Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Korneuburg (Österrike) den 13 november 2019 – WZ mot Austrian Airlines AG

(Mål C-826/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Korneuburg

Parter i det nationella målet

Klagande: WZ

Motpart: Austrian Airlines AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (nedan kallad förordning (EG) nr 261/2004)1 tolkas så, att den är tillämplig i en situation där två flygplatser är belägna i närheten av en stads centrum, men endast en av dem ligger inom stadsområdet medan den andra ligger i en angränsande delstat?

Ska artiklarna 5.1 c, 7.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att det föreligger rätt till kompensation på grund av en inställd flygning om flygplanet landar på en annan flygplats på samma ort, i samma stad eller i samma region?

Ska artiklarna 6.1, 7.1 och 8.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att det föreligger rätt till kompensation på grund av en kraftigt försenad flygning om flygplanet landar på en annan flygplats på samma ort, i samma stad eller i samma region?

Ska artiklarna 5, 7 och 8.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att den relevanta tidpunkten för att beräkna förseningen, vid bedömningen av huruvida en passagerare lidit en tidsförlust på tre timmar eller mer i den mening som avses i Europeiska unionens domstols dom av den 19 november 2009 i de förenade målen C-402/07 och C-432/07, Sturgeon m.fl.,2 är tidpunkten då flygplanet landar på den alternativa flygplatsen, eller tidpunkten då passageraren transporteras till den ursprungliga destinationsflygplats som bokningen avsåg eller till en annan närliggande destination som överenskommits med passageraren?

Ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att ett lufttrafikföretag som genomför flygningar i ett rotationsförfarande kan åberopa en händelse – i detta fall specifikt att antalet inflygningar minskades på grund av åska – som inträdde under den tredje föregående etappen i den berörda flygningens flygrutt?

Ska artikel 8.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att lufttrafikföretaget, för det fall att flygplanet landar på en alternativ flygplats, är skyldigt att på eget initiativ erbjuda transport till en annan destination, eller måste passageraren begära att bli transporterad?

Ska artiklarna 7.1, 8.3 och 9.1 c i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att passageraren har rätt till kompensation på grund av att skyldigheterna avseende assistans och omhändertagande enligt artikel 8 och 9 har åsidosatts?

____________

1     EUT L 46, 2004, s. 1.

2     EUT C 24, 2010, s. 4.