Language of document : ECLI:EU:C:2020:117

DOMSTOLENS BESLUT (sjätte avdelningen)

den 27 februari 2020 (*)

”Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Förordning (EEG) nr 2658/87 – Tullunion och gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Undernummer 8302 41 90 – Gardinstänger av metall”

I mål C‑670/19,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Skattedomstolen i Baden-Württemberg, Tyskland) genom beslut av den 9 april 2019, som inkom till domstolen den 10 september 2019, i målet

Gardinia Home Decor GmbH

mot

Hauptzollamt Ulm

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Safjan samt domarna C. Toader och N. Jääskinen (referent),

generaladvokat: E. Tanchev,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet enligt artikel 99 i domstolens rättegångsregler genom ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat

följande

Beslut

1        Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av undernummer 8302 41 90 i Kombinerade nomenklaturen (nedan kallad KN), som finns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 861/2010 av den 5 oktober 2010 (EUT L 284, 2010, s. 1).

2        Begäran har framställts i ett mål mellan Gardinia Home Decor GmbH och Hauptzollamt Ulm (huvudtullkontoret i Ulm, Tyskland) (nedan kallat huvudtullkontoret), rörande tullklassificeringen av varor av metall som har importerats som gardinstänger.

 Tillämpliga bestämmelser

 HS och de förklarande anmärkningarna till HS

3        Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (nedan kallat HS), vilket utarbetats av Världstullorganisationen (WCO), inrättades genom den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som undertecknades i Bryssel den 14 juni 1983. Konventionen godkändes, tillsammans med ändringsprotokollet till denna konvention av den 24 juni 1986, på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG av den 7 april 1987 (EGT L 198, 1987, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 12, s. 3).

4        Det framgår av de handlingar i målet som domstolen förfogar över att den version av nomenklaturen i HS som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet, vilka ägde rum mellan den 13 och den 26 april 2011, är den version som trädde i kraft den 1 januari 2007.

5        Nomenklaturen i HS innehåller en underavdelning, med rubriken ”Allmänna bestämmelser för tolkning av [HS]”, som har följande lydelse:

”Vid klassificering av varor enligt [HS] ska följande gälla:

1.      Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2.      a)      Anges en viss vara i ett HS-nummer skall varan klassificeras enligt detta HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

…”

6        Kapitel 83 i HS-nomenklaturen har rubriken ”Diverse varor av oädel metall”. Enligt anmärkning 1 under denna rubrik ska ”i detta kapitel … delar av oädel metall klassificeras enligt samma nummer som de artiklar för vilka de är avsedda. Artiklar av järn eller stål enligt nr 7312, 7315, 7317, 7318 och 7320 samt liknande artiklar av andra oädla metaller (kapitlen 74–76 och 78–81) ska dock inte anses som delar till varor enligt detta kapitel”.

7        Nummer 8302 i HS-nomenklaturen, som ingår i detta kapitel, har följande utformning:

8302


Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska dörrstängare av oädel metall


8302 10

– Gångjärn


8302 20

– Länkrullar


8302 30

– Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon– Andra beslag och liknande artiklar


8302 41

– – Lämpliga för byggnader


8302 42

– – Andra, lämpliga för möbler


8302 49

– – Andra


8302 50

– Klädhängare, hatthängare, konsoler o.dyl.


8302 60

– Automatiska dörrstängare


8        De förklarande anmärkningarna till HS har utarbetats inom WCO i enlighet med bestämmelserna i den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

9        I den version som antogs år 2007 anges i den förklarande anmärkningen till HS avseende nummer 8302 bland annat följande:

”Detta nummer omfattar sådana beslag och liknande tillbehör av oädel metall som är lämpade för allmän användning och som i stor utsträckning används till möbler, dörrar, fönster, karosserier etcetera Varor av detta slag förs hit även om de är avsedda för speciell användning (t.ex. dörrhandtag och gångjärn till bilar). Numret omfattar dock inte sådana varor (t.ex. fönsterkarmar och skruvanordningar till vridbara stolar) som utgör en väsentlig del i andra varor.

Detta nummer omfattar:

D)      Beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader[.]

