Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 13. novembra 2019 – WZ/Austrian Airlines AG

(vec C-826/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WZ

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (nariadenie o právach cestujúcich)1 , vykladať v tom zmysle, že sa má uplatniť na dve letiská, ktoré sa obe nachádzajú v bezprostrednej blízkosti centra mesta, ale len jedno sa nachádza na území mesta a druhé v susediacej spolkovej krajine?

2.    Majú sa článok 5 ods. 1 písm. c), článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že v prípade pristátia na inom cieľovom letisku v tej istej obci, v tom istom meste alebo v tom istom regióne existuje právo na náhradu z dôvodu zrušenia letu?

3.    Majú sa článok 6 ods. 1, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že v prípade pristátia na inom letisku v tej istej obci, v tom istom meste alebo v tom istom regióne existuje právo na náhradu z dôvodu veľkého meškania?

4.    Majú sa články 5 a 7 a článok 8 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že na určenie, či cestujúcemu bola spôsobená trojhodinová alebo dlhšia časová strata v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 19. novembra 2009 v spojených veciach C-402/07 a C-432/07, Sturgeon a i.2 , sa má meškanie vypočítať tak, že rozhodujúci je okamih pristátia na druhom cieľovom letisku, alebo okamih prepravy na cieľové letisko, na ktoré bola vykonaná rezervácia, alebo na iné blízke cieľové miesto dohodnuté s cestujúcim?

5.    Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca, ktorý prevádzkuje lety v rámci rozpisu letov, sa môže opierať o určitú okolnosť, konkrétne o zníženie počtu pristátí lietadiel za určitý čas spôsobené búrkou, ktorá nastala pri treťom lete predchádzajúcom dotknutému letu v rámci rozpisu letov?

6.    Má sa článok 8 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že letecký dopravca musí v prípade pristátia na inom cieľovom letisku sám ponúknuť prepravu na iné miesto, alebo o túto prepravu musí požiadať cestujúci?

7.    Majú sa článok 7 ods. 1, článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 1 písm. c) nariadenia o právach cestujúcich vykladať v tom zmysle, že cestujúci má právo na náhradu z dôvodu porušenia povinností poskytnúť pomoc a starostlivosť upravených v článkoch 8 a 9?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

2 Ú. v. EÚ C 24, 2010, s. 4.