Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Flightright GmbH/Qatar Airways

(Lieta C-810/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Frankfurt am Main

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flightright GmbH

Atbildētāja: Qatar Airways

Prejudiciālie jautājumi

Vai “tieši savienots reiss” Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 2. panta h) punkta izpratnē ir arī tad, ja vienotas rezervācijas lidojumu gadījumā, saistībā ar kuriem ir paredzēta starpnosēšanās pārsēšanās lidostā ārpus Eiropas Savienības teritorijas, pārsēšanās vietā ir plānota ilgāka uzturēšanās un rezervētais turpmākais lidojums nav nākamais sasniedzamais lidojums?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Regulas (EK) Nr. 261/2004 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka regula ir jāpiemēro arī pasažieru pārvadājumam ar lidojumu, kurš nesākas lidostā, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā, taču bija tādas vienotas rezervācijas daļa, kas ietvēra arī lidojumu no lidostas dalībvalsts teritorijā, arī ja runa nav par tieši savienotu reisu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).