I denna grupp ingår bland annat:

5)      beslag och tillbehör till gardiner och draperier (t.ex. stänger, rör, rosetter, konsoler, tofskrokar, klämmor, glid- och rullringar, stoppare); fästanordningar, styrningar och s.k. gardintofsar av metall för gardinsnören etcetera; trappbeslag, såsom trappstegsskoningar, mattklämmor, trappmattstänger och balustradknoppar.

Stänger och rör, som är användbara som gardinstänger eller trappmattstänger men som endast är kapade till bestämd längd och borrade, klassificeras efter metallens beskaffenhet.

…”

 KN och de förklarande anmärkningarna till KN

10      Tullklassificeringen av varor som importeras till Europeiska unionen regleras i KN. I KN återges de nummer och de sexsiffriga undernummer som finns i HS, medan det genom den sjunde och åttonde siffran skapas ytterligare undernummer som är specifika för KN.

11      Enligt artikel 12 i förordning nr 2658/87 ska Europeiska kommissionen varje år genom en förordning anta en fullständig version av KN, tillsammans med motsvarande autonoma och konventionella tullsatser i Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt de åtgärder som har vidtagits av Europeiska unionens råd eller kommissionen. Denna förordning ska offentliggöras senast den 31 oktober i Europeiska unionens officiella tidning och ska gälla från och med den 1 januari påföljande år.

12      Det framgår av handlingarna i målet att den version av KN som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet är den som följer av förordning nr 861/2010, som trädde i kraft den 1 januari 2011.

13      I del 1 i KN, som innehåller inledande bestämmelser, finns en avdelning I som rör allmänna bestämmelser. I avdelning I A, med rubriken ”Allmänna bestämmelser för tolkning av [KN]”, föreskrivs följande:

”Vid klassificering av varor enligt [KN] skall följande gälla:

1.      Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2.      a)      Anges en viss vara i ett HS-nummer skall varan klassificeras enligt detta HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

…”

14      Del 2 i KN, med rubriken ”Tulltaxan”, innehåller avdelning XV som rör ”Oädla metaller och varor av oädel metall”. Anmärkning 2 under rubriken till nämnda avdelning har följande lydelse:

”Med delar med allmän användning förstås i hela tulltaxan

c)      artiklar enligt nr 8301, 8302 …

Omnämnanden i kapitel 73–76 … (med undantag av nr 7315) av delar till varor avser inte delar med allmän användning enligt ovanstående definition.

Om inte annat följer av närmast föregående stycke eller av anmärkning 1 till kapitel 83 ska numren i kapitlen 72–76 … inte tillämpas för varor enligt kapitlen 82 och 83.”

15      I nämnda avdelning finns kapitel 73 med rubriken ”Varor av järn eller stål”. Nummer 7306 i KN, som omfattas av detta kapitel, har följande utformning:

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade)


– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines)– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas


7306 30

– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål


– – Precisionsrör

7306 30 11

– – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm

7306 30 19

– – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm


– – Andra


– – – Rör avsedda för gängning– – – Andra:


– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3

7306 30 72

– – – – – Överdragna med zink

7306 30 77

– – – – – Andra

7306 30 80

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm

16      Samma avdelning XV innehåller kapitel 83, med rubriken ”Diverse varor av oädel metall”. Nummer 8302 i KN, som omfattas av detta kapitel, har följande utformning:

8302

Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; automatiska dörrstängare av oädel metall

8302 10 00

– Gångjärn

8302 20 00

– Länkrullar

8302 30 00

– Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon


– Andra beslag och liknande artiklar:

8302 41

– – Lämpliga för byggnader:

8302 41 10

– – – För dörrar

8302 41 50

– – – För fönster (även franska)

8302 41 90

– – – Andra

8302 42 00

– – Andra, lämpliga för möbler

8302 49 00

– – Andra

8302 50 00

– Klädhängare, hatthängare, konsoler o.dyl.

8302 60 00

– Automatiska dörrstängare


17      Alla varor som klassificeras enligt undernummer till detta nummer 8302 ska omfattas av en konventionell tullsats på 2,7 procent.

18      De förklarande anmärkningar till KN som följer av kommissionens meddelande av den 6 maj 2011 (EUT C 137, 2011, s. 1) (nedan kallade de förklarande anmärkningarna till KN) avser KN i dess lydelse enligt förordning nr 861/2010. Denna utgåva av dessa anmärkningar innehåller uppgifter om nummer 8302 i KN, men endast för begreppet ”länkrullar”, i den mening som avses i undernummer 8302 20 00.

 Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

19      Den 13, 15 och den 26 april 2011 importerade Gardinia Home Decor gardinstänger i metall av olika längder som var ihåliga och längssvetsade, hade ett enhetligt runt tvärsnitt på 16 eller 20 millimeter i hela deras längd och antingen var lackerade eller galvaniserade, från Kina till unionen. Dessa stänger hade slagits in separat i skyddsfilm i tillverkningslandet, de var försedda med en etikett av vilken det framgick att de var avsedda att användas som gardinstänger och hade förslutits i båda ändarna med plastproppar för att skydda dem från skador vid transporten och vid presentationen för försäljning. Dessa plastproppar kunde även användas i stället för en dekorativ gardinknopp som kunde köpas separat.

20      Stängerna ingick i ett modulsystem vilket gav kunderna möjlighet att sätta ihop en gardinstång av olika delar (stång, knopp, stöd, hållare och ringar). De hade förpackats i kartonger och importerats till unionen antingen separat eller tillsammans med andra delar i detta system, i varierande kvantiteter som inte motsvarade antalet stänger.

21      När Gardinia Home Decor deklarerade dessa varor för övergång till fri omsättning angav bolaget nummer 8302 4200 900 i den nationella elektroniska tulltaxan (nedan kallad TDE), vilket motsvarar ”andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för möbler”, eller TDE-nummer 8302 4900 900, vilket motsvarar ”andra beslag och liknande artiklar”, vilka alla omfattas av en tull på 2,7 procent.

22      Vid en tullkontroll fann kontrollanten att de berörda gardinstängerna skulle klassificeras som ”andra rör av järn eller olegerat stål” enligt nummer 7306 3077 800 i TDE och att de således i princip var befriade från tull. En antidumpningstull på 90,6 procent var emellertid tillämplig, särskilt på import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål, som omfattades av KN-nummer 7306 30 77 och som hade sitt ursprung i Kina, i enlighet med artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1256/2008 av den 16 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa svetsade rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Vitryssland, Folkrepubliken Kina och Ryssland efter ett förfarande enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 384/96, med ursprung i Thailand efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i samma förordning, med ursprung i Ukraina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i samma förordning, och om avslutande av förfarandena avseende import av samma produkt med ursprung i Bosnien och Hercegovina samt Turkiet (EUT L 343, 2008, s. 1).

23      Genom beslut av den 5 mars 2014 godkände huvudtullkontoret bland annat den klassificering som kontrollanten hade angett och fastställde, genom uppbörd i efterhand, en antidumpningstull på 7 957,51 euro på de gardinstänger som hade importerats under den period som omfattades av kontrollen. Genom beslut av den 28 november 2016 avslog myndigheten dessutom den begäran om omprövning som Gardinia Home Decor hade ingett mot fastställandet av denna tull, med motiveringen att begäran saknade grund.

24      Det sistnämnda beslutet överklagades till Finanzgericht Baden-Württemberg (Skattedomstolen i Baden-Württemberg, Tyskland).

25      Det framgår av beslutet om hänskjutande att Gardinia Home Decor, till stöd för sin ansökan, har gjort gällande att de varor som är i fråga i det nationella målet, vid importen presenterades tillsammans med kompletterande tillbehör, det vill säga knoppar, hållare och ringar, vilket gjorde det möjligt att lätt identifiera deras avsedda användning som gardinstänger. Enligt bolaget saknar det betydelse att tillbehören tillhandahölls i en mängd som inte motsvarar antalet importerade stänger, eftersom denna skillnad berodde på att tillbehören såldes inom ramen för ett modulsystem. Bolaget har tillagt att den avsedda användningen även framgick tydligt av den etikett som hade klistrats på förpackningen till varje enskild stång. Bolaget har hävdat att det i de ”förklarande anmärkningarna till KN avseende nummer 8302” uttryckligen anges att gardinstänger i form av rör av metall omfattas av detta nummer och att den omständigheten att rör som endast är kapade till bestämd längd enligt dessa anmärkningar inte omfattas saknar relevans i förevarande fall, eftersom rören i fråga är utrustade med anpassade plastknoppar.

