili, rurek i drążków jedynie przyciętych na określoną długość, nawet jeśli są przewiercone, są klasyfikowane do im właściwych pozycji”.

45      Wynika z tego, że karnisze z metali nieszlachetnych należy co do zasady klasyfikować do pozycji CN 8302, a dokładniej do jej podpozycji CN 8302 41 90, chyba że karnisze te składają się z profili, rur lub drążków, które zostały jedynie przycięte na określoną długość.

46      Wykładnię tę potwierdza rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1472 z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. 2017, L 210, s. 1), które wprawdzie nie ma zastosowania ratione temporis do sporu w postępowaniu głównym, lecz zawiera wskazówki, które są istotne, przez analogię, w niniejszej sprawie. W rzeczywistości załącznik do tego rozporządzenia stanowi, że „[p]ręt z aluminium (tzw. pręt do zasłony prysznicowej) używany do zawieszenia zasłony”, który składa się z dwóch przesuwnych rur i zawierających mechanizm sprężynowy umożliwiający blokowanie pomiędzy ścianami, należy „klasyfikować do kodu CN 8302 41 90 jako »pozostałe uchwyty, zawiasy i podobne artykuły z metali nieszlachetnych nadające się do budynków«”, ponieważ. w szczególności, „[z]e względu na [jego] obiektywne cechy ([między innymi] konstrukcję utrzymującą jedynie przedmioty o niewielkiej wadze, np. zasłonę) artykuł zaprojektowano jako pręt do zasłony” oraz ponieważ „[p]ręty do zasłon klasyfikuje się do pozycji 8302 [zob. również Noty wyjaśniające do [HS] do pozycji 8302, akapit drugi, lit. D), pkt 5]”.

47      W niniejszej sprawie sąd odsyłający słusznie stwierdza, że etykieta na rurach z metalu rozpatrywanych w postępowaniu głównym, która wskazuje na ich przeznaczenie do użytku jako karnisze, nie może być rozstrzygająca dla klasyfikowania tych rur do pozycji CN 8302 41 90. Jest bowiem bezsporne, że ani brzmienie pozycji CN 8302, ani uwagi na początku działu CN 83 nie odnoszą się do prezentacji produktu, co oznacza, że element ten nie ma decydującego znaczenia dla klasyfikacji tego produktu w CN (zob. analogicznie postanowienie z dnia 9 stycznia 2007 r., Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo; a także wyrok z dnia 15 grudnia 2016 r., LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, pkt 45).

48      Zgodnie jednak z ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez ten sąd produkt rozpatrywany w postępowaniu głównym wydaje się wykazywać obiektywne cechy karniszy wykonanych z metali nieszlachetnych, które mogą być objęte podpozycją CN 8302 41 90. Postanowienie odsyłające wskazuje bowiem, że rozpatrywane rury są pojedynczo opakowane w folię ochronną i zamknięte na ich końcach korkami z tworzywa sztucznego, które mogą służyć jako końcówki dekoracyjne, co wskazuje na zamierzone zastosowanie, dla którego wygląd zewnętrzny artykułu, a nawet jego funkcja ozdobna, jest ważnym kryterium, w odróżnieniu od tego, co można stwierdzić, na przykład, w przypadku ich zastosowania jako rurociąg. Ponadto wydaje się, że nawet jeśli rury te nie są ani przewiercone, ani frezowane, ani wyposażone w rowki dla prowadnic, jak podniósł główny urząd celny przed sądem odsyłającym, to jednak powierzchnie tych rur są galwanizowane lub lakierowane, co nadaje im wygląd miedzi lub aspekt kolorystyczny, tak że nie chodzi tu o rury jedynie przycięte na określoną długość w rozumieniu wyjątku przewidzianego w akapicie drugim lit. D) pkt 5 in fine noty wyjaśniającej do HS dotyczącej pozycji 8302.

49      Ponadto, wbrew temu, co zakwestionował przed sądem odsyłającym główny urząd celny, okoliczność, że rozpatrywany produkt nie był zazwyczaj przywożony wraz ze wspornikami umożliwiającymi jego mocowanie do ściany lub sufitu, nie może sama w sobie pozbawiać tego produktu jego obiektywnych cech charakterystycznych dla karnisza z metali nieszlachetnych. W istocie, z treści CN ani z not wyjaśniających do CN, ani do HS nie wynika w żaden sposób, że okoliczność ta mogłaby wykluczyć zaklasyfikowanie produktu takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym do podpozycji CN 8302 41 90.

50      W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia nr 2658/87, zmienioną rozporządzeniem nr 861/2010, należy interpretować w ten sposób, że karnisze z metali nieszlachetnych są objęte podpozycją 8302 41 90, chyba że karnisze te składają się z profili, rur lub prętów, które zostały jedynie przycięte na pożądaną długość, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego w celu dokonania jego własnej klasyfikacji taryfowej produktów rozpatrywanych w postępowaniu głównym z uwzględnieniem informacji udzielonych przez Trybunał w odpowiedzi na to pytanie.

 W przedmiocie pytania drugiego

51      Ze względu na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

 W przedmiocie kosztów

52      Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje:

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienioną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. należy interpretować w ten sposób, że karnisze z metali nieszlachetnych są objęte podpozycją 8302 41 90, chyba że karnisze te składają się z profili, rur lub prętów, które zostały jedynie przycięte na pożądaną długość, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego w celu dokonania jego własnej klasyfikacji taryfowej produktów rozpatrywanych w postępowaniu głównym z uwzględnieniem informacji udzielonych przez Trybunał w odpowiedzi na przedstawione pytanie pierwsze.

Podpisy


*      Język postępowania: niemiecki.