Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 4. novembra 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

(vec C-810/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flightright GmbH

Žalovaná: Qatar Airways

Prejudiciálne otázky

1.    Ide o „priamo prípojný let“ v zmysle článku 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 261/20041 aj vtedy, ak pri spoločne rezervovaných letoch, ktoré majú medzipristátie na prestupnom letisku nachádzajúcom sa mimo územia Európskej únie, je naplánovaný dlhší pobyt na mieste medzipristátia a ďalší rezervovaný let nie je najbližším možným dostupným letom?

2.    V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná:

Má sa článok 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 261/2004 vykladať v tom zmysle, že nariadenie sa uplatňuje aj na prepravu cestujúcich letom, na ktorý sa nastupuje na letisku nenachádzajúcom sa na území členského štátu, ktorý ale bol súčasťou spoločnej rezervácie letov zahŕňajúcej aj let z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu, aj keď nejde o priamo prípojný let?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).