26      Huvudtullkontoret har i huvudsak invänt att klassificering enligt undernummer 8302 41 90 i KN endast skulle ha varit möjlig om de berörda stängerna hade importerats, som en helhet, med de hållare som är nödvändiga för att fästa dem i vägg eller tak. Enligt huvudtullkontoret kan dessa stänger inte klassificeras som ”delar som är avsedda att sättas ihop”, i den mening som avses i regel 2 a andra meningen i de allmänna bestämmelserna för tolkningen av HS, vilka ingår i ett system för gardinstänger eftersom det, när de visades upp för tullen, var omöjligt att veta med vilken vara de skulle monteras. Dessutom bestod viss import uteslutande av stänger.

27      Huvudtullkontoret har även gjort gällande att tullklassificeringen grundas på varornas objektiva kvalitet och inte på hur de beskrivs eller är förpackade. De importerade rören uppvisar inte några särdrag – som till exempel genomborrningar, fräsningar eller längsgående skåror för glidskenor – som gör det möjligt att identifiera deras avsedda användning som gardinstänger, och de skyddsknoppar av plast som är placerade i ändarna av stängerna används inte enbart för dessa stänger. De förklarande anmärkningarna till HS avseende nummer 8302 bekräftar att gardinstänger som endast är kapade till bestämd längd och borrade, klassificeras efter metallens beskaffenhet.

28      Den hänskjutande domstolen anser för sin del att de varor som är aktuella i det nationella målet, för det fall de inte kan klassificeras enligt undernummer 8302 41 90 i KN, obestridligen ska klassificeras enligt undernummer 7306 30 77 i KN. Enligt den hänskjutande domstolen är de undernummer som Gardinia Home Decor angett i tulldeklarationen inte relevanta.

29      Den hänskjutande domstolen har i detta avseende till att börja med redogjort för en rad överväganden till stöd för att metallvaror som har de objektiva egenskaper som de varor som är aktuella i det nationella målet har ska klassificeras enligt undernummer 8302 41 90 i KN. Nämnda domstol grundar sig närmare bestämt på de anmärkningar som återfinns i rubriken till avdelningen i KN där detta undernummer förekommer och på de förklarande anmärkningarna till HS avseende nummer 8302, i vilka gardinstänger uttryckligen nämns.

30      Den hänskjutande domstolen vill vidare, för det fall det fastställs att egenskaperna hos sådana varor inte i sig gör det möjligt att identifiera deras avsedda ändamål som gardinstänger, få klarhet i huruvida de ändå kan klassificeras enligt undernummer 8302 41 90 i KN när de importeras med kompletterande delar som visar detta ändamål, trots att de dels inte har förpackas på ett sådant sätt att de tillsammans med de andra delarna bildar en helhet, dels inte har importeras i en kvantitet som motsvarar mängden kompletterande delar, med beaktande av att de används inom ramen för ett modulsystem.

31      Mot denna bakgrund beslutade Finanzgericht Baden-Württemberg (Skattedomstolen i Baden-Württemberg) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”1)      Ska undernummer 8302 41 90 i [KN] tolkas så, att det även omfattar varor av metall som importeras, i olika längder, som gardinstänger vilka ingår i ett modulsystem, vilka har ett enhetligt runt tvärsnitt på 16 eller 20 millimeter i hela deras längd, är ihåliga och längssvetsade, vilka antingen är lackerade eller galvaniserade, som är separat förpackade i skyddsfilm samt försedda med en etikett, av vilken det framgår att de är avsedda att användas som gardinstänger, och vars ändar är förslutna med plastproppar som ska skydda stängerna från skador vid transport och presentation [för försäljning], men som även kan användas i stället för dekorativa gardinknoppar som kan köpas separat?

2)      Om den första frågan besvaras nekande:

Påverkas svaret på den första frågan om stängerna importeras tillsammans med andra delar, och deras avsedda användning som gardinstänger är uppenbar, även om delarna inte är förpackade tillsammans som set och inte heller importeras i överensstämmande mängder?”

 Prövning av tolkningsfrågorna

32      Av artikel 99 i domstolens rättegångsregler följer att om en fråga i en begäran om förhandsavgörande är identisk med en fråga som domstolen redan har avgjort, om svaret på en sådan fråga klart kan utläsas av rättspraxis eller om svaret på frågan inte lämnar något utrymme för rimligt tvivel, får domstolen, på förslag av referenten och efter att ha hört generaladvokaten, när som helst avgöra målet genom särskilt uppsatt beslut som är motiverat.

