Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 4 ноември 2019 г. — Flightright GmbH/Qatar Airways

(Дело C-810/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Жалбоподател: Flightright GmbH

Ответник: Qatar Airways

Преюдициални въпроси

1. Налице ли е „директно свързващ полет“ по смисъла на член 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 261/20041 и когато при полети, които са предмет на една-единствена резервация и предвиждат междинно кацане в летище за смяна на полета    , намиращо се извън територията на Европейския съюз, се планира по-дълъг престой на мястото на междинно кацане и резервираният по-нататъшен полет не е първият възможен следващ полет?

2. При отрицателен отговор на първия въпрос:

Трябва ли член 3, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 261/2004 да се тълкува в смисъл, че този регламент се прилага и за превоз на пътници с полет, който не започва от летище на територията на държава членка, но е част от една-единствена резервация, включваща и полет от летище на територията на държава членка, дори да не е налице директно свързващ полет?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).