Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne 13. listopadu 2019 – WZ v. Austrian Airlines AG

(Věc C-826/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Korneuburg

Účastníci původního řízení

Žalobce: WZ

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Předběžné otázky

Má být čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (nařízení o právech cestujících v letecké dopravě)1 vykládán v tom smyslu, že se má uplatnit na dvě letiště, která se nacházejí v bezprostřední blízkosti centra města, avšak pouze jedno na území města a druhé v sousední spolkové zemi?

Mají být čl. 5 odst. 1 písm. c), čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládány v tom smyslu, že v případě přistání na jiném cílovém letišti téhož místa, téhož města nebo téhož regionu existuje nárok na náhradu z důvodu zrušení letu?

Mají být čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládány v tom smyslu, že v případě přistání na jiném letišti téhož místa, téhož města nebo téhož regionu existuje nárok na náhradu z důvodu významného zpoždění [letu]?

Mají být články 5, 7 a čl. 8 odst. 3 nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládány v tom smyslu, že pro určení, zda cestující utrpěl časovou ztrátu ve výši 3 hodin nebo delší ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. listopadu 2009 ve spojených věcech C-402/07 a C-432/07 Sturgeon a další2 , je třeba zpoždění počítat tak, že záleží na okamžiku přistání na jiném cílovém letišti, nebo na okamžiku přepravy na cílové letiště, uvedené v původní rezervaci, nebo na jiné blízké místo určení dohodnuté s cestujícím?

Má být čl. 5 odst. 3 nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládán v tom smyslu, že letecký dopravce, který provozuje lety formou série letů, se může opírat o určitou událost, konkrétně o snížení frekvence příletů podmíněné bouřkou, která nastala při třetí předcházející rotaci dotčeného letu?

Má být čl. 8 odst. 3 nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládán v tom smyslu, že letecký dopravce musí v případě přistání na jiném, než cílovém letišti sám od sebe nabídnout přepravu na jiné místo, nebo že o přepravu musí požádat cestující?

Mají být čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení o právech cestujících v letecké dopravě vykládány v tom smyslu, že cestující má nárok na náhradu z důvodu porušení povinností pomoci a péče stanovených v článcích 8 a 9 tohoto nařízení?

____________

1     Úř. věst. 2004, L 46, s.. 1.

2     Úř. věst. 2010, C 24, s. 4.