33      Domstolen finner att denna bestämmelse ska tillämpas i förevarande mål.

 Den första frågan

34      Den hänskjutande domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida undernummer 8302 41 90 i KN ska tolkas så, att det omfattar varor av metall som importeras, i olika längder, som gardinstänger, såsom de som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, vilka ingår i ett modulsystem, vilka har ett enhetligt runt tvärsnitt på 16 eller 20 millimeter i hela deras längd, är ihåliga och längssvetsade, vilka antingen är lackerade eller galvaniserade, som är separat förpackade i skyddsfilm samt försedda med en etikett, av vilken det framgår att de är avsedda att användas som gardinstänger, och vars ändar är förslutna med plastproppar som ska skydda stängerna från skador vid transport och presentation för försäljning, men som även kan användas i stället för dekorativa gardinknoppar som kan köpas separat.

35      Det ska inledningsvis understrykas att EU-domstolens uppgift, inom ramen för en begäran om förhandsavgörande i fråga om tullklassificering, snarare består i att ge den nationella domstolen vägledning i fråga om kriterierna för att den domstolen ska kunna göra en riktig klassificering i KN av de aktuella varorna än att själv utföra klassificeringen, i synnerhet som EU-domstolen inte nödvändigtvis förfogar över alla uppgifter som krävs för klassificeringen. Den nationella domstolen förefaller således under alla omständigheter ha bättre förutsättningar att göra klassificeringen. Det ankommer således på den domstolen att tullklassificera de varor som är aktuella i det nationella målet med beaktande av EU-domstolens svar på de tolkningsfrågor som ställts (se, bland annat, dom av den 15 maj 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkterna 33 och 34, samt dom av den 16 maj 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punkterna 67–69).

36      Det ska därefter erinras om att de allmänna bestämmelserna för tolkningen av KN dels föreskriver att klassificeringen av varorna ska bestämmas med ledning av lydelsen av numren i KN och av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen, dels att lydelsen av avdelningarnas, kapitlens eller underkapitlens rubriker endast är vägledande. Enligt fast rättspraxis ska vidare, av hänsyn till rättssäkerheten och i syfte att underlätta kontroll, det avgörande kriteriet för klassificering av varor allmänt vara varornas objektiva kännetecken och egenskaper, såsom de definieras i KN-numret och i anmärkningarna till avdelningen eller kapitlet (se, bland annat, dom av den 3 mars 2016, Customs Support Holland, C‑144/15, EU:C:2016:133, punkterna 26 och 27; dom av den 16 maj 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punkterna 50 och 51, samt dom av den 5 september 2019, TDK Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punkt 26).

37      Av domstolens rättspraxis följer också att om klassificeringen inte kan göras enbart på grundval av varans objektiva kännetecken och egenskaper kan varans avsedda ändamål utgöra ett objektivt kriterium för klassificering, förutsatt att det följer naturligt av varan. Härvid ska det vara tillräckligt att beakta varans huvudsakliga användningsområde och ändamålet ska kunna bedömas med ledning av varans objektiva kännetecken och egenskaper (se, för ett liknande resonemang, bland annat, dom av den 17 juli 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punkterna 31 och 32; dom av den 12 maj 2016, Toorank Productions, C‑532/14 och C‑533/14, EU:C:2016:337, punkt 35, samt dom av den 5 september 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punkt 27).

38      Slutligen har domstolen upprepade gånger slagit fast att de förklarande anmärkningarna till HS och KN, även om de inte är bindande, utgör viktiga hjälpmedel för att säkerställa en enhetlig tillämpning av den gemensamma tulltaxan och att de därför, i denna egenskap, kan betraktas som giltiga tolkningsdata för densamma (se, bland annat, dom av den 19 oktober 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punkt 40; dom av den 15 november 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913 punkt 55, samt dom av den 15 maj 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punkt 35).

