Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 13. novembril 2019 – WZ versus Austrian Airlines AG

(kohtuasi C-826/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esitaja: WZ

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Austrian Airlines AG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/20041 , millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav kahe lennujaama suhtes, mis mõlemad asuvad kesklinna vahetus läheduses, kuid vaid üks neist jääb linna territooriumile, teine aga asub naaberliidumaal?

2.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c, artikli 7 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et saabumise korral samas kohas, samas linnas või samas piirkonnas asuvasse teise sihtlennujaama on reisijal õigus saada hüvitist lennu tühistamise eest?

3.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 6 lõiget 1, artikli 7 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et saabumise korral samas kohas, samas linnas või samas piirkonnas asuvasse teise lennujaama on reisijal õigus saada hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest?

4.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artiklit 5, artiklit 7 ja artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et tegemaks kindlaks, kas reisijale tekitatud ajakadu on kolm tundi või rohkem Euroopa Kohtu 19. novembri 2009. aasta otsuse Sturgeon jt (C-402/07 ja C-432/07)2 tähenduses, tuleb hilinemise arvutamisel lähtuda ajast, mil lend saabus teise sihtlennujaama, või ajast, mil reisija toimetati algses broneeringus ette nähtud sihtlennujaama või mõnda muusse lähedal asuvasse ja reisijaga kokkulepitud sihtkohta?

5.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lende rotatsioonimeetodil teostav lennuettevõtja saab tugineda sündmusele, mis leidis aset ajal, mil asjaomast lennukit kasutati – hilisemast lennust loendades – kolmandal lennul enne vaidlusalust lendu, konkreetselt sellele, et äikese tõttu oli saabuvate lendude arvu vähendatud?

6.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 8 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et mõnda teise sihtlennujaama saabumise korral peab lennuettevõtja ise pakkuma vedu teise kohta, või nii, et reisija peab asjaomast vedu taotlema?

7.    Kas määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 7 lõiget 1, artikli 8 lõiget 3 ja artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et reisijal on artiklites 8 ja 9 sätestatud abi ja hoolitsuse pakkumise kohustuse rikkumise tõttu õigus hüvitisele?

____________

1     ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.

2     ELT 2010, C 24, lk 4.