39      I förevarande fall ska det inledningsvis påpekas att den hänskjutande domstolen, efter att ha undersökt de varuprov som är i fråga i det nationella målet, betecknade dessa som ”varor av metall som importeras … som gardinstänger”, bland annat i den första frågan som ställts till domstolen. Denna beteckning följer av ett konstaterande om rent faktiska omständigheter, vilket det inte ankommer på domstolen att ifrågasätta inom ramen för en begäran om förhandsavgörande, i synnerhet inte som den nationella domstolen inte har bett domstolen att uttala sig angående denna beteckning, utan endast har ställt en fråga om tullklassificeringen av de berörda varorna (se, analogt, dom av den 16 februari 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punkt 25).

40      I detta sammanhang undrar den hänskjutande domstolen huruvida den vara som är i fråga i det nationella målet ska klassificeras enligt undernummer 8302 41 90 i KN. Om så inte är fallet anser nämnda domstol att den ska klassificeras enligt undernummer 7306 30 77 däri. Vad gäller den härigenom fastställda ordningen har nämnda domstol med rätta anfört att det följer av tredje stycket i anmärkning 2 i början av avdelning XV i KN att numren i kapitel 73 som regel inte tillämpas för varor enligt kapitel 83. Detta innebär att klassificering i en underavdelning, vilken är mera specifik, till kapitel 83 måste övervägas innan en eventuell klassificering i en underavdelning till kapitel 73 kan komma i fråga.

41      Den hänskjutande domstolen har också utgått från principen enligt vilken den tullklassificering som är i fråga i det nationella målet inte beror på huruvida den berörda varan i sig kan anses var en vara av oädel metall eller endast en del av en sådan vara, eftersom det särskilt, i anmärkning 1 i början av kapitel 83 i avdelning XV i SH, föreskrivs att ”[i] detta kapitel ska delar av oädel metall klassificeras enligt samma nummer som de artiklar för vilka de är avsedda” (se, analogt, dom av den 16 februari 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punkt 32), om inte annat följer av undantag som saknar betydelse i förevarande fall med beaktande av det klassificeringsalternativ som denna domstol valt.

42      I enlighet med den analysmodell som fastställs i regel 1 i ”Allmänna bestämmelser för tolkning av [KN]” konstaterar domstolen att en vara som den som är aktuell i det nationella målet varken uttryckligen avses i lydelsen av nummer 8302 i KN eller av anmärkningarna till avdelning XV eller kapitel 83 i KN. Den omnämns inte heller i rubrikerna till denna avdelning och detta kapitel.

43      Det framgår emellertid av utformningen av nummer 8302 och lydelsen i undernummer 8302 41 90 i KN att detta undernummer är ett uppsamlingsnummer, eftersom det avser ”andra” beslag och liknande artiklar av oädel metall lämpliga för byggnader än de som är lämpliga för ”dörrar” och ”fönster (även franska)”. Det kan följaktligen inte uteslutas att unionslagstiftaren hade för avsikt att låta detta undernummer omfatta varor som de som är föremål för tvisten vid den nationella domstolen (se, analogt, dom av den 12 april 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punkt 43, samt dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, C‑397/17 och C‑398/17, EU:C:2018:564, punkt 38).

44      Den förklarande anmärkningen till HS avseende nummer 8302 ger dessutom viktiga anvisningar för klassificeringen av den berörda varan. I punkt D 5 andra stycket i denna anmärkning anges nämligen att till ”beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader” av oädla metaller i detta nummer hör ”beslag och tillbehör till gardiner … (t.ex. stänger, rör, rosetter, konsoler, tofskrokar, klämmor, glid- och rullringar, stoppare) …”, medan ”stänger och rör, som är användbara som gardinstänger … men som endast är kapade till bestämd längd och borrade, klassificeras efter metallens beskaffenhet”.

45      Härav följer att gardinstänger av oädel metall i princip ska klassificeras enligt nummer 8302 i KN, och närmare bestämt enligt undernummer 8302 41 90 i KN, om inte dessa gardinstänger utgörs av stänger och rör som endast är kapade till önskad längd.

46      Denna tolkning stöds av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1472 av den 11 augusti 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 210, 2017, s. 1), som visserligen inte är tillämplig i tiden (ratione temporis) i det nationella målet, men likväl innehåller uppgifter som är analogt relevanta i förevarande mål. I bilagan till denna förordning anges i själva verket att ”[e]n stång av aluminium (så kallad duschdraperistång) som används för att hänga upp ett draperi”, som består av två skjutbara rör som innehåller en fjädermekanism som gör en låsning mellan väggarna möjlig, ska klassificeras enligt KN-nummer 8302 41 90 som ”andra beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för byggnader”. Som skäl härför anges bland annat att ”[p]å grund av de objektiva egenskaperna ([bland annat] … möjligheten att förlänga stången och konstruktionen som bara kan hålla för lätta vikter, t.ex. ett draperi) är artikeln utformad som en draperistång” och att ”[d]raperistänger klassificeras enligt nr 8302 (se även de Förklarande anmärkningarna till [HS], nummer 8302, andra stycket, D 5)”.

47      I förevarande fall har den hänskjutande domstolen med rätta bedömt att den omständigheten att de metallrör som är i fråga i det nationella målet har försetts med etiketter vilka anger att rören är avsedda att användas som gardinstänger, inte kan ges avgörande betydelse vid klassificeringen av dessa rör enligt undernummer 8302 41 90 i KN. Det står nämligen klart att det varken av lydelsen av nummer 8302 i KN eller av anmärkningarna i början av kapitel 83 i KN hänvisas till hur varan presenteras. Hur varan presenteras är följaktligen inte av avgörande betydelse för klassificeringen i KN (se, analogt, beslut av den 9 januari 2007, Juers Pharma, C‑40/06, EU:C:2007:2, punkt 29 och där angiven rättspraxis, samt dom av den 15 december 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punkt 45).

48      Av den hänskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omständigheterna framgår emellertid att den vara som är i fråga i det nationella målet har objektiva egenskaper som är utmärkande för gardinstänger av oädel metall vilka kan omfattas av undernummer 8302 41 90 i KN. I beslutet om hänskjutande anges nämligen att rören i fråga förpackas separat i skyddsfilm och försluts i båda ändarna med plastproppar som kan användas som dekorativa gardinknoppar. Detta visar att varans yttre, ja rentav dess dekorativa funktion, är ett viktigt kriterium. Om röret i fråga, till exempel, användes i ett rörsystem skulle så inte vara fallet. Det framgår dessutom att även om rören, såsom huvudtullkontoret har gjort gällande vid den hänskjutande domstolen, varken uppvisar särdrag i form av borrningar, fräsningar eller längsgående skåror för glidskenor, så är rörens ytor galvaniserade eller lackade, vilket gör att de uppfattas som kopparfärgade eller färgade. Det rör sig följaktligen inte om rör som endast är kapade till bestämd längd, i den mening som avses i undantaget i punkt D 5 in fine i andra stycket i den förklarande anmärkningen i HS avseende nummer 8302.

49      I motsats till vad huvudtullkontoret har invänt vid den hänskjutande domstolen, kan den omständigheten att den berörda varan inte systematiskt har importerats med de hållare som är nödvändiga för att fästa dem i vägg eller tak, inte i sig medföra att varan förlorar sina objektiva kännetecken som gardinstång av oädel metall. Det framgår nämligen inte på något sätt av lydelsen i KN eller av de förklarande anmärkningarna till denna eller HS att denna omständighet skulle kunna utgöra hinder för att klassificera en sådan vara som den som är i fråga i det nationella målet enligt undernummer 8302 41 90 i KN.

50      Med beaktande av övervägandena ovan ska den första frågan besvaras på följande sätt. Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till förordning nr 2658/87, i dess lydelse enligt förordning nr 861/2010, ska tolkas så, att gardinstänger av oädel metall omfattas av undernummer 8302 41 90, om de inte utgörs av stänger och rör som endast är kapade till önskad längd, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera i syfte att själv tullklassificera varorna i fråga, med beaktande av de uppgifter som domstolen har tillhandahållit i sitt svar på denna fråga.

 Den andra frågan

51      Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas det anledning att besvara den andra frågan

 Rättegångskostnader

52      Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 861/2010 av den 5 oktober 2010, ska tolkas så, att gardinstänger av oädel metall omfattas av undernummer 8302 41 90, om de inte utgörs av stänger och rör som endast är kapade till önskad längd, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera i syfte att själv tullklassificera varorna i fråga, med beaktande av de uppgifter som domstolen har tillhandahållit i sitt svar på den första frågan.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: tyska.